פתיחת התפריט הראשי

דף יז עמוד בעריכה

דף יח עמוד בעריכה

דף יט עמוד בעריכה

דף כ עמוד אעריכה

דף כ עמוד בעריכה

דף כא עמוד אעריכה

דף כא עמוד בעריכה

דף כב עמוד אעריכה

דף כב עמוד בעריכה

דף כג עמוד אעריכה

כו (א) [ טור ושו"ע או"ח סי' שנח סעיף א ]:

כז (ב) [טוש"ע שם]:

דף כג עמוד בעריכה

דף כד עמוד אעריכה

דף כד עמוד בעריכה

דף כה עמוד אעריכה

דף כה עמוד בעריכה

דף כו עמוד אעריכה

דף כו עמוד בעריכה