עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/161

דף זה לא עבר הגהה


וראיה לזה כי בעירובין פ"ג סה"א איתא ר' אחא בי ר' עילה אמר שכל הדברים קרויין מזון, והמאמר הזה בנדרים רפ"ו ר' אחא בר עולא, ובב"ר פצ"ד-ד מעתק ר' אחא בר אילא.

ובבבל היה תלמידו דרב חסדא כשבת נד: יתיב קמיה דרב חסדא ויתיב וקאמר - א"ל ר"ח א"כ עשית מר עוקבא.

והלך אח"כ לא"י וכדמצינו אותו עם ר' זעירא כעירובין פ"א סה"א שהקשה לר"ז ולמה לא, ומע"ש פ"ה ה"ג ר' יונה יהיב מעשר לר' אחא בר עולא.

ונזכר תנחומא ראה-יב ששאל וכי יש תורה בבני מעיים, ובעירובין כא: אמר רב פפא בריה דרב איא בר אדא בשמו מנין שכל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, ובשבת סו. נזכר בשם רב אחא בר רב עולא.


רב אחא ברב עזא

ערב רב אדא ברב עזא.


רב אחא בר פנחס

נזכר מו"ק טו. אמר משמיה דרב יוסף, ושם יג: המאמר ע"ש רב הונא בריה דרב פנחס, וכן נזכר עירובין כט:.


רב אחא בר פפא או בר פפי

ערך רב אחא אריכא.


רב אחא בר רב קטינא

ביבמות סו. יספר מעשה באשה אחת חציה שפחה וכו', והמאמר נשנה גיטין לח. ע"ש רב חנינא בר רב קטינא, ושם מג: ע"ש רב הונא בר קטינא, ונזכר זבחים נג..


רב אחא בר רב

הוא היה כמו תלמיד חבר לרבינא (חבירו דרב אשי) כקידושין יג. שלחה רב אחא בר רב לקמיה דרבינא, כה"ג מאי, שלח ליה וכו', ובחולין לג. הקשה לרבינא, וב"ב קכד: אמר לרבינא איקלע אמימר לאתרין, ועם רבינא (בר רב הונא) האחרון היה כתברים, כחולין צז: שחולקין רבינא ורב אחא בר רב ושאלו למר בר רב אשי א"ל אבא שרי, וא"א לומר שהוא רבינא חבירו דרב אשי שנפטר קודם רב אשי, שא"כ לא היו שואלין למר בר"א, וגם הלשון משמע שהיה לאחר פטירת רב אשי, ובסנהדרין עו: מחלוקת רבינא ורב אחא בר רב, ורב משרשיא בן בנו אמר מ"ט דאבהו דאבא דפוטר, וזה רב משרשיה היה מראשוני רבנן סבוראי, כמבואר בערכו, וכן חולין מט. מחלוקת רב אחא בר רב [לגרסת דק"ס ובגמרא רב אדא בר נתן הוא ט"ס] ומר זוטרא בריה דרב מרי, אמר רב שמואל בריה דרב אבהו אבא מרישי כלי דרפרס הוה ואמר כרב אחא ב"ר (וידוע שרב שמואל בריה דרב אבוה היה מרבנן סבוראי) אמר רב משרשיה כוותיה דאבהו דאבא מסתברא.


רב אחא בר רבא

יש שרוצים לומר שהיה בנו של רבא חבירו דאביי ושנולד לעת זקנתו ולכן לא מצינו שקיבל מאביו, וראיה קצת מצינו בכורות נ. שרב אשי שדר ליה יז' זוזי לרב אחא בריה דרבא (לגרסת שיטה מקובצת ובגמרא בריה דרבינא הוא ט"ס) בפדיון הבן, וידוע שגם רבא היה כהן, ומה שמצינו זבחים ט: כששאלו רב אשי בעי דרבא היכי מתניתו לה א"ל הכי מתני' לה אמר רבא, אבל הוא ללא אמת כי כבר בארתי בערך רבא שלא היה כהן. הוא היה חבר לרב אשי ולרבינא, וכפי הנראה למד אצל רב כהנא ביחד עם רב אשי, וכחולין י: שאמר לרב אשי, רב כהנא מצריך בדיקותא בין כל חדא וחדא, ובסוכה לב: רב אחא בר רבא מהדר אתרי וחד, אמר הואיל ונפיק מפומיה דר"כ.

ובחולין צג. רב אחא אר"כ וכאשר נבאר שסתם רב אחא הוא בר רבא,