עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק כא

דף קמא עמוד בעריכה

א כ מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה טז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שט סעיף א:

ב ל מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה יז:

ג מ מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שט סעיף א:

דף קמב עמוד אעריכה

ד א מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה טז , סמ"ג לאוין סה , וטור ושו"ע או"ח סי' שט סעיף א:

ה ב ג מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה יז , ומיי' פ"יט מהל' שבת הלכה יט:

ו ד טור ושו"ע או"ח סי' שלה סעיף ה:

ז ה מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' שט סעיף ג:

ח ו מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' שט סעיף ב:

ט ז ח ט י מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כ:

י כ (מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ט והלכה טו):

יא ל מיי' פ"יג מהל' תרומות הלכה ג:

יב מ מיי' פ"יג מהל' תרומות הלכה י:

דף קמב עמוד בעריכה

יג א מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' שט סעיף ד:

יד ב מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' שב סעיף ט:

טו ג מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' שט סעיף ד:

טז ד ה מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה טו , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקי סעיף ב:

יז ו מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' שט סעיף ה:

יח ז מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה כא , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' שיא סעיף ה:

דף קמג עמוד אעריכה

יט א מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה יא , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקז סעיף ג:

כ ב מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה טז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף כז:

כא ג מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכ סעיף יז:

כב ד מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' קפ סעיף ד:

כג ה מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה טז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף ל:

כד ו מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' קעא סעיף א:

כה ז מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כד , ומיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף לו:

כו ח מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף ל: