עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/180

דף זה לא עבר הגהה


מאמרים אשר ידובר אודות אליהו

ברכות ד: אליהו בארבע (פריחות פורח את כל העולם).

שם לא: אליהו הטיח דברים כלפי מעלה.

שם לה: לכשיבא אליהו ויאמר אי הוה קביעותא וכו'.

שבת נה. שבימיו תמו זכות אבות.

שם קח. אם יבא אליהו ויאמר - אי פסקה זוהמא.

פסחים לד. אם יבא אליהו ויטהרנה אין שומעין לו.

פסחים ע: אם יבא אליהו ויאמר מפני מה לא חגגתם חגיגה בשבת וכו'.

יבמות לה: אם יבא אליהו ויאמר דהא לא איעברה מי משגח ביה.

שם קב. אם יבא אליהו ויאמר חולצין במנעול שומעין לו, אין חולצין בסנדל אין שומעין לו.

גיטין מב: אם יבא אליהו ויאמר כחד מינייהו וכו'.

אדר"נ פל"ד-ר אם יבא אליהו ויאמר לי מ"מ כתבת כך אומר אני לו כבר נקדתי עליהן וכו'.

יהי מונח עד שיבא אליהו ב"מ ג., כט:, מנחות סג..

ובסנהדרין מח. מותר המת לא יגע בהן עד שיבא אליהו.

פסחים יג: אין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בע"יוט.

פסחים נד. מערה שעמד בה משה ואליהו נבראת בע"ש בי"השמ.

סוכה ה. לא עלו משה ואליהו למרום.

שם נב: אליהו משמונה נסיכי אדם, אליהו חי הוא מו"ק כו..

תענית פ"ד במשנה מי שענה לאליהו בהר הכרמל וכו'.

מגילה יט: אלמלי נשתייר במערה שעמד בה משה ואליהא כמלא נקב - לא היו יכולין לעמוד מפני האורה.

שקלים פ"ג ה"ג תח"המ מביאה לידי אליהו ז"ל.

קידושין ע. כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו - ועל כולם אליהו כותב וכו'.

שם עב: אי לאו דאמר ר"י אמר שמואל הלכה כר"י הוה אתי אליהו מפיק מינן ציוורני וכו'.

ב"ק ס: כלבים משחקים אליהו בא לעיר.

ב"ב קכא: אליהו משבעה שקיפלו כל העולם ואליהו ראה את אחיה השילוני.

אליהו זה פנחס ש"השר פ"ב, והיה כהן ב"מ קיד..

אליהו נגנז בשנה ב' לאחזיה ולא נראה עד שיבא משיח - ועכשיו הוה כותב מעשי כל הדורות ס"ע רבה פ"יז.

עדיות ספ"ח אין אליהו בא לטמא ולטהר - אלא לקרב וכו'.

מנחות מה. פרשה זו אליהו עתיד לדורשה.

ע"ז פ"א סה"ב יום שנסתלק אליהו הועמד מלך ברומי.

ב"ר פ"עא-ט אליהו משבט גד - בנימין - מתושבי גלעד - מיושבי לשכת הגזית היה.

דרך ארץ זוטא פ"א שנכנס חי לג"ע.

פדר"א פ"כט אין ישראל עושין ברית מילה עד שאליהו רואה בעיניו, וכן הוא בזהר בראשית צג.

אס"ר פ"י-ט אליהו ז"ל נדמה לחרבונה וכו'. אליהו לא הטריח לשום בריה שה"שר פ"ב פסוק סמכוני.

ובתוס' חולין ו. אמרו שכ"מ שנזכר בש"ס סבא הוא אליהו.

ובתו"יוט סוף עדויות שתיבת תי"קו הוא תשבי יתרץ קושיות ואבעיות.