עין משפט ונר מצוה/סנהדרין/פרק ו

דף מב עמוד בעריכה

א א מיי' פ"יב מהל' סנהדרין הלכה ג , סמ"ג עשין צח:

ב ב מיי' פ"יב מהל' סנהדרין הלכה ג , ומיי' פ"יג מהל' סנהדרין הלכה א , סמ"ג עשין צח:


דף מג עמוד אעריכה

ג א ב מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה א , סמ"ג עשין קב:

ד ג מיי' פ"יג מהל' סנהדרין הלכה ג , סמ"ג עשין צח:

ה ד מיי' פ"יג מהל' סנהדרין הלכה ב , סמ"ג עשין צח:

ו ה ו מיי' פ"יג מהל' סנהדרין הלכה ג:

ז ז מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ג:

ח ח מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ד:

ט ט י כ ל מ מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ד , ומיי' פ"יג מהל' סנהדרין הלכה א , סמ"ג עשין צח:


דף מג עמוד בעריכה

י א ב מיי' פ"יג מהל' סנהדרין הלכה א , סמ"ג עשין צח:


דף מד עמוד אעריכה

-- אין --

דף מד עמוד בעריכה

יא א ב מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ה , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' כט סעיף א:

יב ג ד מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה א , סמ"ג עשין קג:


דף מה עמוד אעריכה

יג א מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה יא , סמ"ג עשין כד:

יד ב מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה א , סמ"ג עשין קא:

טו ג מיי' פ"יב מהל' נזקי ממון הלכה י , סמ"ג עשין סח , טור ושו"ע חו"מ סי' תי סעיף ו:

טז ד מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה א , סמ"ג עשין קא:


דף מה עמוד בעריכה

יז א ב מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה א , סמ"ג עשין קא:

יח ג ד מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה ט:

יט ה ו מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה ח:

כ ז מיי' פ"יג מהל' סנהדרין הלכה ז:

כא ח מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה ח:

כב ט מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה ח , ומיי' פ"יג מהל' סנהדרין הלכה ז:

כג י מיי' פ"ה מהל' מחוסרי כפרה הלכה א , סמ"ג עשין רכא:

כד כ ל מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה ו , סמ"ג עשין קג:

כה מ מיי' פ"כד מהל' סנהדרין הלכה ד , סמ"ג לאוין רח:

כו נ מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה י:


דף מו עמוד אעריכה

כז א ב מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה י , וסמ"ג עשין קב:

כח ג מיי' פ"כד מהל' סנהדרין הלכה ד , וסמ"ג עשין קב וסמ"ג לאוין רח , טור ושו"ע חו"מ סי' ב , [וברב אלפס עוד בב"ק פ"ט דף לו. וביבמות פ"י דף לב.]:

כט ד ה מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה ז , וסמ"ג עשין קג:

ל ו מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה ח , ומיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ח , וסמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' שנז סעיף א:

לא ז מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה ט , ומיי' פ"א מהל' אבל הלכה ט , וסמ"ג עשין קב:


לב ח מיי' פ"יג מהל' סנהדרין הלכה ו , וסמ"ג עשין צח:


דף מו עמוד בעריכה

לג א מיי' פ"יג מהל' סנהדרין הלכה ו , ומיי' פ"א מהל' אבל הלכה ט:

לד ב מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה ז:

לה ג מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה ט:

לו ד ה מיי' פ"יב מהל' אבל הלכה א , סמ"ג עשין מדברי סופרים ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמח סעיף ב והלכה ג , וטור ושו"ע יו"ד סי' שסב סעיף א , [וברב אלפס מו"ק כ"ג דף רצו.]:

לז ו ז ח מיי' פ"יב מהל' אבל הלכה א , סמ"ג עשין מדברי סופרים ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שדמ סעיף ט והלכה י:


דף מז עמוד אעריכה

לז* (א) טור ושו"ע יו"ד סי' שנז סעיף א:

לח א ב טור ושו"ע יו"ד סי' שסב סעיף ה:

לט ג ד מיי' פ"ג מהל' שגגות הלכה ח ופסק שחוזר ונראה עי"ש בכסף משנה:

מ ה מיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה יג:

מא ו מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ח , סמ"ג עשין ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שעג סעיף ח:


דף מז עמוד בעריכה

מב א מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ח , סמ"ג עשין ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שעג סעיף ח:

מג ב מיי' פ"א מהל' אבל הלכה ב , סמ"ג עשין ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שעה סעיף א:

מד ג מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה יד , סמ"ג עשין ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שסד סעיף א:

מה ד מיי' פ"ח מהל' עכו"ם הלכה א , סמ"ג לאוין מו , טור ושו"ע יו"ד סי' קמה סעיף א:

מו ה ו מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה כ , סמ"ג עשין ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שסד סעיף ז:

מז ז ח מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' שסד סעיף א:

מח ט י מיי' פ"ח מהל' טומאת מת הלכה ה , סמ"ג עשין רלא , טור ושו"ע יו"ד סי' שסד סעיף ב:

מט כ מיי' פ"ח מהל' טומאת מת הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' שסד סעיף ה:

נ ל מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה יז , טור ושו"ע יו"ד סי' שסד סעיף א:

נא מ מיי' פ"ח מהל' טומאת מת הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' שסד סעיף ג:

נב נ מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה כא , סמ"ג עשין ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמט סעיף א:


דף מח עמוד אעריכה

נג א ב מיי' פ"כב מהל' כלים הלכה י:

נד ג מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ט , סמ"ג עשין כה , טור ושו"ע או"ח סי' מב סעיף ג:

נה ד ה ו ז מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה יט , סמ"ג עשין מד"ס ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שסד סעיף א:

נו ח מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה יח , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' שנו סעיף א:

נז ט מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה כג , סמ"ג עשין ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמט סעיף ג , [וברב אלפס עוד במו"ק פ"ג דף רצו. עוד ביבמות פ"ז דף כה:]:


דף מח עמוד בעריכה

נח א מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה כא , סמ"ג עשין ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמט סעיף ג:

נט ב מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה טו , סמ"ג עשין כה , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף מח:

ס ג מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף לז:

סא ד מיי' פ"א מהל' אבל הלכה ט , ומיי' פ"ד מהל' מלכים הלכה ט:

סב ה מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ט:


דף מט עמוד אעריכה

סג א מיי' פ"ג מהל' מלכים הלכה ט: