עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/164

דף זה לא עבר הגהה


רב אחא מאקרא דאגמא

נזכר סנהדרין לח: כן מובא באוצר ישראל בערך אמוראים, ובמחילה שטעה טעות גדול בפשט הגמרא שאמרו שם א"ר הושעיא משמיה דרב, אדם הראשון גופו מבבל וראשו מא"ר ואבריו משאר ארצות, ושואל הגמרא עגנותיו (מאיזה מקום) וע"ז אמר רב אחא [שנברא] מאקרא דאגמי ופרש"י בבבל הוא והוא עמוק מאוד, ובדק"ס הגרסא בקצרה "ועגבותיו מאקרא דאגמא".


רב אחא מבי חוזאה

נזכר ממנו דרשה יקרה גיטין ז. כל מי שיש לו צעקת לגימה על חבירו ודומם שוכן בסנה עושה לו דין. אבל גרסת רש"ג באגרתו ח"ב ספ"ד רב אחא מבי חתים, והוא מרבנן סבוראי.


רב אחא מבי חתים

ערך רב אחאי.


רב אחא מגדלאה

ערך רב אחא גלילאה.


רב אחא מדיפתא

היה תלמידו דרבינא כדמצינו תמיד שהקשה לרבינא כשבת קלט:, ביצה כא:, יבמות ח. נד:, נדרים כג. סו:, נזיר מב., גיטין עג., ב"ק יד. כה: כו. צו. קטז:, ב"מ ה: ז. ז: לה: נה. סה., ב"ב קסט., סנהדרין טו. מב. נג. סא. סו:, זבחים ד. נח., מנחות ח:, חולין קט:, בכורות יט:.

והיה חבירו דמר בר רב אשי כברכות מה: יהודה בר מרימר ומר בר רב אשי ורב אחא מדיפתא כרכי ריפתא בהדי הדדי לא הוה בהו חד דהוה מופלג מחבירו לברוכי - אתו לקמיה דמרימר (מרימר מלך אחר רב אשי בסורא).

ונראה שמה שאמרו חולין מז. ההיא יתירתא דאתאי לקמיה דמרימר הוה יתיב רב אחא אבבא הוא רב אחא מדיפתי, וביוחסין ובסה"ד כתבו וז"ל רב אחא מדיפתא אמר לרבינא לפני רבא יבמות ח., ושגגה יצאה מהם כי דברי רבא לא קאי עליהם אך קאי לתרץ תיבת "עלייהו" אבל רב אחא מדיפתא, היה מאוחר הרבה כאשר פרשנו.

וב"ב יב: יסופר שרצו למנותו לרב אחא מדיפתא לריש מתיבתא במתא מחסיא, אך מר בר רב אשי הדימו וקרא אנפשיה כל המריעין לו לא במהרה מטיבין לו.

וכן אמר כן ב"ק פ:, ובסדר עולם זוטא מביא שהיה החכם דריש גלותא.


רב אחא מהוצל

היה בזמן רב אשי ככריתות יג: שהיה לו נדר על אשתו ובא לרב אשי להתיר לו א"ל זיל האידנא ותא למחר וכו', וביצה לב: א"ל רבינא לרב אשי אמר לן רב אחא מהוצל דמר שרקין ליה תנורא ביו"ט וכו'.


רב אחא מפרזיקיא

נזכר יבמות נט: לגרסת הרא"ש, ותוס' תמורה ל: ד"ה מנא, ששאל מרב אשי מנה"מ דאמור רבנן אין זנות לבהמה, ובגמרא הגרסא רבא מפרקין.


רב אחא סבא

שקיל וטרי תמיד עם רב אשי כקידושין כא., ב"ק לו. קו., זבחים צא., מנחות ו., והוא בן רב מרי בר איסור שנזכר עם אחיו מר זוטרא קידושין סה:.


רב אחא קרחנאה

נזכר ברכות לג. שהקשה לר' אלעזר ור"א השיב לו, ובסנהדרין צט. איתא בטעות רב אדא וצ"ל רב אחא וכן הוא בדק"ס, כי רב אחא קרחנאה היה תלמידו דרבא.