עין משפט ונר מצוה/סנהדרין/פרק ה

דף מ עמוד א עריכה

א א מיי' פ"א מהל' עדות הלכה ד', סמ"ג עשין קט:

ב ב מיי' פי"ב מהל' סנהדרין הלכה א':

ג ג מיי' פ"א מהל' עדות הלכה ד':

ד ד ה מיי' פ"א מהל' עדות הלכה ו':

ה ו מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה א':

ו ז מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה ב' והלכה ג, סמ"ג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' ל' סעיף ב':

ז ח מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' ל' סעיף ז':

ח ט י מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה ה':

ט כ מיי' פי"ב מהל' סנהדרין הלכה ג':

י ל מיי' פי"א מהל' סנהדרין הלכה א', ומיי' פ"ה מהל' עדות הלכה ח':

יא מ נ מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ח':

יב ס מיי' פי"ב מהל' סנהדרין הלכה ג':

יג ע מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ב':

יד פ מיי' פי"ב מהל' סנהדרין הלכה ג':

טו צ מיי' פ"ט מהל' סנהדרין הלכה א':


דף מ עמוד ב עריכה

טז א מיי' פי"ב מהל' סנהדרין הלכה א' והלכה ב:

יז ב מיי' פ"א מהל' עדות הלכה ד':


דף מא עמוד א עריכה

יח א מיי' פי"ב מהל' סנהדרין הלכה ב':

יט ב מיי' פ"א מהל' עדות הלכה ה', ומיי' פ"ב מהל' עדות הלכה א':

כ ג מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה ב':


דף מא עמוד ב עריכה

כא א מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה ג', סמ"ג עשין קט:

כב ב מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה ד':

כג ג ד מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה י"ז, סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ו סעיף ג' [וברב אלפס עוד בברכות פ"ד דף כד.]:


דף מב עמוד א עריכה

כד א מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה י"ז, סמ"ג עשין כז [וברב אלפס עוד ברכות פ"ד דכ"ד.]:

כה ב מיי' וסמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ו סעיף ב', [וברב אלפס שם]:

כו ג מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ו סעיף א', [וברב אלפס שם]:

כז ד מיי' פ"ב מהל' עדות הלכה ה', סמ"ג עשין קט:

כח ה מיי' פ"י מהל' סנהדרין הלכה ח', סמ"ג עשין צח:

כט ו ז מיי' פ"ט מהל' סנהדרין הלכה ב':