עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/171

דף זה לא עבר הגהה


שאמר ר' יוחנן לר' אמי ור' אסי ביבמות צו: מ"מ אי אתם יודעין לפייס "כבן אידי חברינו" הכונה על רב אידי ולא על ר' יעקב בנו שהיה תלמידו דר"י.

ורב אידי זכה עוד לקבל מר' חנינא כעירובין נז: אמר רבה אמר רב אידי א"ר חנינא, ובעירובין ס: אמר רב אידי אריב"ל ורב אידי אמר עליו אין אלו אלא דברי נביאות, ובשבת מט: איתיביה ההוא מרבנן בר יומיה לרבא ופי' בערוך שהוא רב אידי וקשה מאוד להבין דבריו כי ר' אידי זה היה הרבה קודם רבא.


ר' אידי

היה בבלי ועלה לא"י בזמן ר' אמי, כב"מ פ"ה ה"ב שאמר ר' אידי כד סלקת מגלותא (לא"י) אשכחית עובדא קומי ר' אמי, ובבבל נראה שקיבל מרב חסדא כיבמות פי"א סה"ב ר' אידי אמר קומי ר' יוסי (ר' אסי) בשם ר' חסדא.

וברכות פ"א ה"ב ר' אידי ורב המנונא ורב אדא בר אחא בשם רב, ובל"ס הפשט שר' אידי אמר בשם רב המנונא כי קיבל ממנו בהיותו בבבל. וכן מה שמצינו תנחומא לך-א ר' אידי ר"ה בשם ר' יוסי בר' יהודה בשם ר' שמואל הוא ט"ס, וצ"ל כבירושלמי ברכות פ"ב ה"א ר' חונה ר' אורי (וצ"ל ר' אידי) רב יוסף בשם רב יהודה. וכדמצינו את ר' אידי עם ר' הונא שאמרו שניהם בשם רשב"נ כתנחומא אמור-טו. ושם בראשית-לג אר"ה בשמו, והוא ר' הונא השני, ושניהם עלו לא"י.

ונזכר פסחים פ"ט ה"א, סוכה פ"ב ה"ח, ביצה פ"ג ה"ד, נדרים פ"ו ה"ח, סנהדרין פ"א ה"ב-ד.

האומרים בשמו מצינו רב משרשיה כר"ה פ"ד ה"ח, ולר' בון בר חייא מתרץ קושייתו כביצה פ"ג ה"ד.

וכפי הנראה ירד אח"כ לבבל בזמן רבא וזה שמצינו נדרים ה:, קידושין מ., ב"מ עה: אמר רבא, רב אידי אסברא לי.


רב אידי בר אבין (נגרא) א)

אביו ר' אבין נגרא, היה בימי ר"ה כשבת כג: ר"ה הוה רגיל בשרני טובא (לכבוד שבת) אמר תרי גברי רברבי נפקא מהכא, נפקי מינייהו רב אידי בר אבין ר' חייא בר אבין.

וזה רב אידי בר אבין היה תלמידו דרב חסדא כפסחים קא. שיתיב קמיה, וכן ע"ז עב. שאמר עובדא היה בי רב חסדא, ובעירובין נט., ב"מ ד. רב אידי ב"א אר"ח. וב"ב לג. יסופר שקריביה דרב אידי ב"א שכיב ושבק דקלא, רב אידי ב"א אמר אנא קריבנא טפי וההוא גברא אמר אנא קריבנא טפי לסוף אודי ליה דאיהו קרוב טפי אוקמא א"ח בידיה א"ל ליהדר לי פירי דאכיל - אמר (רב חסדא) זה שאומרים עליו אדם גדול הוא? אמאן קסמיך מר (ברשב"ם ובדק"ס ליתא תיבת מר), ומזה אנו רואין שהיה תלמידו המובהק.

וכן קיבל הרבה מרב יצחק בר אשיאן כדמצינו שאמר בשמו כברכות יד., כתובות כז., חולין לג. קה. קו., בכורות לח:.

וכן רב אידי ב"א אמר רב עמרם ברכות מט:, שבועות יא. כא..

וכן ראב"א א"ר יהודה כיבמות פה., כתובות פה., וכן אמר רב קידושין ל:.

ובזמן אביי ורבא היה מראשי גדולי הדור כמו"ק ט. ההוא טבחא דאתפקר ברב טובי ב"מ אימנו עליה אביי ורבא ושמתוהו - אמרי לו לרב אידי בר אבין מידי שמיע לך בהא, א"ל הכי אמר תחליפא בר אבימי אמר שמואל. ושקיל וטרי עם אביי בב"מ לה:, חולין צז:, ובתענית יג. אמר אף אנן נמי תנינא (ראיה לדברי רפרם ב"פ אר"ח) א"ל אביי ואי