עין משפט ונר מצוה/נדרים/פרק ז

דף נד עמוד א עריכה

א א ב ג מיי' פ"ט מהל' נדרים הל' י [עי' כ"מ], טוש"ע יו"ד סי' ריז סעי' ד ה:

ב ד מיי' שם הל"ו, טוש"ע שם סעי' ד:

ג ה ו מיי' פ"ז מהל' מעילה הל"א, סמג עשין רי:

דף נד עמוד ב עריכה

ד א מיי' פ"ט מהל' נדרים הל"ו, סמג לאוין רמב, טוש"ע יו"ד סי' ריז סעי' ח [וברב אלפס חולין פ"ח ד' רנז.]

דף נה עמוד א עריכה

ה א ב מיי' פ"ט מהל' נדרים הל"ט, טוש"ע יו"ד סי' ריז סעי' יח:

דף נה עמוד ב עריכה

ו א מיי' פ"ט מהל' נדרים הל' יב, טוש"ע יו"ד סי' ריז סעי' כב:

ז ב מיי' שם הל' יא, טוש"ע שם סעי' כג:

ח ג מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה א, סמג עשין כז, טוש"ע א"ח סי' רד סעי' א:

ט ד מיי' פ"ט מהל' נדרים הל' טו, טוש"ע יו"ד סי' ריז סעי' כז:

י ה מיי' פ"ח מהל' נדרים הל' ח, סמג לאוין רמב, טוש"ע יו"ד סי' ריח סעי' א:

יא ו מיי' פי"ט מהל' שבת הל' יז, סמג לאוין סה:

יב ז מיי' פ"ח מהל' נדרים הלכה ח, סמג לאוין רמב, טוש"ע יו"ד סי' ריח סעי' א:

דף נו עמוד א עריכה

יג א ב מיי' פ"ט מהל' נדרים הל' טו, טוש"ע י"ד סימן ריז סעיף כח:

יד ג מיי' פכ"א מהל' מכירה הל' יט, טוש"ע ח"ט סימן ריז סעיף יב בהג"ה:

טו ד מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה טו:

טז ה מיי' פ"ז מהל' אבל הל' ח ופ"ב מהל' מלכים הלכה ד:

יז ו מיי' פ"ה מהל' אבל הל' יח, סמג עשין דרבנן ב, טוש"ע י"ד סימן שפז סעי' א:

דף נו עמוד ב עריכה

יח א ב מיי' פ"ה מהל' אבל הל' יח:

יט ג מיי' פ"ה מהלכות כלים הלכה א:

כ ד מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה יא:

כא ה מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה טז, טוש"ע י"ד סימן ריז סעיף כט:

כב ו מיי' שם, טוש"ע שם סעיף ל:

כג ז מיי' פי"ד מהלכות טומאות צרעת הל' ה:

דף נז עמוד א עריכה

כד א מיי' פ"ה מהל' נדרים הל' יג, טוש"ע י"ד סימן רטז סעיף א:

כה ב מיי' שם הל' יד, טוש"ע שם סעי' ב:

כו ג מיי' שם הל' טו, טוש"ע שם סעי' ג:

כז ד (מיי' פ"י מהל' נדרים הל' יב), טוש"ע י"ד סימן רכ סעיף כא:

כח ה מיי' שם הל' יב, טוש"ע שם סעיף כב:

דף נז עמוד ב עריכה

כט א מיי' פ"י מהל' נדרים הל' יג, טוש"ע י"ד סימן רכ סעי' כג:

ל ב מיי' פ"ד מהל' שמיטה הל' כא:

לא ג מיי' פי"א מהל' תרומות הלכה כב:

לב ד מיי' פ"י מהלכות נטע רבעי הל' טז, סמג עשין קלז, טוש"ע י"ד סי' רצד סעיף כב:

לג ה מיי' פ"ה מהל' כלאים הל' כד, טוש"ע שם סי' רצו סעיף יח:

לד ו מיי' פ"ו מהל' מעשר הלכה ד:

דף נח עמוד א עריכה

לה א מיי' פט"ו מהל' מאכלות אסורות הל' כ, סמג לאוין קמא, טוש"ע א"ח סי' תקיג סעיף א ו, טוש"ע י"ד סי' קב סע"א:

לו ב מיי' פט"ו מהלכות מאכלות אסורות הלכה יג:

לז ג מיי' שם הלכה ח ופ"ז מהלכות שמיטה הלכה כב:

לח ד מיי' פ"ד מהל' שמיטה ויובל הל' כ:

דף נח עמוד ב עריכה

לט א מיי' פ"ו מהל' מעשר הלכה ד:

דף נט עמוד א עריכה

מ א מיי' פ"ד מהלכות תרומות הלכה יז, טוש"ע י"ד סימן שלא סעיף מח:

מא ב מיי' פי"ד מהל' תרומות הלכה יא:


דף ס עמוד א עריכה

מב א מיי' פי"א מהל' תרומות הל' כב:

מג ב מיי' שם הל' כב:

מד ג מיי' פ"ו מהל' מעשרות הל' ו, סמג עשין קלה:

מה ד מיי' פי"א מהל' תרומות הל' כב: