עין משפט ונר מצוה/נדרים/פרק ד

דף לב עמוד ב עריכה

א א ב מיי' פרק ו מהל' נדרים הלכה ג, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סימן רכא סעיף א:

דף לג עמוד א עריכה

ב א ב ג ד ה מיי' פ"ו מהל' נדרים ה"א ב, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סי' רכא סעיף א:

ג ו ז מיי' פ"ו שם הל"ד ופ"ז הל' א, סמג שם טור ש"ע שם סעי' בג:

דף לג עמוד ב עריכה

ד א מיי' פי"ב מהל' אישות הל' ופכ"ז מהל' מלוה הל"ו, סמג עשין מח ולאוין פח, טוש"ע אה"ע סימן ע סעיף ח ו, טוש"ע ח"מ סימן קכח סעיף א:

ה ב מיי' פ"ז מהלכות נדרים ה"א, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סימן רכא סעיף ג:

דף לד עמוד א עריכה

ו א מיי' פ"ז מהלכות נדרים הלכה א, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סימן רכא סעיף ג:

דף לד עמוד ב עריכה

ז א מיי' פ"ד מהלכות מעילה הלכה ט:

ח ב מיי' שם הלכה י ופ"ה מהלכות נדרים הלכה ד, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סימן רעז סעיף ח:

דף לה עמוד א עריכה

ט א ב מיי' פ"ה מהל' נדרים הלכה ד, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סימן רטז סעיף ה:

י ג מיי' פ"ד מהלכות מעילה הלכה ט:

יא ד מיי' שם הלכה י:

יב ה מיי' שם פ"ו הלכה יא:

דף לה עמוד ב עריכה

יג א מיי' פ"ו מהלכות נדרים הלכה ו, סמג לאוין רמב טור י"ד סימן רכא:

יד ב מיי' שם הלכה ה:

טו ג מיי' שם הלכה ז ו, סמג שם, טוש"ע יו"ד סימן רכא סעיף ב:

טז ד מיי' שם הל' ה:

יז ה מיי' פ"א מהלכות מחוסרי כפרה הל' ה:

יח ו מיי' שם פ"ג הלכה ו:

יט ז מיי' פ"י מהלכות שגגות הלכה ו, סמג עשין ריז:

דף לו עמוד א עריכה

כ א מיי' פ"ט מהלכות טומאת צרעת הלכ' א:

כא ב ג מיי' פ"ז מהל' חובל ומזיק הלכ' ד:

כב ד מיי' פט"ו מהל' פסולי המוקדשין הלכ' ז (ופ"ג מהל' שגגות הלכה ג):

כג ה מיי' פ"ג מהל' שגגות הלכה ח [ופסק שחוזר ונראה ע"ש בכ"מ]:

כד ו מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ח וע"ש:

דף לו עמוד ב עריכה

כה א מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ב, סמג עשין קלד טור י"ד סימן שלא:

כו ב מיי' פ"ו מהלכ' נדרים הלכה ו, סמג לאוין רמב:

כז ג מיי' פ"ז מהלכות ערכין הלכה ד:

כח ד מיי' פ"א מהל' תרומה הלכה ד:

כט ה מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ב:

דף לז עמוד א עריכה

ל א מיי' פ"א מהל' ת"ת הל' ז ופ"ו מהלכות נדרים הלכ' ז, סמג עשין יב ו, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סי' רכא סעיף ב וסי' רמה סעיף ו:

לא ב מיי' פ"ב מהל' ת"ת הל' ב, טוש"ע י"ד סי' רמה סעיף יד:

לב ג מיי' פ"ו מהל' שבת הלכ' כה, סמג לאוין סה, טוש"ע א"ח סימן שו סעיף ד:


דף לח עמוד א עריכה

לג א מיי' פ"ז מהל' יסודי התורה הל' א:

לד ב מיי' פ"ו מהל' נדרים הל' ד, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סימן רכא סעיף ב:

דף לח עמוד ב עריכה

לה א מיי' פ"ו מהל' נדרים הל' ה, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סימן רכא סעיף ג:

לו ב ג מיי' שם הל', סמג, טוש"ע י"ד סימן רכג סעיף א:

לז ד ה ו מיי' שם הל' י, סמג שם, טוש"ע שם סימן רכא סעיף א:

לח ז מיי' שם הל' ח, טוש"ע שם סעיף ד:

דף לט עמוד א עריכה

לט א מיי' פ"ו מהל' נדרים הל' ח, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סי' רכא סעיף ד:

דף לט עמוד ב עריכה

מ א ב ג מיי' פי"ד מהל' אבל הל' ד, סמג עשין מדברי סופרים ב, טוש"ע י"ד סי' שלה סעיף ב:

מא ד מיי' פ"כ מהל' אישות הל' ד, סמג לאוין פא, טוש"ע אה"ע סימן קיג סעיף ד:

דף מ עמוד א עריכה

מב א מיי' פי"ד מהל' אבל הל"ד:

מג ב מיי' שם הל"ה, סמג עשין מד"ס ב, טוש"ע יו"ד סי' שלה סעי' ד:

מד ג מיי' שם הל"ו, טוש"ע שם סעי' ג:

דף מ עמוד ב עריכה

מה א מיי' פ"א מהל' מקוואות הל' יא ופ"ט שם הל' יג, סמג עשין רמח, טוש"ע יו"ד סי' קצח סעי' לג וסי' רא סע' ב:

דף מא עמוד א עריכה

מו א מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה ה, סמג עשין מד"ס ב, טוש"ע יו"ד סי' שלה סעי' ח:

דף מא עמוד ב עריכה

מז א מיי' פ"ו מהל' נדרים הל' ח ט, טוש"ע יו"ד סי' רכא סעי' ד:

מח ב ג ד ה ו ז מיי' שם הלכה ט, טוש"ע שם סעי' ה:

דף מב עמוד א עריכה

מט א מיי' פ"ו מהל' נדרים הלכה יג:

נ ב מיי' שם הלכה טו:

נא ג מיי' שם פ"ה הל' ו, סמג לאוין רמב, טוש"ע יו"ד סימן רטז סעיף ז וסימן רכג סעיף ב:

דף מב עמוד ב עריכה

נב א ב מיי' פ"ו מהל' נדרים הלכה יג יד, סמג לאוין רמב:

נג ג מיי' שם הל' יג:

נד ד מיי' שם הלכה טז, סמג שם, טוש"ע יו"ד סימן רכא סעיף ה:

דף מג עמוד א עריכה

נה א מיי' פ"ו מהלכות נדרים הלכה טז:

נו ב מיי' פ"ז מהלכות נדרים הל' יב, טוש"ע י"ד סי' ריח סעיף ה:

נז ג מיי' פ"ז מהלכות נדרים הלכה יב, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סי' רכא סעיף ח:

נח ד מיי' שם הלכה יד, טוש"ע שם סעיף ט:

דף מג עמוד ב עריכה

נט א מיי' פ"ב מהלכות נדרים הלכה יז, סמג לאוין רמב, טוש"ע ח"מ סימן רעג סעיף ט:

דף מד עמוד א עריכה

ס א ב מיי' פ"ב מהל' נדרים הלכה יח, סמג לאוין רמב, טוש"ע ח"מ סי' רעג סעיף י:

דף מד עמוד ב עריכה

סא א מיי' פ"ה מהל' מתנות עניים הל' כז:

דף מה עמוד א עריכה

סב א מיי' פ"ב מהל' נדרים הלכה טז, סמג לאוין רמב, טוש"ע ח"מ סימן רעג סעיף ז: