עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/105

דף זה לא עבר הגהה


ר' אבטולוס הזקן (תנא)

נזכר מכלתא בשלח פ"ג לגרסת הילקוט והגר"א, וגרסא שלנו ר' אבשלום הזקן.


ר' אבטילס

אחד מהחמשה בנים דר' יוסי בן חלפתא, שבת קיח:.


אבטולוס (או אבטולמוס) בר ראובן

נזכר סוטה מט:, ב"ק פג: שהיה מקורב למלכות ולכן התירו לו לספר קומי.


אבטולמוס (תנא דמתניתין)

נזכר עירובין פ"ב מ"ד א"ר יוסי העיד אבטולמוס משום ה' זקנים, וכן הוא ר"ה מו., והיה רבו דר' יוסי כעירובין לו..

ומצינו ר' יונתן בן אבטולמוס כסנהדרין פז:, שמעון בן אבטולמוס ב"ב סח..


אבטליון

ערך שמעיה.


ר' אביטל ספרא

(אביטל אשת דוד, שמואל כ' פ"ג-ד.).

במו"ק יח. אמר משמיה דרב ג"פ, באגדה ב' דברים ואחד בהלכה, ויש שם גרסא שאמר משמיה דר"פ והוא ט"ס.


אביי

רב אחא בר אביי שבת ד., אבי ביבי בר אביי שבת ג:, ר' יעקב בר אבי ירושלמי ברכות פ"ב סה"ג, רב נתן בר אביי חולין צה:, רב שימי בר אביי כתובות ס..


אביי (אמורא קדמון בא"י בדור השני)

בר"ה פ"א ה"ה רשב"ל בעי - התיב אביי ולא קיבלה (רשב"ל) ממנו, ובמגילה ספ"ב מובא המאמר ושם נקרא ר' אביי, ובסוכה פ"ב ה"ח ר' חונה בשם רב אבייא, ובתרומות פ"ה ה"ד ר' יונה בשם ר' אביי, ובר"ש הגרסא ר' ירמיה בשם ר' אימי.


אביי (בר כייליל הכהן)

שם אביו נזכר פ"א בזבחים קיח: שאמר רב יוסף על אביי חד ברא הוה לכייליל, ופרש"י נראה כי אביו של אביי כייליל שמו, וע"פ קבלת רב שרירא גאון מובא בערוך ערך אביי שאביו היה אחי רבה בר נחמני, ואביי לא זכה לראות את אביו ואמו כקידושין לא: כשעברתו אמו מת אביו, וכשילדתו מתה אמו.

את שנת לידתו ידוע לנו בבירור ע"פ קבלת רש"ג באגרתו ח"ג פ"ג, שיאמר שנפטר אביי תרמ"ט לשטרות, ובר"ה יח. שאביי חי ששים שנה א"כ נולד תקפ"ט לשטרות, ובפטירת ר' יוחנן היה נער קטן כבן עשר שנים (כפי מה שבארנו שר"י נפטר תקצ"ט), ובפטירת רב יהודה היה יותר מעשרים (שרב יהודה נפטר תר"י לשטרות).

ורבה בר נחמנו דודו מילא את מקום אביו ומסרו למינקת אשה יקרה וחכמה שהיתה לו כאם, וקראה תמיד בשם "אמרה לי אם", ובאמת בכל כחה השתדלה שלא יחסר לו שום דבר וכאם רחמניה הביטה עליו שלא יארע לו שום דבר וילמוד תורה מתוך הרחבת הדעת וכעדות אביי עירובין סה. שאמר אי אמרה לי אם קריב כותחא לא תנאי, וברכות סב. שאמו מרביה ליה אמרא למיעל בהדיה לב"הכ כדי שלא ישאר יחידי, ובפסחים קי. כי הוה שתי חד כסא הוה מנקטא ליה אמו תרי כסא בתרי ידיה. וכשזכתה לגדלו אז מסרה לו כמה מני רפואות יקרות כשבת סו: קלג: קלד., עירובין כט:, כתובות ג., גיטין ע., וכן גם דברים השייכים להלכה ככתובות י: נ. שא"ל בר שית למקרא בר עשר למשנה בר יג' לתעניתא מע"ל, ובתינוקת בת י"ב, ובכתובות לט: א"ל כמיא חמימא על רישיה דקרחא, וכן