עין משפט ונר מצוה/סנהדרין/פרק ה

דף מ עמוד אעריכה

א א מיי' פ"א מהל' עדות הלכה ד , סמ"ג עשין קט:

ב ב מיי' פ"יב מהל' סנהדרין הלכה א:

ג ג מיי' פ"א מהל' עדות הלכה ד:

ד ד ה מיי' פ"א מהל' עדות הלכה ו:

ה ו מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה א:

ו ז מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה ב והלכה ג , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף ב:

ז ח מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף ז:

ח ט י מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה ה:

ט כ מיי' פ"יב מהל' סנהדרין הלכה ג:

י ל מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה א , ומיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ח:

יא מ נ מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ח:

יב ס מיי' פ"יב מהל' סנהדרין הלכה ג:

יג ע מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ב:

יד פ מיי' פ"יב מהל' סנהדרין הלכה ג:

טו צ מיי' פ"ט מהל' סנהדרין הלכה א:


דף מ עמוד בעריכה

טז א מיי' פ"יב מהל' סנהדרין הלכה א והלכה ב:

יז ב מיי' פ"א מהל' עדות הלכה ד:


דף מא עמוד אעריכה

יח א מיי' פ"יב מהל' סנהדרין הלכה ב:

יט ב מיי' פ"א מהל' עדות הלכה ה , ומיי' פ"ב מהל' עדות הלכה א:

כ ג מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה ב:


דף מא עמוד בעריכה

כא א מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה ג , סמ"ג עשין קט:

כב ב מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה ד:

כג ג ד מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה יז , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' תכו סעיף ג [וברב אלפס עוד בברכות פ"ד דף כד.]:


דף מב עמוד אעריכה

כד א מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה יז , סמ"ג עשין כז [וברב אלפס עוד ברכות פ"ד דכ"ד.]:

כה ב מיי' וסמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תכו סעיף ב , [וברב אלפס שם]:

כו ג מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תכו סעיף א , [וברב אלפס שם]:

כז ד מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה ה , סמ"ג עשין קט:

כח ה מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ח , סמ"ג עשין צח:

כט ו ז מיי' פ"ט מהל' סנהדרין הלכה ב: