עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/116

הדף הזה לא עבר הגהה


פסחים מט. וקרי ליה בר מחים תנורא.

סוכה נו: בוצינא טב מקרא - שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה.

סוף סוכה אוי לרשע ואוי לשכנו.

סוכה נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו.

מגילה ז: אי חקלאי מלכא ליהוי דקולה מצואריה לא נחית - כפין עניא ולא ידע - רווחא לכוסמא שכיח.

כתובות ח: רבים שתו לימא רבים ישתו לא לימא.

כתובות נג: שקילא טיבותך שדיא אחיזרי.

כתובות פא: אטו כיפי תלה לה?

גיטין מה. אי לאו עכברא חורא מנא ליה.

נדרים מא. אין עני אלא בדעה.

קידושין יח. נקיט מרגניתא בידיה יהיבנא ליה חספא.

שם פא. סקבא רשתא רגלא.

קידושין ה. סניגור יעשה קטיגור?

ב"מ עט: ביניתא אכרסה תקלה.

ב"ב טז: אידלי יומא אידלי קצירא.

שם קעד: בתר עניא אזיל עניותא.

חולין נח: שיתין מיני פרזלא תלי ליה לבקא בקורנסיה.

ערכין כו. סכינא חריפא מפסקא קראי.

הלכותיו בד"א כיומא יב. אירח ארעא למישבק אינש גולפא ומשכא לאוזפיזא. שם עד: מאן דאית ליה סעודא לא ליכלא אלא ביממא, וב"ב קסח. האי צורבא מרבנן דאזיל לקודשי אתתא ניזול ע"ה בהדיה.

תלמידיו ואומרי מאמריו

אבא בר מרתא בעי מאביי ביצה כב., ובגיטין לז. שהלך אביי אצלו שישיב הכסף לרבה.

רב אדא בר אבא כשנפטר אמר אביי שנענש מפני שבייש לו, ב"ב כב..

רב אדא בר מתנה, קרא לאביי מר ככתובות עז:, בעי מאביי שבת מח. צד., קידושין סד:, הקשה לאביי ב"מ יב., ב"ב פו..

רב אחא בר חנינא אמר אביי א"ר אסי יבמות קא. ונראה שצ"ל רב אחא ב"ח א"ר אבא בשם סה:.

רב אחא בר מניומי הקשה לאביי ב"ב קנט: קסח:, ע"ז ז:.

רב אשי א"ל אביי סוכה כו., וט"ס הוא וצ"ל רבא ונעשה מזה רב אשי.

בר הדיא עיין לקמן.

בר חבו, במגילה יח: אביי שרי לרבי בר חבו למיכתב תפלין ומזוזות שלא מן הכתב, וב"מ כט. אמר תפלין בי בר חבו משכח שכיחי.

בר מריון, אתא לקמיה דאביי ב"מ כד:.

רב דימי בר ליואי ברכות כז: אביי שרא ליה לכברויי סלי.

רב הונא בריה דרב אידי ר"ה כד: אמר מפירקיה דאביי שמיעא לי.

רב הונא בריה דרב יהושע תלמידו כפסחים קיא:.

רב הונא בר משה בר עצרי עם אביי ב"ב קעד:.

רב זביד, הקשה לאביי סוטה לב:, אמר משמו ברכות כה: מו:, ע"ז לה:.

חזקיה משמיה שבת לח:, וצ"ל ר' חזקיה.

ר' חייא בריה דר"ה (ובמגילה כב: גרס רב חייא בר אבין) אמר חזינא לאביי ורבא דמצלי אצלוי ברכות לד:.

רב חנינא בר מניומי שאל מאביי ב"ב קלא., מנחות ע..

רב טביומי משמיה נדרים כב., קידושין יד., ב"מ נד:.

רב יהודה אחוה דרב סלא חסידא שאל מאביי שבת קיב..

רב יימר בר שלמיה אמר לדידי מפרשא לי מיניה דאביי ב"ב סג., שאל מאביי חולין קז:, (ומה שמסיים שם הא אמר הר בר רב אשי הוא טעות ובדק"ס ליתא תיבת "הא" והוא