עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/182

דף זה לא עבר הגהה


ר' אילפי בר קרויא

נזכר מדרש תהלים פ"קלז-ג אך בפס' רבתי פ"כו ר' תחליפא בר קרויה.


אימי

און בר אימי שבת פ"ו ה"ה, ר' תחליפא בר אימי מעשרות פ"ד ה"ג, ר' יעקב בר אימי כתובות רפ"ו.


ר' אימי

אבוה דר' אבדימי דציפירי. נזכר ביצה פ"א ה"ט ר' יצחק בר' אלעזר בשמו.


ר' אימי בר פפי

ערך אבימי בר פפי.


ר' אימי בר חיננא

נזכר מגילה פ"א רה"ט ר' זעירא בשמו.


אימי מרים

אבא שאול בן אימי מרים כתובות פז. והוא שם אשה כתוס' ב"ב קמט. ד"ה רב מרי.


אימא שלום

אשת ר' אליעזר בן הורקנוס. היא היתה בת רשב"ג הנהרג ואחות ר"ג דיבנה, נזכרה שבת קטז. שיסופר שם שהיא ואחיה ר"ג הראו שקרנות דשופט עכו"ם לוקח שוחד, ובנדרים כ: שאלוה מ"מ בנך יפיפין ביותר והשיבה איך שבעלה ר"א מתנהג עמה בצניעות ביותר, וב"מ נט: במחלוקת דתנור של עכנאי שנחלק ר"א וחכמים והבדילוהו מהן, ומהיום ההוא והלאה לא שבקתיה לר"א למיפל על אפיה, ופ"א בר"ח שסברה שהוא ר"ח ובאמת היה ער"ח ולא נזהרה לשמרו ומצאה אותו נפל על אפיה אז אמרה לו קום דקטלית את אחי, ושאלה מנא ידעת א"ל כך מקובלני מבית אבי אבא כל השערים ננעלין חוץ משער אונאה.


איניונא

ר' גמליאל בריה פאה רפ"א-ב.


ר' אינייא

נזכר גיטין פ"א ה"ה-ו: אמר בשם ר' יוחנן, ובקה"ר פ"ט-ט ר' יודן בשם ר' איניא.


ר' אינייא בר סיסי

ערך ר' אנייני בר סוסיי.


ר' איניא בר פזי

נזכר עירובין ספ"ה אמר בשם רב יהודה.


איסי

בירושלמי הוא רב אסי, ור' איסי בירושלמי הוא ר' אסי, או ר' יוסי חבירו דר' יונה.


איסי

ר' חנינא בר איסי תרומות פ"ד ה"ד, רבה בר איסי סוטה ל..


איסי אבוה או אחוה דר' זירא

נזכר מו"ק כ: והתני איסי אבוה דר"ז וא"ל אחוה דר"ז קמיה דר"ז - עני ר"ז בתריה וכו'.


איסי בר אחא

כן מובא באוצר ישראל וצ"ל בערך ר' יסא בר אחא.


איסי בן גמליאל

ערך איסי בן יהודה.


איסי בן יהודה

ולפעמים בשם סתם איסי או איסי בן גמליאל או בן מהללאל או איסי בן עקיבא - עקביה, או יוסף איש הוצל - יוסף הבבלי.

בלי שום ספק, אמת וצדק דברי חז"ל מה שאמרו פסחים קיג: תנא הוא יוסף איש הוצל, הוא יוסף הבבלי, הוא איסי בן גור אריה, הוא איסי בן יהודה, הוא איסי בן גמליאל (בדק"ס בן גמלא), הוא איסי בן מהללאל, ומה שמו איסי בן עקביה