עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק כא

דף קמא עמוד ב עריכה

א כ מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ט"ז, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ט סעיף א':

ב ל מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה י"ז:

ג מ מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ט"ז, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ט סעיף א':

דף קמב עמוד א עריכה

ד א מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ט"ז, סמ"ג לאוין סה, וטור ושו"ע או"ח סי' ש"ט סעיף א':

ה ב ג מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה י"ז, ומיי' פי"ט מהל' שבת הלכה י"ט:

ו ד טור ושו"ע או"ח סי' של"ה סעיף ה':

ז ה מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ט סעיף ג':

ח ו מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ט סעיף ב':

ט ז ח ט י מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה כ':

י כ (מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה ט' והלכה טו):

יא ל מיי' פי"ג מהל' תרומות הלכה ג':

יב מ מיי' פי"ג מהל' תרומות הלכה י':

דף קמב עמוד ב עריכה

יג א מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ט סעיף ד':

יד ב מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ב סעיף ט':

טו ג מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ט סעיף ד':

טז ד ה מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ט"ו, סמג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תק"י סעיף ב':

יז ו מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ט סעיף ה':

יח ז מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה כ"א, סמג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' שי"א סעיף ה':

דף קמג עמוד א עריכה

יט א מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה י"א, סמג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ז סעיף ג':

כ ב מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ט"ז, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף כ"ז:

כא ג מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה ט"ו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ש"כ סעיף י"ז:

כב ד מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' ק"פ סעיף ד':

כג ה מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ט"ז, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ל':

כד ו מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' קע"א סעיף א':

כה ז מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה כ"ד, ומיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה י"ג, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ל"ו:

כו ח מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ל':