עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/155

דף זה לא עבר הגההונזכר חגיגה יט:, אבל מה שמצינו ב"מ ח. שאמר לרב אשי דיוקא דרמי בר חמא מהיכי, הוא ט"ס וצ"ל רב אחא בר אויא כגרסת דק"ס, והשבוש בא שמן הוי"ו והיו"ד נעשה דלי"ת שנמחקה קוצו של יו"ד, ומצינו רב פפא בריה דרב אחא בר אדא עירובין כא:.


רב אחא בר אהבה

נזכר עירובין צח., אך שם צ"ל רב אדא בר אהבה כבדק"ס, וכן ביומא מד: רב אחא ב"א צ"ל רב אדא, ובירושלמי שבועות פ"א סה"א ר' חנינא בשם רב אחא בר אחוא צ"ל כמו שמובא המאמר בשבועות ו: רב אדא בר אבא.


רב אחא בריה דרב אויא

הוא היה כמו תלמיד חבר לרב אשי ולקח חלק גדול עם רב אשי בסידור הש"ס כדמצינו תמיד א"ל רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי כעירובין מח:, פסחים מד:, כתובות עו., נדרים לה. נא:, נזיר לז., גיטין סב:, (וכן צ"ל בב"ק סב.), ב"מ צו., ב"ב ג. מו: סח. פב. קג., חולין יז: לט: פ., ובכולן משתעי עם רב אשי חבירו דרבינא (ולא עם רב אשי הקדום מה שלא היה), וב"מ קד: שלח לקמיה דרב אשי, ובעירובין יא: אשכחינהו לתלמידי דרב אשי אמר להו אמר מר מידי בצורת הפתח וכו'.

וב"מ ח. א"ל רב אחא בריה דרב אדא לרב אשי צ"ל בריה דרב אויא כגרסת דק"ס, וכחולין לא. ששאל לרב מנשה מחטא מאי, צ"ל לרב אשי כגרסת דק"ס, כי רב מנשה היה בזמן רבה, ובמנחות לז. ר' חייא ור' אחא בריה דרב אויא מכוין ומנח, כבר נמחק תיבת ר' חייא, בדק"ס.

ומכל אלו המקומות ברור שהיה בדור רב אשי, אבל רב אחא בר עויא הוא אמורא אחר בר א"י כמבואר בערכו, ובסה"ד ערבבם יחד ולא הרגיש שגם היוחסין הפרידם.


רב אחא בר אושעיא

נזכר בהרא"ש רפ"א דעירובין והוא בירושלמי שם, וגרסא שלנו בירושלמי רב אחא בשם ר' הושעיא.


רב אחא בריה דרב אחא

נזכר שבת קא. שהקשה לרב אשי, אך צ"ל בריה דרבא כבדק"ס.


ר' אחא בר אילא

ערך ר' אבא בר עולא.


רב אחא בריה דרב איקא

אביו רב איקא היה בזמן אביי כע"ז סה. ונשא אחות רב אחא בר יעקב והולידה לו את רב אחא ככתובות עד. שאמרו שם אמר רב אחא בר יעקב א"ר יוחנן - איתיביה רב אחא בריה דרב איקא בר אחתיה - א"ל בר בי רב שפיר קאמרת?

והיה דר במקום דודו ובל"ס קיבל ממנו כעירובין סג. שר' אלעזר מהגרוניא ורב אחא בר תחליפא איקלעו לבי רב אחא בריה דרב איקא באתריה דרב אחא בר יעקב, בעי למעביר להו עיגלא תילתא אייתי סכינא וקמחוי להו א"ל רב אחא ב"ת לא ליחוש ליה לסבא? (הוא רב אחא בר יעקב שהיה זקן גדול שהיה תלמידו דר"ה), וידוע שמקום רב אחא בר יעקב היה בפופנאי כקידושין לה., ומצינו כריתות ג: שאמר משמיה דרב ביבי בר אביי, והיה חבר לר"פ כשבת ו. שמתרץ לר"פ קושייתו, ובנדרים ל. חולק עם ר"פ, ובישיבת רב אשי היה גדול הדור שחולק עם רב אשי כדברי רב ביבי כמכות כא:, ובב"ק עד, אמר לרב אשי דיוקא דרבא מהיכא, ובחולין קיב: הקשה לרב אשי.

ומה שמצינו נזיר מב. שאמר זאת אומרת רובו ככולו מדאורייתא - מתקיף