עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/140

דף זה לא עבר הגהה


להתגייר והיה ירא מפני אנדרינוס דודו, א"ל מבקש אני לעשות סחורה - ונתן לו עצה שכל פרקמטיא שאתה רואה שהיא נתונה כארץ לך עסוק בה שסופה להתעלות. - בא לו לא"י ולמד את התורה והתגייר, וכשבא אצל אנדרינוס שאלו למה פניך משונות שמא הפסדת הסחורה שלך וסיפר לו שהתגייר ולמד תורת ישראל, ומי אמר לך [לעשות כן] א"ל בך נמלכתי שאתה אמרת לי כשל פרקמטיא שהיא נתונה בארץ אעסוק בה, וחזרתי על כל אומות ולא מצאתי אומה הנתונה לארץ כישראל וסופן להתעלות. ומובא המעשה בקצרה ש"ר פ"ל-יב, ובגיטין נו: אונקלוס בר קלוניקוס בר אחתיה דטיטוס הוה (וצדק בזה מאוד גרסת הגר"א שצ"ל בר אחתיה דאנדרינוס הוה) בעי לאיגיורי וכו', ובע"ז יא. יסופר אונקלוס בר קלונימוס איגייר שדר קיסר גונדא דרומאי אבתריה משכינהו בקראי איגיור ושלח אחריו כמה גונדי וכולם נתגיירו ע"י, ובאחרונה צוה הקיסר להם שלא ידברו עמו שום דבר אך יקחוהו וכשבאו אליו להבירו כי נקטו ליה ואזלי חזא מזוזתא אותיב ידיה עליה ואחיך, א"ל מאי אחיכת א"ל מנהגו של עולם מלך בו"ד יושב מבפנים ועבדיו משמרין אותו מבחוץ והקב"ה עבדיו מבפנים והוא משמרן מבחוץ - איגיור. תו לא שרר בתריה.

ויסופר בב"ר פ"ע-ה שעקילס הגר נכנס אצל ר' אליעזר א"ל הרי כל שבחו של גר שנאמר ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה? כמה טווסין כמה פוסייני אית לי ואפילו עבדי לא משגיחין. נזף ביה ואזל גביה ר' יהושע התחיל מפייסו בדברים לחם זו תורה - שמלה זו טלית - אמרו אלולי אריכות פנים שהאריך ר' יהושע עם עקילס היה חוזר לסורו. והנה ידוע שאנדרינוס מלך תכט לשטרות מו' שנה אחר החורבן, והוא שהיה בן אחותו היה בל"ס צעיר ממנו לימים וא"כ איך אפשר לפרש מה שאמרו ע"ז יא. כשמת ר"ג הזקן שרף עליו אונקלוס הגר שבעים מנה צורי הלא ידוע שר"ג הזקן נפטר לערך עשרים שנה לפני החורבן ואם אז היה כבר גר צדק ובא בשנים א"כ איך נפרש שבא לפני דודו אנדרינוס קיסר לשאול ממנו עצה להתגייר שזה היה קרוב לשבעים שנה אחר זה, ואיך בא לפני ר"א ור"י שכל ימי פעולתם היה אך אחר החורבן, אבל האמת יורה דרכו שצ"ל כשמת ר"ג והוא א"ג דיבנה ותיבת "הזקן" הוא ט"ס וכן ליתא בהרי"ף והרא"ש, ומה שמביא בהקדמת נתינה לגר צד 7 אות ה' שכתב שר"א ור' יהושע היו בזמן ר"ג הזקן ממו"ק כז. באמת גם שם צ"ל ר"ג והוא ר"ג דיבנה וכמפורש ברכות פ"ג ה"א ושם ליתא תיבת הזקן, כי אף שר"א ור"י הוו כבר גדולי הדור קודם החורבן שאז נפטר ר"ג הזקן ודאי לא הגיעו להוראה ובפרט שאז היה ריוחב"ז ורשב"ג קיים.

וכן בל"ס שאונקלוס התגייר כבר אחר החורבן שנים רבות ואז היו ראשי הדור ר"ג דיבנה ור"א ור' יהושע ור"ע, והוא קיבל מהם וכדמצינו שהיה בצותא חדא עם ר"ג כתוספתא מקוואות פ"ו מעשה בר"ג ואונקלוס הגר שהיו באשקלון וטבל ר"ג במרחץ אחד ואונקלוס בים, א"ר יהושע בן קופסא (בתוספתא צוקרמנדל בן קבוסיי והוא חתנו דר"ע) עמהן הייתי וכו', ובתוספתא כלים ב"ב פ"ב מעשה בטבחי של אונקלוס הגר שהביא כופתו לפני ר"ג וכו', ורבותיו המובהקים היו ר"א ור' יהושע כמגילה ג. שאמרו תרגם של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי ר"א ור' יהושע ולשון הירושלמי שם פ"א ה"א שעקילס תרגם התורה לפני ר"א ור' יהושע