עין משפט ונר מצוה/סנהדרין/פרק ח

דף סח עמוד ב עריכה

א א מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ה', סמ"ג לאוין רכ:

ב ב מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה י"א:

ג ג ד מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ה':

ד ה מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ו':

ה ו מיי' פ"ח מהל' גזילה הלכה ו':


דף סט עמוד א עריכה

ו א מיי' פ"ח מהל' גזילה הלכה ז', סמ"ג עשין עג, טור ושו"ע חו"מ סי' שס"ז:

ז ב ג מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ו', סמ"ג לאוין רכ:


דף סט עמוד ב עריכה

ח א ב ג מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג, ומיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ו', ומיי' פ"א מהל' יבום הלכה ט"ז, סמ"ג לאוין צד, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ט', וטור ושו"ע אה"ע סי' קס"ז סעיף א':


דף ע עמוד א עריכה

ט א ב מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ב', סמ"ג לאוין רכ:

י ג מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ג':

יא ד ה מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ב':

יב ו מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ד':

יג ז מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ב':

יד ח מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ד':

טו ט מיי' פ"ה מהל' תעניות הלכה ז', סמ"ג עשין מד"ס ג, טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ב סעיף א':

טז י כ ל מיי' פ"ה מהל' תעניות הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ב סעיף ב':

יז מ נ מיי' פי"א מהל' רוצח הלכה ח', סמ"ג עשין עט, טור ושו"ע יו"ד סי' קט"ז:


דף ע עמוד ב עריכה

יח א מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ב':

יט ב ג ד מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ז':

כ ה ו מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ג':

כא ז מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ב':

כב ח מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ב', סמ"ג לאוין ט:


דף עא עמוד א עריכה

כג א מיי' פ"ד מהל' תלמוד תורה הלכה ט', סמ"ג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף ט"ז:

כד ב מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ב':

כה ג מיי' פ"ג מהל' זכיה ומתנה הלכה י"ב, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע אה"ע סי' פ"ה סעיף י"א, (וטור ושו"ע יו"ד סי' רכ"ב):

כו ד מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה י':

כז ה מיי' פי"ד מהל' צרעת הלכה ז':

כח ו מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה י':

כט ז ח מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ו':


דף עא עמוד ב עריכה

ל א מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ט':

לא ב ג מיי' פ"י מהל' מלכים הלכה ד':

לב ד מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ד' והלכה י:


דף עב עמוד א עריכה

לג א מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ט', סמ"ג לאוין קכ, טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ה סעיף א' בהג"ה:

לד ב מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה י"ג:

לה ג מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ט':

לו ד מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה י"ג במגיד משנה:

לז ה מיי' פ"א מהל' חובל הלכה י"א, ומיי' פ"ו מהל' חובל הלכה א', סמ"ג עשין עי'(?), טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ח סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' תכ"א סעיף ג':

לח ו ז מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה ב':

לט ח מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ז' בהשגת ראב"ד במ"מ, סמ"ג לאוין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ה סעיף א' בהג"ה:


דף עב עמוד ב עריכה

מ א מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה י', סמ"ג לאוין קט:

מא ב מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ז':

מב ג מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה י"ג:

מג ד ה מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ז':

מד ו ז מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ח':

מה ח מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה ו', סמ"ג לאוין קסא, טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ה סעיף א':

מו ט מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה ט', טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ה סעיף ב':


דף עג עמוד א עריכה

מז א מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה י', סמ"ג לאוין קסד וקסה, טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ה סעיף א', [וברב אלפס עוד בפסחים פ"ג דף קמח:]

מח ב ג מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה י' והלכה יא, טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ה סעיף ב':

מט ד מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה י"א:

נ ה ו מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה י"ד, סמ"ג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ו סעיף א':

נא ז ח מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה י"א והלכה יב, סמ"ג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ה סעיף ג':


דף עג עמוד ב עריכה

נב א מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה י"ב, סמ"ג לאוין קסא, טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ה סעיף ד':

נג ב מיי' פ"א מהל' נערה בתולה הלכה י"א, סמ"ג עשין צד:

נד ג מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י', סמ"ג לאוין כ:


דף עד עמוד א עריכה

נה א מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה י"ג, סמ"ג לאוין קסא, טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ה סעיף א':

נו ב מיי' פ"ח מהל' חובל ומזיק הלכה י"ב, סמ"ג עשין ע, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"פ סעיף ג':

נז ג ד ה ו מיי' פ"ה מהל' יסודי תורה הלכות א-ג, סמ"ג עשין ה, טור ושו"ע יו"ד סי' קנ"ז סעיף א':


דף עד עמוד ב עריכה

נח א מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה ב', סמ"ג עשין ה, טור ושו"ע יו"ד סי' קנ"ז סעיף א':

נט ב (מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה ב'), טור ושו"ע יו"ד סי' קנ"ז סעיף א' בהג"ה:

ס ג מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' קנ"ז סעיף א':

סא ד מיי' פ"י מהל' מלכים הלכה ב':


דף עה עמוד א עריכה

סב א ב ג מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה ט' ועיין בבית יוסף יורה דעה סימן קנז: