על אהבתך

על אהבתך אשתה גביעי

שלום לך שלום יום השביעי


ששת ימי מעשה לך כעבדים

אם אעבוד בהם אשבע נדודים

כולם בעיני הם ימים אחדים

מאהבתי בך יום שעשועי


אצא ביום ראשון לעשות מלאכה

לערוך ליום שבת המערכה

כי האלוקים שם שם הברכה

אתה לבד חלקי מכל יגעי


מאור ליום קדשי מאור קדושי

שמש וכוכבים קנאו לשמשי

מה לי ליום שני או לשלישי

יסתיר מאורותיו יום הרביעי


אשמע מבשר טוב מיום חמישי

כי מחרת יהיה נופש לנפשי

בוקר לעבדותי ערב לחפשי

קרוא אלי שולחן מלכי ורועי


אמצא ביום שישי נפשי שמחה

כי קרבה אלי עת המנוחה

אם נע ונד אלך למצוא רוחה

ערב ואשכח כל נודי ונועי


מה נעמה לי עת בין השמשות

לראות פני שבת פנים חדשות

בואו בתפוחים הרבו אשישות

זה יום מנוחתי זה דודי ורעי


תוספות מאוחרות לפיוט:

אשיר לך שבת שירי ידידות

גם יאתה לך כי את יום חמודות

יום תענוגים יום שלוש סעודות

תענוג לשולחני תענוג יצועי


עמך מאור תורה, עמך נהרה.

תמיד לפניך, אל מול מנורה.

גם ליהודים, את שמחה ואורה.

אתה כליל ראשי וצמיד זרועי.