עין משפט ונר מצוה/עירובין/פרק ט

דף פט עמוד אעריכה

א ב מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה יח , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף א:


דף צ עמוד בעריכה

ב א ב מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף ד:

ג ג מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה לה:

דף צא עמוד אעריכה

ד א מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה יח , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף א:


דף צב עמוד אעריכה

ה א טור ושו"ע או"ח סי' שעד סעיף ד:

ו ב מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה כד , סמג לאוין סה ועשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שעד סעיף ג:

ז ג טור ושו"ע או"ח סי' שעד סעיף ד , וטור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף טז:

ח ד מיי' פ"ז מהל' כלאים הלכה יט , וטור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף מט:

דף צב עמוד בעריכה

ט א *מיי' פ"ה מהלכות גירושין , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף ט ֻ[לא נמצא בהרמב"ם ולא בטוש"ע ופלא על העין משפט דהעיד על מה דליתא]

י ב מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ז , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' נה סעיף יז:

יא ג מיי' שם , וטור ושו"ע או"ח סי' נה סעיף טז:

יב ד מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' עט סעיף ג:

דף צג עמוד אעריכה

יג א מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ח , סמג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף ח:

יד ב מיי' פ"ז מהל' כלאים הלכה יח:

טו ג מיי' פ"ז מהל' כלאים הלכה יג , ומיי' פ"ג מהל' כלאים הלכה טו , טור ושו"ע יו"ד סי' רצז סעיף כב:

טז ד מיי' פ"ז מהל' כלאים הלכה יא , וטור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף מב:

יז ה מיי' פ"ז מהל' כלאים הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף מג:

יח ו ז מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' שס סעיף ג:

דף צג עמוד בעריכה

יט א מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף ו:

דף צד עמוד אעריכה

כ א מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה כה , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שעד סעיף ב:

כא ב טור ושו"ע או"ח סי' שעד סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' שסא סעיף ב:

דף צד עמוד בעריכה

כב א ב מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה לה , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסא סעיף ב:

דף צה עמוד אעריכה

כג א ב מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה לד , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסא סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' שסה סעיף ז:

כד ג מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסד סעיף א: