עין משפט ונר מצוה/נדרים/פרק ד

דף לב עמוד בעריכה

א א ב מיי' פרק ו מהל' נדרים הלכה ג , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רכא סעיף א:

דף לג עמוד אעריכה

ב א ב ג ד ה מיי' פ"ו מהל' נדרים ה"א ב , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סי' רכא סעיף א:

ג ו ז מיי' פ"ו שם הל"ד ופ"ז הל' א , סמג שם טור ש"ע שם סעי' בג:

דף לג עמוד בעריכה

ד א מיי' פי"ב מהל' אישות הל' ופכ"ז מהל' מלוה הל"ו , סמג עשין מח ולאוין פח , טוש"ע אה"ע סימן ע סעיף ח ו, טוש"ע ח"מ סימן קכח סעיף א:

ה ב מיי' פ"ז מהלכות נדרים ה"א , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רכא סעיף ג:

דף לד עמוד אעריכה

ו א מיי' פ"ז מהלכות נדרים הלכה א , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רכא סעיף ג:

דף לד עמוד בעריכה

ז א מיי' פ"ד מהלכות מעילה הלכה ט:

ח ב מיי' שם הלכה י ופ"ה מהלכות נדרים הלכה ד , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רעז סעיף ח:

דף לה עמוד אעריכה

ט א ב מיי' פ"ה מהל' נדרים הלכה ד , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רטז סעיף ה:

י ג מיי' פ"ד מהלכות מעילה הלכה ט:

יא ד מיי' שם הלכה י:

יב ה מיי' שם פ"ו הלכה יא:

דף לה עמוד בעריכה

יג א מיי' פ"ו מהלכות נדרים הלכה ו , סמג לאוין רמב טור י"ד סימן רכא:

יד ב מיי' שם הלכה ה:

טו ג מיי' שם הלכה ז ו, סמג שם , טוש"ע יו"ד סימן רכא סעיף ב:

טז ד מיי' שם הל' ה:

יז ה מיי' פ"א מהלכות מחוסרי כפרה הל' ה:

יח ו מיי' שם פ"ג הלכה ו:

יט ז מיי' פ"י מהלכות שגגות הלכה ו , סמג עשין ריז:

דף לו עמוד אעריכה

כ א מיי' פ"ט מהלכות טומאת צרעת הלכ' א:

כא ב ג מיי' פ"ז מהל' חובל ומזיק הלכ' ד:

כב ד מיי' פט"ו מהל' פסולי המוקדשין הלכ' ז (ופ"ג מהל' שגגות הלכה ג):

כג ה מיי' פ"ג מהל' שגגות הלכה ח [ופסק שחוזר ונראה ע"ש בכ"מ]:

כד ו מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ח וע"ש:

דף לו עמוד בעריכה

כה א מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ב , סמג עשין קלד טור י"ד סימן שלא:

כו ב מיי' פ"ו מהלכ' נדרים הלכה ו , סמג לאוין רמב:

כז ג מיי' פ"ז מהלכות ערכין הלכה ד:

כח ד מיי' פ"א מהל' תרומה הלכה ד:

כט ה מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ב:

דף לז עמוד אעריכה

ל א מיי' פ"א מהל' ת"ת הל' ז ופ"ו מהלכות נדרים הלכ' ז , סמג עשין יב ו, סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סי' רכא סעיף ב וסי' רמה סעיף ו:

לא ב מיי' פ"ב מהל' ת"ת הל' ב , טוש"ע י"ד סי' רמה סעיף יד:

לב ג מיי' פ"ו מהל' שבת הלכ' כה , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן שו סעיף ד:


דף לח עמוד אעריכה

לג א מיי' פ"ז מהל' יסודי התורה הל' א:

לד ב מיי' פ"ו מהל' נדרים הל' ד , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רכא סעיף ב:

דף לח עמוד בעריכה

לה א מיי' פ"ו מהל' נדרים הל' ה , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סימן רכא סעיף ג:

לו ב ג מיי' שם הל' , סמג , טוש"ע י"ד סימן רכג סעיף א:

לז ד ה ו מיי' שם הל' י , סמג שם , טוש"ע שם סימן רכא סעיף א:

לח ז מיי' שם הל' ח , טוש"ע שם סעיף ד:

דף לט עמוד אעריכה

לט א מיי' פ"ו מהל' נדרים הל' ח , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סי' רכא סעיף ד:

דף לט עמוד בעריכה

מ א ב ג מיי' פי"ד מהל' אבל הל' ד , סמג עשין מדברי סופרים ב , טוש"ע י"ד סי' שלה סעיף ב:

מא ד מיי' פ"כ מהל' אישות הל' ד , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סימן קיג סעיף ד:

דף מ עמוד אעריכה

מב א מיי' פי"ד מהל' אבל הל"ד:

מג ב מיי' שם הל"ה , סמג עשין מד"ס ב , טוש"ע יו"ד סי' שלה סעי' ד:

מד ג מיי' שם הל"ו , טוש"ע שם סעי' ג:

דף מ עמוד בעריכה

מה א מיי' פ"א מהל' מקוואות הל' יא ופ"ט שם הל' יג , סמג עשין רמח , טוש"ע יו"ד סי' קצח סעי' לג וסי' רא סע' ב:

דף מא עמוד אעריכה

מו א מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה ה , סמג עשין מד"ס ב , טוש"ע יו"ד סי' שלה סעי' ח:

דף מא עמוד בעריכה

מז א מיי' פ"ו מהל' נדרים הל' ח ט , טוש"ע יו"ד סי' רכא סעי' ד:

מח ב ג ד ה ו ז מיי' שם הלכה ט , טוש"ע שם סעי' ה:

דף מב עמוד אעריכה

מט א מיי' פ"ו מהל' נדרים הלכה יג:

נ ב מיי' שם הלכה טו:

נא ג מיי' שם פ"ה הל' ו , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סימן רטז סעיף ז וסימן רכג סעיף ב:

דף מב עמוד בעריכה

נב א ב מיי' פ"ו מהל' נדרים הלכה יג יד , סמג לאוין רמב:

נג ג מיי' שם הל' יג:

נד ד מיי' שם הלכה טז , סמג שם , טוש"ע יו"ד סימן רכא סעיף ה:

דף מג עמוד אעריכה

נה א מיי' פ"ו מהלכות נדרים הלכה טז:

נו ב מיי' פ"ז מהלכות נדרים הל' יב , טוש"ע י"ד סי' ריח סעיף ה:

נז ג מיי' פ"ז מהלכות נדרים הלכה יב , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סי' רכא סעיף ח:

נח ד מיי' שם הלכה יד , טוש"ע שם סעיף ט:

דף מג עמוד בעריכה

נט א מיי' פ"ב מהלכות נדרים הלכה יז , סמג לאוין רמב , טוש"ע ח"מ סימן רעג סעיף ט:

דף מד עמוד אעריכה

ס א ב מיי' פ"ב מהל' נדרים הלכה יח , סמג לאוין רמב , טוש"ע ח"מ סי' רעג סעיף י:

דף מד עמוד בעריכה

סא א מיי' פ"ה מהל' מתנות עניים הל' כז:

דף מה עמוד אעריכה

סב א מיי' פ"ב מהל' נדרים הלכה טז , סמג לאוין רמב , טוש"ע ח"מ סימן רעג סעיף ז: