עין משפט ונר מצוה/נדרים/פרק ו

דף מט עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ט מהלכות נדרים הלכה א , סמג לאוין רמב טור שו"ע יו"ד סי' ריז סעיף א:

ב ב מיי' שם הלכה זטור ש"ע שם סעיף ב:

ג ג מיי' שם הלכה א , טוש"ע שם סעיף א:


דף נ עמוד בעריכה

ד א מיי' פי"ב מהל' שכירות הל"י , סמג עשין לא , טוש"ע חו"מ סי' שלז סעי' ט:

דף נא עמוד אעריכה

ה א מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הל"ו:

ו ב ג מיי' פ"ט מהל' נדרים הל"ז , טוש"ע יו"ד סי' ריז סעי' ב:

דף נא עמוד בעריכה

ז א מיי' פ"ט מהל' נדרים הל"ג , טוש"ע יו"ד סי' ריז סעי' ג:

ח ב מיי' שם הל"ח , טוש"ע שם סעי' יב:

ט ג ד ה מיי' שם , טוש"ע שם סעי' יא:

דף נב עמוד אעריכה

י א מיי' פ"ה מהל' נדרים הלכה יא , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רטז סעיף ט:

דף נב עמוד בעריכה

יא א טוש"ע י"ד סי' ריז סעיף יא:

יב ב ג מיי' פ"ה מהל' נדרים הלכה יג ופ"ט הל' יד , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רטז סעיף יב:

דף נג עמוד אעריכה

יג א מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה יד , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן ריז סעיף יג:

יד ב מיי' שם , טוש"ע שם בהג"ה:

טו ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף טו:

טז ד מיי' שם , טוש"ע שם סעיף יז:

יז ה מיי' , טוש"ע שם סעיף יד:

יח ו מיי' שם , טוש"ע שם סעיף י:

יט ז ח ט מיי' שם הלכה ה , טוש"ע שם סעיף יז:

דף נג עמוד בעריכה

כ א ב ג ד מיי' פ"ט מהלכות נדרים הל' , טוש"ע י"ד סימן ריז סעיף י:

כא ה מיי' שם הלכה ט , טוש"ע שם סעיף כ:

כב ו מיי' שם הלכה י , טוש"ע שם סעיף כא:

כג ז מיי' שם הלכה ט , טוש"ע שם סעיף כ:

כד ח מיי' שם , טוש"ע שם סעיף כא: