עין משפט ונר מצוה/נדרים/פרק יא

דף עט עמוד אעריכה

א ה מיי' פי"ב מהל' נדרים הל' א , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף נה:

ב ו מיי' שם ה , טוש"ע שם סעיף נח:

דף עט עמוד בעריכה

ג א מיי' פי"ב מהל' נדרים הל' ז , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף ס:

ד ב ג מיי' שם הל' ב ג , טוש"ע שם סעי' נה:

דף פ עמוד אעריכה

ה א ב מיי' פי"ב מהלכו' נדרים הל' ה , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף נט:

דף פ עמוד בעריכה

ו א מיי' פי"ב מהל' נדרים הל' ה , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סי' רלד סעיף נט:

ז ב מיי' פ"א מהלכות שביתת עשור הל' ה:


דף פא עמוד בעריכה

ח א מיי' פי"ב מהל' נדרים הל' ב , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף ס:

ט ב מיי' שם הל' יא , טוש"ע שם סעיף ע וסעיף עב:

י ג מיי' שם הל' ט , טוש"ע שם סעיף נט וסעיף סו:

יא ד מיי' שם , טוש"ע שם סעיף עג:

יב ה מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ג:

דף פב עמוד אעריכה

יג א מיי' פי"ב מהל' נדרים הל' א , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף סו:

יד ב מיי' שם , טוש"ע שם סעי' נה ועיין בכ"מ:

דף פב עמוד בעריכה

טו א מיי' פי"ב מהל' נדרים הל' ו , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף סג:

טז ב מיי' פי"ב מהל' נדרים הל' יט , סמג לאוין רמב:

דף פג עמוד אעריכה

יז א מיי' פי"ב מה' נדרים הל' יח , סמג לאוין רמב:

יח ב מיי' פ"א מהל' נזירות הל' ט , סמג עשין קכו:

יט ג מיי' שם פ"ח הל' יח:

כ ד מיי' פ"ט מהלכות נזירות הל' ט:

כא ה מיי' שם הלי יא [עי' מל"מ]:

דף פג עמוד בעריכה

כב א טוש"ע י"ד סי' תג סעיף י בהג"ה:

כג ב ג מיי' פ"ז מהלכות נדרים הל' י (ופי"ב מהל' נדרים הל' ח) , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף סד סה:

כד ד מיי' פ"ז מהל' נדרים הל' יא , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סי' רכז סעיף ג:

כה ה מיי' שם פי"ב הל' ח , סמג שם , טוש"ע י"ד סי' רלד סעיף סה:


דף פד עמוד בעריכה

כו א מיי' פ"ט מהל' מעשר הלכה ב ג , סמג עשין קלו:

כז ב מיי' פ"ז מהלכות נדרים הלכה י:

כח ג מיי' פ"ב מהלכות גניבה הלכה ד:

דף פה עמוד אעריכה

כט א מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ו:

ל ב מיי' פי"א מהל' נדרים הלכ' יא , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סי' רלד סעיף ע:

לא ג מיי' שם הלכה י , סמג שם , טוש"ע שם סעיף עא ו, טוש"ע אה"ע סימן פא סעיף ב:

דף פה עמוד בעריכה

לב א ב מיי' פ"ו מהלכ' ערכין הלכה כח , סמג עשין קלב , טוש"ע אה"ע סימן פא סעיף א:

לג ג מיי' שם הלכה כז , סמג שם , טוש"ע ח"מ סימן ריב סעיף ט:

לד ד מיי' פי"ב מהל' נדרים הלכה י , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעי' עא ו, טוש"ע אה"ע סימן פא סעיף ב:

דף פו עמוד אעריכה

לה א מיי' פ"ו מהל' ערכין וחרמין הלכ' כט:

לו ב מיי' פ"ו מהל' ערכין וחרמין הלכה כז , סמג עשין קלב , טוש"ע ח"מ סימן ריב סעיף ט:

לז ג ד מיי' שם הלכה כט:

דף פו עמוד בעריכה

לח א מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה יד ופי"ח מהל' מלוה ולוה הלכה ו ז ופי"ב מהל' נדרים הלכה י , סמג עשין צד וקלב , טוש"ע ח"מ סי' קיז סעיף ז:

לט ב מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה יג ופי"ב מהל' נדרים הלכה י , סמג עשין פז , טוש"ע שם סעיף ו ו, טוש"ע י"ד סימן רסז סעיף סח:

מ ג מיי' פי"ב מהל' נדרים הלכה כא , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף לא:

דף פז עמוד אעריכה

מא א ב ג ד מיי' פ"א מהל' אבל הלכה ח , סמג עשין מדברי סופרים ב טור ש"ע י"ד סי' שמ סעיף כד [וברב אלפס מועד קטן פ"ג דף רצה וברא"ש סי' סט]:

מב ה ו מיי' שם , טוש"ע שם סעיף כה:

מג ז מיי' שם הלכ' ח ופ"ב מהל' שבועות הלכה י ופ"כ מהל' עדות הלכ' נחלות הלכה ו ופ"ב מהל' תמורה הלכה ד , סמג עשין צו קז ולאוין רמא , טוש"ע י"ד סי' רלד סעיף לא לב לג וסי' שמ סעיף כד כה ו, טוש"ע ח"מ סי' כט סעיף א וסימן רפא סעיף ז:

מד ח מיי' פ"ב מהל' עבודת כוכבים הלכה ט [וברב אלפס ב"ב פ"ח דף ריג ע"ש וברא"ש שם סי' כז]:

מה ט מיי' שם פ"ג הלכה ד:

מו י מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה כב , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' מט סעיף ב:

מז כ מיי' פ"ו מהל' גרושין הלכה טז , סמג עשין נ טור ש"ע אה"ע סי' קמא סעיף נט:

דף פז עמוד בעריכה

מח א מיי' פי"ג מהל' נדרים הלכה י , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רלד סעיף לו:

מט ב ג מיי' פי"ב מהל' נדרים הלכה כ , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סימן רלד סעיף כא:

נ ד מיי' פ"ו מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה יד:

דף פח עמוד אעריכה

נא א מיי' פ"ז מהל' נדרים הלי"ז , טוש"ע יו"ד סי' רכב סעיף א:

נב ב מיי' שם ופ"ג מהל' זכיה ומתנה הלי"ד , סמג לאוין רמב ועשין פב , טוש"ע שם ו, טוש"ע אה"ע סי' פה סעי' יא:

דף פח עמוד בעריכה

נג א מיי' פ"א מהל' עירובין הל"כ , סמג עשין א , טוש"ע או"ח סי' שסו סעי' ט:

נד ב ג מיי' שם , טוש"ע שם סעי' י:

נה ד מיי' פי"ג מהל' נדרים הל' טז , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' רלד סעי' לה:

דף פט עמוד אעריכה

נו א מיי' פי"ג מהל' נדרים הל' יז , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' רלד סעי' לד:

נז ב מיי' שם פי"א הל' יב , סמג שם , טוש"ע שם סעי' יד:

נח ג מיי' שם פי"ג הל' יח , סמג שם , טוש"ע שם סעי' לה:

נט ד מיי' שם , טוש"ע שם סעי' לד:

ס ה ו מיי' פי"א מהל' נדרים הלכה כב , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' רלד סעי' ח:

דף פט עמוד בעריכה

סא א מיי' פי"א מהל' נדרים הל' כו , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' רלד סעי' א וסעי' יב:

סב ב מיי' שם פי"ב הלי"ב , סמג שם , טוש"ע שם סעי' סט:

סג ג מיי' וסמג וטוש"ע שם וסי' רכח סעי' יז:

דף צ עמוד אעריכה

סד א ב מיי' פ"ו מהל' שבועות הל' יד ופי"ב מהל' נדרים הלי"ב , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' רכח סעי' יז וסי' רלד סעי' סט:

סה ג ד מיי' פ"ו מהל' שבועות שם , סמג לאוין רמא , טוש"ע יו"ד סי' רכט סעי' ט:

דף צ עמוד בעריכה

סו א מיי' פכ"ד מהל' אישות הל' כג , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' ז סעי' יב וסי' קטו סעי' ו וסי' קטח סעי' ט בהג"ה:

סז ב מיי' פט"ו שם הל' ט , סמג שם , טוש"ע אה"ע סי' עז סעי' ד:

סח ג מיי' פי"ב מהל' נדרים הל"ג , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' רלד סעי' סח:

סט ד מיי' פ"ח מהל' תרומות הלט"ו:

דף צא עמוד אעריכה

ע א ב מיי' פכ"ד מהל' אישות הל' יח כב , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' קטו סעי' ו וסי' קעה סעי' ט:

עא ג מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה ד [ופ"ד מהלכות אישות הלכה יג] , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' יז סעי' ב:

דף צא עמוד בעריכה

עב א טוש"ע אה"ע סי' קעח סעי' ו: