עין משפט ונר מצוה/נדרים/פרק ז

דף נד עמוד אעריכה

א א ב ג מיי' פ"ט מהל' נדרים הל' י [עי' כ"מ] , טוש"ע יו"ד סי' ריז סעי' ד ה:

ב ד מיי' שם הל"ו , טוש"ע שם סעי' ד:

ג ה ו מיי' פ"ז מהל' מעילה הל"א , סמג עשין רי:

דף נד עמוד בעריכה

ד א מיי' פ"ט מהל' נדרים הל"ו , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' ריז סעי' ח [וברב אלפס חולין פ"ח ד' רנז.]

דף נה עמוד אעריכה

ה א ב מיי' פ"ט מהל' נדרים הל"ט , טוש"ע יו"ד סי' ריז סעי' יח:

דף נה עמוד בעריכה

ו א מיי' פ"ט מהל' נדרים הל' יב , טוש"ע יו"ד סי' ריז סעי' כב:

ז ב מיי' שם הל' יא , טוש"ע שם סעי' כג:

ח ג מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה א , סמג עשין כז , טוש"ע א"ח סי' רד סעי' א:

ט ד מיי' פ"ט מהל' נדרים הל' טו , טוש"ע יו"ד סי' ריז סעי' כז:

י ה מיי' פ"ח מהל' נדרים הל' ח , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' ריח סעי' א:

יא ו מיי' פי"ט מהל' שבת הל' יז , סמג לאוין סה:

יב ז מיי' פ"ח מהל' נדרים הלכה ח , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' ריח סעי' א:

דף נו עמוד אעריכה

יג א ב מיי' פ"ט מהל' נדרים הל' טו , טוש"ע י"ד סימן ריז סעיף כח:

יד ג מיי' פכ"א מהל' מכירה הל' יט , טוש"ע ח"ט סימן ריז סעיף יב בהג"ה:

טו ד מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה טו:

טז ה מיי' פ"ז מהל' אבל הל' ח ופ"ב מהל' מלכים הלכה ד:

יז ו מיי' פ"ה מהל' אבל הל' יח , סמג עשין דרבנן ב , טוש"ע י"ד סימן שפז סעי' א:

דף נו עמוד בעריכה

יח א ב מיי' פ"ה מהל' אבל הל' יח:

יט ג מיי' פ"ה מהלכות כלים הלכה א:

כ ד מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה יא:

כא ה מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה טז , טוש"ע י"ד סימן ריז סעיף כט:

כב ו מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ל:

כג ז מיי' פי"ד מהלכות טומאות צרעת הל' ה:

דף נז עמוד אעריכה

כד א מיי' פ"ה מהל' נדרים הל' יג , טוש"ע י"ד סימן רטז סעיף א:

כה ב מיי' שם הל' יד , טוש"ע שם סעי' ב:

כו ג מיי' שם הל' טו , טוש"ע שם סעי' ג:

כז ד (מיי' פ"י מהל' נדרים הל' יב) , טוש"ע י"ד סימן רכ סעיף כא:

כח ה מיי' שם הל' יב , טוש"ע שם סעיף כב:

דף נז עמוד בעריכה

כט א מיי' פ"י מהל' נדרים הל' יג , טוש"ע י"ד סימן רכ סעי' כג:

ל ב מיי' פ"ד מהל' שמיטה הל' כא:

לא ג מיי' פי"א מהל' תרומות הלכה כב:

לב ד מיי' פ"י מהלכות נטע רבעי הל' טז , סמג עשין קלז , טוש"ע י"ד סי' רצד סעיף כב:

לג ה מיי' פ"ה מהל' כלאים הל' כד , טוש"ע שם סי' רצו סעיף יח:

לד ו מיי' פ"ו מהל' מעשר הלכה ד:

דף נח עמוד אעריכה

לה א מיי' פט"ו מהל' מאכלות אסורות הל' כ , סמג לאוין קמא , טוש"ע א"ח סי' תקיג סעיף א ו, טוש"ע י"ד סי' קב סע"א:

לו ב מיי' פט"ו מהלכות מאכלות אסורות הלכה יג:

לז ג מיי' שם הלכה ח ופ"ז מהלכות שמיטה הלכה כב:

לח ד מיי' פ"ד מהל' שמיטה ויובל הל' כ:

דף נח עמוד בעריכה

לט א מיי' פ"ו מהל' מעשר הלכה ד:

דף נט עמוד אעריכה

מ א מיי' פ"ד מהלכות תרומות הלכה יז , טוש"ע י"ד סימן שלא סעיף מח:

מא ב מיי' פי"ד מהל' תרומות הלכה יא:


דף ס עמוד אעריכה

מב א מיי' פי"א מהל' תרומות הל' כב:

מג ב מיי' שם הל' כב:

מד ג מיי' פ"ו מהל' מעשרות הל' ו , סמג עשין קלה:

מה ד מיי' פי"א מהל' תרומות הל' כב: