עין משפט ונר מצוה/פסחים/פרק ט

דף צב עמוד בעריכה

א ב מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה א':

ב ג מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ב':

ג ד מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ג':

דף צג עמוד אעריכה

ד א מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה א':

ה ב מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה א' והלכה ב:

ו ג מיי' שם:

ז ד מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ז':

דף צג עמוד בעריכה

ח א ב ג מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ב':

ט ד ה מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ח':

דף צד עמוד אעריכה

י א מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ט':

דף צד עמוד בעריכה

יא א מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ד':

יב ב מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ו':

דף צה עמוד אעריכה

יג א מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ט"ו:

יד ב מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ב':

טו ג ד מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ט"ו:

דף צה עמוד בעריכה

טז א מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ו':

יז ב מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה י"ב , ומיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ח':

יח ג מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה י"ג:

דף צו עמוד אעריכה

יט א מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ח':

כ ב מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ט"ו:

כא ג מיי' פ"א מהל' תמידין הלכה ט':

כב ד מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ח':

כג ה מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ז':

כד ו מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ט':

כה ז מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה י' והלכה יב:

דף צו עמוד בעריכה

כו א ב ג מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ו':

כז ד מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ז':

כח ה מיי' פ"א מהל' מעשה קרבנות הלכה י"א:

דף צז עמוד אעריכה

כט א מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ז':

ל ב מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה ח':

לא ג מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה ט':

דף צז עמוד בעריכה

לב א מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה ה':

לג ב מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ד':

דף צח עמוד אעריכה

לד א ב ג מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ה':

לה ד מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ח':

דף צח עמוד בעריכה

לו א מיי' פ"ו מהל' פסולי מוקדשין הלכה ט"ו:

לז ב מיי' פ"ו מהל' פסולי מוקדשין הלכה י"ב , ומיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ח':

לח ג מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ד':

לט ד מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ה':

מ ה ו מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ו':

מא ז ח מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ז':

מב ט מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ח':