עין משפט ונר מצוה/נדרים/פרק ט

דף סד עמוד א

עריכה

א א מיי' פ"ו מהלכות שבועות הל' י ופ"ד מהל' נדרים הל' ה, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סימן רכח סעיף יא:

ב ב מיי' פ"ו מהלכות שבועות הל' ה, טוש"ע י"ד שם סעיף י:

ג ג (מיי' שם), טוש"ע י"ד שם סעיף יא:

ד ד ה מיי' שם הל' יב, טוש"ע שם סעיף יב:

ה ו (מיי' שם), טוש"ע שם סעיף י:


דף סה עמוד א

עריכה

ו א מיי' פ"ו מהלכות שבועות הל' ז ופ"ד מהל' נדרים הל' ה, סמג לאוין רמא, טוש"ע י"ד סימן רכח סעיף כ:

ז ב מיי' פ"ח מהלכות נדרים הלכה ב, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סימן רלב סעיף יט:

דף סה עמוד ב

עריכה

ח א מיי' פ"ח מהל' נדרים הלכה ג, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סימן רלב סעי' ו:

ט ב מיי' פ"ו מהלכות שבועות הל' יא, טוש"ע י"ד סי' רכח סעי' י:

י ג טוש"ע שם סעי' ט:

דף סו עמוד א

עריכה

יא א מיי' פ"ו מהל' שבועות הל' יא, סמג לאוין רמא, טוש"ע י"ד סימן רטו סעיף ב וסי' רכט סעיף א:

יב ב מיי' פ"ח מהל' נדרים הלכה ו, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סימן רכט סעיף א:

יג ג מיי' שם פ"ד הלכה יא, סמג שם, טוש"ע שם וע"ש:

יד ד מיי' שם פ"ח הל"ז, סמג שם, טוש"ע י"ד סימן רלב סעיף ט:

טו ה מיי' פ"ו מהלכות שבועות הלכה יא, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סימן רכח סעיף ט:

טז ו מיי' פ"ח מהל' נדרים הלכה ג, סמג שם, טוש"ע י"ד סי' רלב סעיף ו: