על לבבכם ששמם

על לבבכם ששמם הוא שיר שנכתב ע"י חיים נחמן ביאליק.

טקסט רגילעריכה

בחורבת לבבכם המזוזה נפסלה,
על כן שם השדים יכרכרו יהימו,
וכת הליצנים, בני ריק ובטלה,
שם עושים הלולים וסערה יקימו.

התראו מי אורב שם אחרי הדלת
במטאטא? זה שמש מקדשים נחרבים -
היאוש! הוא בא - והכת הצוהלת
תטאטא, תגורש: "צאו, השובבים!"

אז ידעך שביב אשכם האחרון שעמם,
ונאלם מקדשכם ונשכח ההמון;
ועלי מעי מזבח לבבכם ששמם
ייליל ויפהק חתול השיממון.

טקסט מנוקדעריכה

עַל לְבַבְכֶם שֶׁשָּׁמֵם

בְּחֻרְבַּת לְבַבְכֶם הַמְּזוּזָה נִפְסָלָה,
עַל-כֵּן שָׁם הַשֵּׁדִים יְכַרְכְּרוּ יָהִימוּ,
וְכַת-הַלֵּצָנִים, בְּנֵי רִיק וּבַטָּלָה,
שָׁם עוֹשִׂים הִלּוּלִים וּסְעָרָה יָקִימוּ.
הֲתִרְאוּ מִי אֹרֵב שָׁם אַחֲרֵי הַדֶּלֶת
בְּמַטְאֲטֵא? זֶה שַׁמַּשׁ מִקְדָּשִׁים נֶחֱרָבִים –
הַיֵּאוּשׁ! הוּא בָא – וְהַכַּת הַצֹּהֶלֶת
תְּטָאֳטָא, תְּגֹרַשׁ: "צְאוּ, הַשּׁוֹבָבִים!"
אָז יִדְעַךְ שְׁבִיב אֶשְׁכֶם הָאַחֲרוֹן שֶׁעָמַם,
וְנֶאֱלַם מִקְדַּשְׁכֶם וְנִשְׁכַּח הֶהָמוֹן;
וַעֲלֵי-מְעִי מִזְבַּח לְבַבְכֶם שֶׁשָּׁמַם
יְיֵלִיל וִיפַהֵק חֲתוּל הַשִּׁמָּמוֹן.

(מקור הטקסט המנוקד: פרויקט בן יהודה)

טקסט זה הועתק מפרויקט בן-יהודה.