עין משפט ונר מצוה/עירובין/פרק ב

דף יז עמוד בעריכה

א ט י כ מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כז:

ב ל מ מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כט:


דף יח עמוד בעריכה

ג א מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה כב , סמג לאוין קכה , טור ושו"ע אה"ע סי' כא סעיף א:

ד ב מיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה א , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צ סעיף ח:

ה ג מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה יג , טור או"ח סימן רלח , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף כד:

דף יט עמוד בעריכה

ו א מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כז:

ז ב מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כט:

ח ג ד ה מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כח:

דף כ עמוד אעריכה

ט א ב ג מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה לד:

י ד ה מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה לד , ומיי' פ"טז מהל' שבת הלכה כב , טור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף ג:

יא ו ז ח מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה לג:

דף כ עמוד בעריכה

יב א מיי' פ"יג מהל' שבת הלכה יב:

יג ב מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כט:

יד ג מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה ל:

דף כא עמוד אעריכה

טו א מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה ל:

טז ב ג ד מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה ל והלכה לב:

יז ה מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה ג , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שצח סעיף ו:

דף כא עמוד בעריכה

יח א מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ב , סמ"ג עשין מד"ס א:

יט ב מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף כא:

דף כב עמוד אעריכה

כ א מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה ד והלכה ה , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שנח סעיף א:

כא ב מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה לג:

דף כב עמוד בעריכה

כב א מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה ד , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף יד:

כג ב מיי' פ"כ מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ג:

כד ג מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה ל:

כה ד מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה לא:


דף כג עמוד אעריכה

כו (א) [ טור ושו"ע או"ח סי' שנח סעיף א ]:

כז (ב) [טוש"ע שם]:

דף כג עמוד בעריכה

כח א ב מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה ד , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שנח סעיף א:

דף כד עמוד אעריכה

כט א ב מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' שנח סעיף ט:

ל ג ד מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה ה , וטור ושו"ע או"ח סי' שנח סעיף ב:

לא ה מיי' פ"ז מהל' כלים הלכה ב:

לב ו מיי' פ"ז מהל' כלים הלכה יב:

לג ז ח מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' שנט:

לד ט מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' שנח סעיף יא:

דף כד עמוד בעריכה

לה א ב מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה ו , וטור ושו"ע או"ח סי' שנח סעיף יא:

לו ג ד מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה יא:

דף כה עמוד אעריכה

לז א מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' שנח סעיף ד:

לח ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שנח סעיף ה:

לט ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שנח סעיף ו:

[לט] (ד) [ מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה ט ]:

מ ד טור ושו"ע או"ח סי' שנח סעיף ז:

מא ה מיי' פ"ב מהל' זכייה ומתנה הלכה יא , סמג עשין פג , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף כג:

מב ו ז מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' שנח סעיף ח:

מג ח מיי' פ"ב מהל' זכייה ומתנה הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף כב:

מד ט מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה כב , טור ושו"ע או"ח סי' שנח סעיף ח:

מה י מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה ז , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שנח סעיף יב:

מו כ מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה לה , סמ"ג עשין מד"ס א:

דף כה עמוד בעריכה

מז א מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה ז , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שנח סעיף יג:

מח ב טור ושו"ע או"ח סי' שנח סעיף יד:

דף כו עמוד אעריכה

מט א מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' שצח סעיף יא:

נ ב ג מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה טו , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף א:

דף כו עמוד בעריכה

נא א ב מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה א , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שפ סעיף א:

נב ג מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' שפ סעיף ב: