עין משפט ונר מצוה/סנהדרין/פרק ו

דף מב עמוד ב

עריכה

א א מיי' פי"ב מהל' סנהדרין הלכה ג', סמ"ג עשין צח:

ב ב מיי' פי"ב מהל' סנהדרין הלכה ג', ומיי' פי"ג מהל' סנהדרין הלכה א', סמ"ג עשין צח:


דף מג עמוד א

עריכה

ג א ב מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה א', סמ"ג עשין קב:

ד ג מיי' פי"ג מהל' סנהדרין הלכה ג', סמ"ג עשין צח:

ה ד מיי' פי"ג מהל' סנהדרין הלכה ב', סמ"ג עשין צח:

ו ה ו מיי' פי"ג מהל' סנהדרין הלכה ג':

ז ז מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ג':

ח ח מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ד':

ט ט י כ ל מ מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ד', ומיי' פי"ג מהל' סנהדרין הלכה א', סמ"ג עשין צח:


דף מג עמוד ב

עריכה

י א ב מיי' פי"ג מהל' סנהדרין הלכה א', סמ"ג עשין צח:


דף מד עמוד א

עריכה

-- אין --

דף מד עמוד ב

עריכה

יא א ב מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ה', סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ט סעיף א':

יב ג ד מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה א', סמ"ג עשין קג:


דף מה עמוד א

עריכה

יג א מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה י"א, סמ"ג עשין כד:

יד ב מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה א', סמ"ג עשין קא:

טו ג מיי' פי"ב מהל' נזקי ממון הלכה י', סמ"ג עשין סח, טור ושו"ע חו"מ סי' ת"י סעיף ו':

טז ד מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה א', סמ"ג עשין קא:


דף מה עמוד ב

עריכה

יז א ב מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה א', סמ"ג עשין קא:

יח ג ד מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה ט':

יט ה ו מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה ח':

כ ז מיי' פי"ג מהל' סנהדרין הלכה ז':

כא ח מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה ח':

כב ט מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה ח', ומיי' פי"ג מהל' סנהדרין הלכה ז':

כג י מיי' פ"ה מהל' מחוסרי כפרה הלכה א', סמ"ג עשין רכא:

כד כ ל מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה ו', סמ"ג עשין קג:

כה מ מיי' פכ"ד מהל' סנהדרין הלכה ד', סמ"ג לאוין רח:

כו נ מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה י':


דף מו עמוד א

עריכה

כז א ב מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה י', וסמ"ג עשין קב:

כח ג מיי' פכ"ד מהל' סנהדרין הלכה ד', וסמ"ג עשין קב וסמ"ג לאוין רח, טור ושו"ע חו"מ סי' ב', [וברב אלפס עוד בב"ק פ"ט דף לו. וביבמות פ"י דף לב.]:

כט ד ה מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה ז', וסמ"ג עשין קג:

ל ו מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה ח', ומיי' פ"ד מהל' אבל הלכה ח', וסמ"ג לאוין קצג, טור ושו"ע יו"ד סי' שנ"ז סעיף א':

לא ז מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה ט', ומיי' פ"א מהל' אבל הלכה ט', וסמ"ג עשין קב:


לב ח מיי' פי"ג מהל' סנהדרין הלכה ו', וסמ"ג עשין צח:


דף מו עמוד ב

עריכה

לג א מיי' פי"ג מהל' סנהדרין הלכה ו', ומיי' פ"א מהל' אבל הלכה ט':

לד ב מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה ז':

לה ג מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה ט':

לו ד ה מיי' פי"ב מהל' אבל הלכה א', סמ"ג עשין מדברי סופרים ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שמ"ח סעיף ב' והלכה ג, וטור ושו"ע יו"ד סי' שס"ב סעיף א', [וברב אלפס מו"ק כ"ג דף רצו.]:

לז ו ז ח מיי' פי"ב מהל' אבל הלכה א', סמ"ג עשין מדברי סופרים ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שד"מ סעיף ט' והלכה י:


דף מז עמוד א

עריכה

לז* (א) טור ושו"ע יו"ד סי' שנ"ז סעיף א':

לח א ב טור ושו"ע יו"ד סי' שס"ב סעיף ה':

לט ג ד מיי' פ"ג מהל' שגגות הלכה ח' ופסק שחוזר ונראה עי"ש בכסף משנה:

מ ה מיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה י"ג:

מא ו מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ח', סמ"ג עשין ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ג סעיף ח':


דף מז עמוד ב

עריכה

מב א מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ח', סמ"ג עשין ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ג סעיף ח':

מג ב מיי' פ"א מהל' אבל הלכה ב', סמ"ג עשין ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ה סעיף א':

מד ג מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה י"ד, סמ"ג עשין ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שס"ד סעיף א':

מה ד מיי' פ"ח מהל' עכו"ם הלכה א', סמ"ג לאוין מו, טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ה סעיף א':

מו ה ו מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה כ', סמ"ג עשין ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שס"ד סעיף ז':

מז ז ח מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה ז', טור ושו"ע יו"ד סי' שס"ד סעיף א':

מח ט י מיי' פ"ח מהל' טומאת מת הלכה ה', סמ"ג עשין רלא, טור ושו"ע יו"ד סי' שס"ד סעיף ב':

מט כ מיי' פ"ח מהל' טומאת מת הלכה ו', טור ושו"ע יו"ד סי' שס"ד סעיף ה':

נ ל מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה י"ז, טור ושו"ע יו"ד סי' שס"ד סעיף א':

נא מ מיי' פ"ח מהל' טומאת מת הלכה ז', טור ושו"ע יו"ד סי' שס"ד סעיף ג':

נב נ מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה כ"א, סמ"ג עשין ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שמ"ט סעיף א':


דף מח עמוד א

עריכה

נג א ב מיי' פכ"ב מהל' כלים הלכה י':

נד ג מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ט', סמ"ג עשין כה, טור ושו"ע או"ח סי' מ"ב סעיף ג':

נה ד ה ו ז מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה י"ט, סמ"ג עשין מד"ס ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שס"ד סעיף א':

נו ח מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה י"ח, סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' שנ"ו סעיף א':

נז ט מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה כ"ג, סמ"ג עשין ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שמ"ט סעיף ג', [וברב אלפס עוד במו"ק פ"ג דף רצו. עוד ביבמות פ"ז דף כה:]:


דף מח עמוד ב

עריכה

נח א מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה כ"א, סמ"ג עשין ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שמ"ט סעיף ג':

נט ב מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה ט"ו, סמ"ג עשין כה, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף מ"ח:

ס ג מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף ל"ז:

סא ד מיי' פ"א מהל' אבל הלכה ט', ומיי' פ"ד מהל' מלכים הלכה ט':

סב ה מיי' פ"ט מהל' אבל הלכה ט':


דף מט עמוד א

עריכה

סג א מיי' פ"ג מהל' מלכים הלכה ט':