עין משפט ונר מצוה/נדרים/פרק ה

דף מה עמוד בעריכה

א א מיי' פ"ז מהלכות נדרים הלכה ד , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סימן רכו סעיף א וטור שו"ע ח"מ סימן קפ:

דף מו עמוד אעריכה

ב א מיי' פ"ז מהלכות נדרים הלכה ד , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סי' רכו סעיף ב:

ג ב ג מיי' שם הלכה ה ו , טוש"ע שם סעיף א:

ד ד מיי' פ"ו מהלכות נדרים הלכה יב , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סי' רכא סעיף ו:

ה ה מיי' פ"ה שם הלכה ה ופרק ח הלכה יא , סמג שם , טוש"ע י"ד סי' רטז סעיף ד:

ו ו מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ה:

דף מו עמוד בעריכה

ז א מיי' פ"ז מהלכות נדרים הלכה ד , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רכו סעיף א:

ח ב מיי' פ"ו מהלכות נדרים הלכה יב , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סי' רכא סעיף ו:

דף מז עמוד אעריכה

ט א מיי' פ"ה מהלכות נדרים הל' ה , טוש"ע י"ד סי' רטז סעיף ו:

י ב מיי' שם הלכה טו , סמג לאוין מב , טוש"ע שם סעיף א:

יא ג מיי' שם הלכה טז , טוש"ע שם סעיף ב [ובהרא"ש בפסקיו לקמן פ"ח סי' ה]:

דף מז עמוד בעריכה

יב א מיי' פ"ה מהל' אישות הל' א ב , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' כח סעיף כא כב:

יג ב מיי' פ"ה מהלכות נדרים ה"א , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רכד סעיף א:

דף מח עמוד אעריכה

יד א ב ג ד מיי' פ"ז מהל' נדרים ה"ב וה"ג , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' רכד:

טו ה ו מיי' שם הל' יד , סמג שם , טוש"ע יו"ד סי' רכא סעיף ט:

דף מח עמוד בעריכה

טז א מיי' פ"א מהל' נדרים הל' ז , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סימן רכג סעיף ג:

יז ב טוש"ע ח"מ סימן קצה סעיף ה: