עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/104

דף זה לא עבר הגהה


דאמר וכו', וב"מ עה. א"ל שמואל הלוני מאה פלפלין במאה ועשרים ואריך, ובעירובין עד. ההוא דהוה דייר בו איבות (צ"ל אבוה, דק"ס) בר איהי עבד ליה לחייא ושרא ליה מר שמואל, אתא רב ענן (לאחר פטירת שמואל) שדיה וכו', והוא ואחיו מנימן היו חסידים גדולים כמגילה כח. אבוה בר איהי ומנימן בר איהי חד אמר תיתי לי דלא אסתכלי בכותי, וח"א תיתי לי דלא עבדי שותפות בהדי כותי, ובכתובות סא. יסופר עלייהו כשד ספי (לה שמש) מכל מין וחד ספי מחד מינא, מר משתעי אליהו בהדיה ומר לא משתעי אליהו בהדיה.


אבוה דר' אבין

תנא שונה ברייתות בזמן ר' זירא, כגיטין פה. שתני קמיה דר"ז, ונזכר תמיד בשם תני אבוה דר' אבין כיומא כט., גיטין נג., ב"ק קיז., סנהדרין עו., נדה לז., וסנהדרין נא: תני אבוה דשמואל בר אבין, צ"ל אבוה דר' אבין כגרסת דק"ס.


אבוה דר' אפטוריקי

ערך דוסתא.


אבוה דר' זירא

לפי הגמרא מו"ק כ. היה שמו איסי דאמר שם והתני איסי אבוה דר"ז ואמרי לה אחוה דר"ז, ובתענית כו: מתקיף על דברי ריב"ל, וחלקו לא נפל בנעימים כי היה גבאי המלך הנקראים בפי חז"ל בשם טוכסים. אבל הוא היה חסיד גדול כסנהדרין כה: אבוה דר"ז עבד גביותא יג' שנין - כי הוה אתי איש נהרא למתא כי היה חזיא רבנן אמר להו לך עמי בא בחדריך, כי הוה חזי אינשי רמתא אמר איש נהרא אתא למתא והאידנא נכיס אבא לפום ברא וברא לפום ומיגנזו כולי עלמא, כי אתי (הריש נהרא) א"ל ממאן נבעי? כי נח נפשיה אמר שקילו יג' מעי דציירי לי בסדינאי והדרו לפלניא דשקלי מיניה ולא איצטריכי לי, והיה עשיר גדול כשבת קכא: ששאל ר"ז לר' אבא ב"כ בענין פטומות (מנזרות) וקרנות והשיבו כאותן של בית אביך.


אבא דקרנא

אדם אחד בימי רב אשי שהיה עושה מעשה אחיזת עינים, כסנהדרין סז..


אבוה דשמואל

ערך אבא בר אבא.


אבוה דשמואל בר אבין

נזכר סנהדרין נא: וצ"ל אבוה דר' אבין.


אבוה דשמואל בר רב יצחק

נזכר עירובין צז., ובזבחים קיא: אמר רבא השתא דתני אבוה דשמואל בר יצחק.

ובירושלמי ר"ה פ"א ה"ד ובחלה פ"א ה"א יסופר סיבת מיתתו שצם שני ימים כיום הכיפורים משום ספיקא דיומא ואיפסק כרוכה ומת, ובספר ועד חכמים ט: שגג בזה וכתב זאת על אבוה דשמואל.


אבוי

אבי אלישע-אחר, עשיר גדול מגדולי ירושלים, ערך אלישע.


אבויה

ר' חייא בנו זקנו דר' פרידא סנהדרין פב..


אביבי סגוותאה

נזכר בדפיסים הישנים בשבת יז. וגרסא שלנו אבימי.


אבונא או אבונה

בערך ר' אבינא.


ר' אביה

נזכר תנחומא פ"ג-ז.


ר' אבטולס (אמורא)

נזכר מנחות נג. ר' עזרא בר בריה דר' אבטולס דהוא עשירי לר"א בן עזריה דהוא עשירי לעזרא.