עין משפט ונר מצוה/נדרים/פרק ג

דף כ עמוד ב עריכה

א ז מיי' פ"ד מהלכ' נדרים הלכה א ופ"ג מהל' שבועות הלכה א, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סימן רלב סעיף א:

ב ח מיי' פ"ד מהלכ' נדרים הלכה ג, טוש"ע י"ד שם סעיף ב:

דף כא עמוד א עריכה

ג א מיי' פ"ה מהלכות נדרים הלכה י, סמג לאוין רמב, טוש"ע יו"ד סימן ריא סעיף ד:

דף כא עמוד ב עריכה

ד א (מיי' שם), טוש"ע י"ד סימן רלב סעיף ב:

ה ב מיי' פ"ד מהל' נדרים הלכה א, סמג לאוין רמב, טוש"ע שם סעיף יג:

ו ג מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה א ופ"ד מהל' נדרים הלכה ה, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סי' רכח סעיף ז ועיין בב"י:

דף כב עמוד א עריכה

ז א ב טוש"ע י"ד סי' רכח סעיף י:

ח ג מיי' פי"ג מהל' נדרים הל' כה, סמג לאוין רמב, טוש"ע שם סימן רג סעי' ג:

ט ד ה מיי' שם, טוש"ע שם סי' רכח סעי' י:

י ו טוש"ע שם סימן רג סעי' א:

דף כב עמוד ב עריכה

יא א מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ח י, סמג לאוין רמא, טוש"ע סימן רכח סעיף א וסימן רל סעיף א:

דף כג עמוד א עריכה

יב א מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה יב, סמג לאוין רמא, טוש"ע י"ד סימן רכח סעיף יב:

[א] עיי' מיי' שם בהשגות ובכ"מ:

יג ב טוש"ע שם סעיף ז:

יד ג מיי' פ"ב מהלכות נדרים הל"ד, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סימן ריא סעיף א:

דף כג עמוד ב עריכה

טו א ב מיי' פ"ב מהל' נדרים הלכה ד, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סימן ריא סעיף ב:

טז ג מיי' שם הלכה ה, טוש"ע שם סעיף ג:

דף כד עמוד א עריכה

יז א ב מיי' פ"ח מהל' נדרים הל' יד, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סימן רלב סעיף כ:

יח ג מיי' פ"ד מהלכות נדרים הלכה א ופ"ג מהלכות שבועות הל' א, טוש"ע י"ד סימן רלב סעיף יב:

יט ד ה טוש"ע שם ס"ג:

דף כד עמוד ב עריכה

כ א מיי' פ"ג מהלכות שבועות הל"ה, סמג לאוין רמא, טוש"ע י"ד סי' רלב סעיף ד:

כא ב טוש"ע י"ד סימן רלט סעיף א:

דף כה עמוד א עריכה

כב א מיי' פי"א מהל' שבועות הלכה יא, סמג עשין קכג, טוש"ע ח"מ סי' פז סעי' כ:

כג ב מיי' פ"ג מהלכות ציצית הל' יב טוא"ח סימן כד:

כד ג מיי' פ"ב מהלכות עבודת כוכבים הל' ד, סמג לאוין ע:

דף כה עמוד ב עריכה

כה א מיי' פ"ד מהל' נדרים הל"א ופ"ח הל' ג ופ"ג מהל' שבועות הל' א, סמג לאוין רמא רמב, טוש"ע י"ד סי' רלב סעיף ו וסימן רלט סעיף טז:

כו ב מיי' פ"ח מהל' נדרים הלכה ו, סמג שם טור ש"ע י"ד סימן רלב סעיף ז:

כז ג מיי' פ"ג מהלכות שבועות הל' ה, סמג לאוין רמא, טוש"ע י"ד סי' רלט סעי' א:

כח ד מיי' פ"ח מהלכות נדרים הלכה ו, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סי' רכט סעי א:

כט ה מיי' וסמג שם, טוש"ע י"ד סימן רלב סעיף ח:


דף כו עמוד ב עריכה

ל א טוש"ע י"ד סימן רכט סעיף ג:

לא ב מיי' פ"ח מהל' נדרים הל' ז, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סימן רלב סעיף ט:

דף כז עמוד א עריכה

לב א מיי' פ"ג מהל' שבועות הל' א ופ"ד מהל' נדרים הל' א, סמג לאוין רמא רמב טור ש"ע י"ד סימן רלב סעיף יב:

לג ב מיי' פ"ז מהל' סנהדרין הלכה י ופי"א מהל' מכירה הלכה יג יד, סמג עשין פב צד, טוש"ע ח"מ סי' כא וסימן נד סעי' ה וסימן רז סעיף טו:

לד ג מיי' פ"ט מהל' גירושין הל' י"א, סמג עשין נ, טוש"ע אה"ע סימן קמד סעיף ג:

דף כז עמוד ב עריכה

לה א מיי' פ"ט מהל' גירושין הל' ח, סמג עשין נ, טוש"ע אה"ע סי' קמד סעיף א:

לו ב מיי' פי"א מהל' מכירה הל' ב, סמג עשין פב, טוש"ע ח"מ סימן נד סעיף ה וסימן רז סעי' ב:

לז ד מיי' שם הל' יג, סמג שם טור ש"ע שם סימן נד סעיף ה וסי' רז סעי' טו:

לח ד מיי' שם הל' ה, סמג שם טור ש"ע ח"מ סימן נד סעיף ה:

לט ה מיי' שם הלכה יג יד, סמג שם טור ש"ע ח"מ שם וסי' רז סעיף טו:

מ ו מיי' פ"ג מהל' שבועות הלכה א ופ"ד מהלכות נדרים הלכה א, סמג לאוין רמב טור שו"ע י"ד סימן רלב סעיף יד:

דף כח עמוד א עריכה

מא א ב ג מיי' פ"ג מהלכות שבועות הלכה א, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סימן רלב סעיף יד:

מב ד מיי' מהל' גזילה מהלכה יא עד סוף הפרק, סמג עשין סח טור ש"ע ח"מ סימן שסט סעיף ב וסעי' ז ח ט:

מג ה ו מיי' שם הלכה יא ופ"ג מהלכות שבועות הלכה ב, סמג שם לאוין רמא טור ש"ע שם סעיף ו וטור ש"ע י"ד סימן רלב סעיף יד:

מד ז ח מיי' פ"ג מהל' שבועות הלכה ב ג ופ"ד מהל' נדרים הלכה ב, סמג לאוין רמא רמב טור ש"ע י"ד סימן רלב סעיף יד:

מה ט מיי' שם ופ"ז מהלכות מעילה הלכה א ופי"א מהלכ' מכירה הלכה ט, סמג שם ועשין צד טור ש"ע ח"מ סי' רז סעיף ד:

מו י מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה א טור ש"ע י"ד סימן רל:

מז כ מיי' פ"ד מהל' מעילה הלכה יא:

דף כח עמוד ב עריכה

מח א ב מיי' פ"ד מהל' מעילה הלכה יא:

דף כט עמוד א עריכה

מט א ב מיי' פט"ו מהל' מעשה הקרבנות הלכה ז וע"ש בכ"מ:

דף כט עמוד ב עריכה

נ א ב מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה י, סמג עשין מח, טוש"ע אה"ע סי' מ סעיף א:

נא ג מיי' פט"ו מהל' מעשה הקרבנות הל' א ופ"ט מהל' מכירה הלכה ב:

דף ל עמוד א עריכה

נב א מיי' פ"ז מהלכות אישות הלי"ד, סמג עשין מח, טוש"ע אה"ע סי' מ סעיף ז:

נג ב מיי' [פ"ד מהל' מעילה הלכה יא]:

נד ג מיי' פ"ט מהל' נדרים הלי"ט, טוש"ע י"ד סימן ריז סעיף לג:

נה ד מיי' שם, טוש"ע שם סעי' לד:

דף ל עמוד ב עריכה

נו א מיי' פ"ט מהלכות נדרים הלי"ט, טוש"ע יו"ד סי' ריז סעי' לג לד:

נז ב ג מיי' שם, טוש"ע שם סעיף לו:

נח ד מיי' שם, טוש"ע שם סעיף לז:

נט ה טור י"ד סי' ריז:

ס ו מיי' פ"ט מהלכות נדרים הל"א, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סימן ריז סעיף א:

סא ז טור י"ד סי' ריז:

דף לא עמוד א עריכה

סב א מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה כ, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סי' ריז סעי' לח:

סג ב מיי' שם, טוש"ע שם סעיף לט:

סד ג ד ה ו מיי' שם הל' כ וכא, טוש"ע שם סעיף מ:

סה ז מיי' פ"ז מהלכות נדרים הלכה ז, סמג שם, טוש"ע י"ד סי' רכז סעיף א:

סו ח מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה יד, סמג עשין פב, טוש"ע ח"מ סי' קפו וסימן ר סעיף יא [וברב אלפס ב"מ פ"ח דף קכב. וברא"ש שם סימן יג]:

דף לא עמוד ב עריכה

סז א ב מיי' פ"ז מהל' נדרים הלכה ז, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סי' רכז סעיף א:

סח ג מיי' שלוחין הלכה ח, סמג עשין פב, טוש"ע ח"מ סימן קפו סעיף א:

סט ד מיי' שם הל' ז, סמג שם טור ש"ע שם סעיף ב:

ע ה מיי' שס טור ש"ע שם:

עא ו מיי' פ"ט מהל' נדרים הל' כב, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סי' ריז סעיף מא:

עב ז מיי' שם, טוש"ע שם סעיף מב:

עג ח מיי' פ"ג מהל' מילה הל' ח טוי"ד סימן רס:

עד ט מיי' שם הל', סמג עשין כח טוי"ד שם:

עה י מיי' פ"א שם הל' ט, סמג עשין כז, טוש"ע י"ד סימן רסו סעיף ב:

עו כ מיי' שם פ"ג הל' ט טוי"ד סימן רס:

עז ל מיי' שם פ"א הלי ט, סמג עשין כו, טוש"ע י"ד סימן רסו סעיף א:

עח [[#fn__back|]] מיי' שם פ"ג הלכה ח טוי"ד סי' רס:

דף לב עמוד א עריכה

עט א טוש"ע י"ד סימן קעט [ושו"ע א"ח סי' תרסד סעיף א בהג"ה]: