עין משפט ונר מצוה/עירובין/פרק ב

דף יז עמוד ב עריכה

א ט י כ מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה כ"ז:

ב ל מ מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה כ"ט:


דף יח עמוד ב עריכה

ג א מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ב, סמג לאוין קכה, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"א סעיף א':

ד ב מיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה א', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף ח':

ה ג מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה י"ג, טור או"ח סימן רלח, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף כ"ד:

דף יט עמוד ב עריכה

ו א מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה כ"ז:

ז ב מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה כ"ט:

ח ג ד ה מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה כ"ח:

דף כ עמוד א עריכה

ט א ב ג מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ל"ד:

י ד ה מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ל"ד, ומיי' פט"ז מהל' שבת הלכה כ"ב, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ב סעיף ג':

יא ו ז ח מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ל"ג:

דף כ עמוד ב עריכה

יב א מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה י"ב:

יג ב מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה כ"ט:

יד ג מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ל':

דף כא עמוד א עריכה

טו א מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ל':

טז ב ג ד מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ל' והלכה לב:

יז ה מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה ג', סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ח סעיף ו':

דף כא עמוד ב עריכה

יח א מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ב', סמ"ג עשין מד"ס א:

יט ב מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף כ"א:

דף כב עמוד א עריכה

כ א מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה ד' והלכה ה, סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ח סעיף א':

כא ב מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ל"ג:

דף כב עמוד ב עריכה

כב א מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה ד', סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ה סעיף י"ד:

כג ב מיי' פ"כ מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ג':

כד ג מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ל':

כה ד מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ל"א:


דף כג עמוד א עריכה

כו (א) [ טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ח סעיף א' ]:

כז (ב) [טוש"ע שם]:

דף כג עמוד ב עריכה

כח א ב מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה ד', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ח סעיף א':

דף כד עמוד א עריכה

כט א ב מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ח סעיף ט':

ל ג ד מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה ה', וטור ושו"ע או"ח סי' שנ"ח סעיף ב':

לא ה מיי' פ"ז מהל' כלים הלכה ב':

לב ו מיי' פ"ז מהל' כלים הלכה י"ב:

לג ז ח מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ט:

לד ט מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ח סעיף י"א:

דף כד עמוד ב עריכה

לה א ב מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה ו', וטור ושו"ע או"ח סי' שנ"ח סעיף י"א:

לו ג ד מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה י"א:

דף כה עמוד א עריכה

לז א מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ח סעיף ד':

לח ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ח סעיף ה':

לט ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ח סעיף ו':

[לט] (ד) [ מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה ט' ]:

מ ד טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ח סעיף ז':

מא ה מיי' פ"ב מהל' זכייה ומתנה הלכה י"א, סמג עשין פג, טור ושו"ע חו"מ סי' ער"ה סעיף כ"ג:

מב ו ז מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ח סעיף ח':

מג ח מיי' פ"ב מהל' זכייה ומתנה הלכה י', טור ושו"ע חו"מ סי' ער"ה סעיף כ"ב:

מד ט מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה כ"ב, טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ח סעיף ח':

מה י מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה ז', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ח סעיף י"ב:

מו כ מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ל"ה, סמ"ג עשין מד"ס א:

דף כה עמוד ב עריכה

מז א מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה ז', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ח סעיף י"ג:

מח ב טור ושו"ע או"ח סי' שנ"ח סעיף י"ד:

דף כו עמוד א עריכה

מט א מיי' פכ"ח מהל' שבת הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ח סעיף י"א:

נ ב ג מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה ט"ו, סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ב סעיף א':

דף כו עמוד ב עריכה

נא א ב מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה א', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' ש"פ סעיף א':

נב ג מיי' פ"ב מהל' עירובין הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' ש"פ סעיף ב':