עין משפט ונר מצוה/פסחים/פרק ט

דף צב עמוד בעריכה

א ב מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה א:

ב ג מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ב:

ג ד מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ג:

דף צג עמוד אעריכה

ד א מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה א:

ה ב מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה א והלכה ב:

ו ג מיי' שם:

ז ד מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ז:

דף צג עמוד בעריכה

ח א ב ג מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ב:

ט ד ה מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ח:

דף צד עמוד אעריכה

י א מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ט:

דף צד עמוד בעריכה

יא א מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ד:

יב ב מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ו:

דף צה עמוד אעריכה

יג א מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה טו:

יד ב מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ב:

טו ג ד מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה טו:

דף צה עמוד בעריכה

טז א מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ו:

יז ב מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה יב , ומיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ח:

יח ג מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה יג:

דף צו עמוד אעריכה

יט א מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ח:

כ ב מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה טו:

כא ג מיי' פ"א מהל' תמידין הלכה ט:

כב ד מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ח:

כג ה מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ז:

כד ו מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ט:

כה ז מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה י והלכה יב:

דף צו עמוד בעריכה

כו א ב ג מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ו:

כז ד מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ז:

כח ה מיי' פ"א מהל' מעשה קרבנות הלכה יא:

דף צז עמוד אעריכה

כט א מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ז:

ל ב מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה ח:

לא ג מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה ט:

דף צז עמוד בעריכה

לב א מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה ה:

לג ב מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ד:

דף צח עמוד אעריכה

לד א ב ג מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ה:

לה ד מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ח:

דף צח עמוד בעריכה

לו א מיי' פ"ו מהל' פסולי מוקדשין הלכה טו:

לז ב מיי' פ"ו מהל' פסולי מוקדשין הלכה יב , ומיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ח:

לח ג מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ד:

לט ד מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ה:

מ ה ו מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ו:

מא ז ח מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ז:

מב ט מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ח: