עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/167

דף זה לא עבר הגהה


שמואל בר מרתא, באמת צ"ל רב אהלאי כגרסת דק"ס ויוחסין.


ר' אחאי בר חנינא (תנא דברייתא)

נזכר שבת עט:, מנחות לב., ר' אחא אומר בשמו. וברכות ב: ר' אחאי ואמרי לה ר' אחא.


ר' אחאי בריבי

נזכר בכורות כד: א"ר יוחנן בעי ר' אחאי בריבי ופרש"י אדם גדול וחשוב בדורו, ואפשר שהוא ר' אחי בר' יאשיה.


אחי

(אחד מעשרה בני בנימין, בראשית פמ"ו-כא.)

היה תנא דר' חייא השונה לפניו ברייתות ונזכר ברכות יד. שבעי מר"ח.


רב אחי

נזכר ב"מ צ: שחולק עם רב אשי, וגרסת דק"ס רב איתי והוא רב אסי השלישי חבירו דרב אשי, וכן עירובין י. סבר רב אחי קמיה דרב יוסף למימר וגרסת דק"ס סבר רב איתי קמיה דרב אשי, וזה שהביא היוחסין רב אתי בזמן רב אשי והוא רב אסי האחרון. ובדק"ס תמצא כמה פעמים שם ר' אתי או איתי תחת ר' אסי.


ר' אחי בר' יאשיה

אביו ר' יאשיה היה חבירו דר' יונתן תנאים בזמן רבי והיה ראש בעיר הוצל בבבל, וכן בנו ר' אחי, ונזכר תמיד בברייתות ובקידושין עב. יסופר שרבי קודם פטירתו אמר בירתא דסטיא איכא בבבל היום סרו מאחרי המקום - ושמתינהו ר' אחי בר' יאשיה. ובגיטין מה. חולק עם אבין, ובספר קדושים-קב חולק עם ר' חנינא בר אידי, ושם חסר תיבת בר' יאשיה וקראו שם ר' אחאי. ובמכילתא תשא פ"א חולק עם ר' יהודה בן בתירא.

ונזכר בשם ר' אחי בר' יאשיה עירובין יג., סוטה ב:, מכילתא בר פ"ג, ספרי נשא-ע, חקת-מז. ובשם ר' אחא בר' יאשיה מכלתא בא פ"ג, נדרים כ., ובשם ר' אחאי בר"י אדר"נ רפל"א כלה רבתי פ"ב.

ובגיטין יד: יסופר שר' אחי בר"י היה לו איספקא דכספא בנהרדעא א"ל לר' דוסתאי בר' ינאי ולר' יוסי בר כיפר שיביאו לו, ור' יוסי ב"כ קראו לו מר.

ובל"ס שהיה במקום אביו בעיר הוצל ואך עשה מסחר עם אנשי נהרדעא, אבל מנוחתו כבוד בעי נהרדעא כשבת קנב: שהנהו קפולאי דהוו קלפי בארעא דר"נ נחר בהו רב אחאי בר' יאשיה אתו וא"ל לר"נ - ושאלו ר"נ מאן ניהו מר א"ל אנא אחאי בר יאשיה וכו', וגרסת דק"ס רב אחי בר יאשיה. ונשאר אחריו בית מדרשו שהיה נקרא בית ר' אחי. ורב כשבא לבבל היה שם המפקח כדמובא בירושלמי מעשרות פ"ד ה"ד, סוכה פ"ד ה"ב, קידושין פ"א סה"ז, ע"ז פ"ד ה"א, רב מפקד לבית רב אחי.


אחי שקיא

נזכר ביצה כה: שסמכו רבותינו על דבריו שאמר אנא אפיקתיה לר"ה מהיני לשילי וכו'.


אחיה

היה ממונה במקדש על הנסכים כמפורש במשנה שקלים פ"ה מ"א.


אחיה

(אחיה בן אחיטוב הכהן, שמואל-א פיד-ג).

אדם גדול בבבל וריש לבני גולה בזמן חנניה בן אחי ר' יהושע כשהיה בנהר פקוד כברכות סג: וקרוב מאוד לומר שהוא הנזכר מו"ק כ. כשמת בנו של ר' אחייא בגולה ישב עליו ז', ובגמרא רצו לומר שהוא ר' חייא אך אח"כ אמר ר' חייא לחוד ור' אחייה לחוד. ובזבחים