עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/130

דף זה לא עבר הגהה


אבמרי אחוי דר' יוסי

ערך ר' אבא מרי.


אבגימוס

ערך גימוס הגרדי.


ר' אבסומכוס

נזכר סנהדרין ספ"ג שבא לדין עם אחד לפני ר' אלעזר על עסקי רחיים ויצא חייב ואחר גמ"ד הביא עדים שהדין עמו, ופסק ר' יוחנן שיכול לסתור הדין.


אבסקנטה

נזכר ע"ז פ"א ה"ט, ולדעת סה"ד הוא שם חכם אבל האמת שהוא לשון רומי דבר המורה על חלוק כבוד כדמובא בערוך, וכברכות פ"ט סה"א הגרסא אבסקטא.


אבקולס

ר' זכריה בן אבקולס בזמן החורבן כגיטין נו..


אברם חוזאה

נזכר גיטין נו. מקשו על רבא והתני אברם חוזאה אין נפרעין וכו'.


אבישלום

(מעכה בת אבישלום, מלכים א, פטו-ב)

ר' נתן בר אבישלום ברכות כב., ר' שמעון בר אבישלום ברכות ז:.


ר' אבשלום הזקן (תנא)

נזכר מכלתא בשלח מס' דויהי פ"ג, ואפשר שהוא אבי ר' נתן הנזכר ברכות כב. בברייתא, אבל גרסת הגר"א ר' אבטילוס וכן הוא בש"ר פ"כא-ח.


אגובר

נזכר עירובין סב. בי כנישתא דבי אגובר בזמן רבא, וכן תענית כו. רב פפא איקלע לבי כנישתא דאבי גובר ופרש"י שם אדם.


אגרא

חילפא בר אגרא (תנא) שבת קה:, ר' יהודה בר אגרא חולין קלד..


אגרא

חמיו דר' אבא. נזכר חולין קד: בלשון תני אגרא חמוה דר"א הוא תני לה והוא אמר לה, ובמנחות כט: שאיפסקא ליה כרעא דה"י דהעם בניקבא (בתפילין שלו) אתא לקמיה דר' אבא וכו'.


אגריפוס המלך א)

הוא היה בן אריסטובלוס בן הורדוס אשר ילדה לו מרים נכדת הורכנוס בן ינאי המלך, כמבואר באריכות ביוסיפון במלחמת היהודים פ"יז, והוא היה מלך כשר ומלך שש שנים ועשה טובות הרבה לישראל והוא התחיל לבנות חומה נשגבה סביב ירושלים, וזה אגריפוס נזכר פסחים קיז: שהיה רגיל לאכול בתשע שעות ופי' רש"בם שהיה ממלכי חשמונאי ובתוס' שם ד"ה אפילו, חולקין עליו כי בסוטה מא. במשנה אמרו כשהגיע למקרב אחיך תשים עליך מלך זלגו עיניו דמעות א"ל אל תתירא אחינו אתא ופרש"י מלך ישראל היה מזרעו של הורדוס, אבל הצדק עם הרש"בם יען שמצד אמו היה מזרע החשמונאים, ומצד אביו מזרע הורדוס.

וכן נזכר במשנה בכורים פ"ג ה"ד שאמרו אפילו אגריפוס המלך נוטל הסל על כתיפו, ופסחים סד: יסופר שפ"א רצה לידע מנין ישראל וצוה לכה"ג למנות הפסחים, ובכתובות יז. אמרו עליו שהיה עובר מלפני הכלה ושבחוהו חכמים.

ובויק"ר פ"ג-ה יסופר שפ"א רצה אגריפס להקריב אלף עולות וצוה לכה"ג שלא יקריב לשום אדם היום זולתו, ובא עני אחד עם שני תורים והקריבן, והמלך א"ל שיפה עשה, ובע"ז נה. שאל אגריפס שר צבא [ובדק"ס אגריפא שר צבא] של אגריפוס את רבן גמליאל [הזקן] ופר"שי שהיה נכרי וממונה על החיילים בימי אגריפוס המלך.

ומפורש ביוסיפון שהניח אחריו ג' בנות ובן קטן אחד ג"כ בשם אגריפוס ויען שהיה עוד צעיר לימים לכן לא מלך