עין משפט ונר מצוה/נדרים/פרק א

דף ב עמוד אעריכה

א א מיי' פ"א מהל' נדרים הל' טז , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' רז:

ב ב מיי' שם:

ג ג מיי' פ"ב מהל' שבועות הל' ה , סמג לאוין רלח , טוש"ע יו"ד סי' רלז סעי' י:

ד ד מיי' פ"א מהל' נזירות הל"ח , סמג עשין קכז:

ה ה מיי' פ"א מהל' נדרים הל' כג , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' רו סעי' א:


דף ג עמוד בעריכה

ו א מיי' פ"ד מהל' נזירות הל' ב , סמג עשין קכו:

ז ב מיי' פ"א שם הל"ב , סמג שם:

ח ג מיי' שם הל"ד ופ"ד הל"י , סמג שם:

ט ד מיי' פ"ט מהל' תרומות הל"א , סמג לאוין רכח:

דף ד עמוד אעריכה

י א מיי' פ"ו מהל' נזירות הל' ח , סמג לאוין רכ:

יא ב ג מיי' שם פ"ה הל' כא , סמג שם:

יב ד מיי' שם פ"ח הל"ה , סמג עשין קכז:

יג ה ו מיי' פי"ד מהל' מעשה הקרבנות הל' ח , סמג שם:

יד ז מיי' פ"א מהל' נזירות הל"ט , סמג לאוין רכ:

דף ד עמוד בעריכה

טו א מיי' פ"ח מהל' נזירות הל' ב , סמג עשין קפז:

טז ב מיי' שם פ"ב הל' יז , סמג לאוין רנ:

יז ג מיי' פ"א מהל' נדרים הל' כג , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' רו סעי' א:

דף ה עמוד אעריכה

יח א מיי' פ"א מהל' נדרים הל' כג , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' רו סעי' א ב וע"ש:

דף ה עמוד בעריכה

יט א מיי' פ"א מהל' גירושין הל' ד ופ"ד הלכה י"ב , סמג עשין נ , טוש"ע אה"ע סי' קכו סעי' מא:

כ ב מיי' פ"א מהל' נדרים הלכה כג , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' רו סעי' א:

דף ו עמוד אעריכה

כא א מיי' פי"ד מהל' מעשה הקרבנות הל' ח , סמג עשין קפו:

דף ו עמוד בעריכה

כב א ב מיי' פ"ד מהל' אישות הל' ב , סמג עשין מח [, טוש"ע אה"ע סי' לו סעיף ט ע"ש]:

כג ג ד מיי' פ"ב מהל' מתנות עניים הל' יג:

כד ה מיי' שם הל' יא ועיין בכ"מ:

דף ז עמוד אעריכה

כה א מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הל' ב , טוש"ע י"ד סימן רנח סעי' ב:

כו ב מיי' פ"ב מהלכות נדרים הל' טז , טוש"ע ח"מ סי' רעג סעי' ח:

כז ג ד מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ג , טוש"ע א"ח סי' פג סעי' ג:

דף ז עמוד בעריכה

כח א מיי' פ"א מהל' נדרים הל' כד , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סי' רו סעי' ג וע"ש:

כט ב מיי' פ"ז מהל' ת"ת הל' יג , טוש"ע י"ד סי' שלד סעי' כט [וברב אלפס מ"ק פ"ג ד' רפז וברא"ש שם סי' יד]:

ל ג ד מיי' שם פ"ו הל' יד ופי"ב מהל' שבועות ה"ט , סמג לאוין רמא , טוש"ע שם סעי' לז וסעי' מג [וברב אלפס שם וברא"ש שם סי' טו]:

לא ה מיי' פ"ז מהלכות ת"ת הל' יג , טוש"ע י"ד שם סעי' לא:

לב ו מיי' שם הלכה יא , טוש"ע שם סעי' לג:

דף ח עמוד אעריכה

לג א ב מיי' פי"א מהל' שבועות הלכה ג , סמג לאוין רמא , טוש"ע י"ד סי' רג סעי' ו:

לד ג מיי' פ"א מהלכות נדרים הל' כט , סמג לאוין רמג , טוש"ע י"ד שם וסי' ריג סעי' ב:

לה ד ה ו מיי' פ"ז מהל' ת"ת הל' יב , טוש"ע שם סי' שלד סעי' לה:

דף ח עמוד בעריכה

לו א מיי' פ"ו מהלכות שבועות הל' ד , סמג לאוין רמא , טוש"ע י"ד סי' רלד סעי' נו:

לז ב מיי' שם הלכה ג , סמג שם , טוש"ע שם סי' רכח סעי' ב:

לח ג מיי' שם הלכה ד , סמג שם , טוש"ע שם סי' רלד סעי' נו:

לט ד ה מיי' פ"ז מהל' ת"ת הל' ז , טוש"ע שם סי' שלד סעי' כד:

דף ט עמוד אעריכה

מ א ב ג מיי' פרק א מהל' נדרים הל' כו , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סי' רו סעי' ד וסימן רלז סעיף ט:

מא ד טוש"ע י"ד סי' רג סעיף א וסעי' ד:

דף ט עמוד בעריכה

מב א מיי' פי"ג מהל' נדרים הל' כג ופ"י מהל' נזירות הלכה יד , טוש"ע י"ד סימן רג סעי' ז:

דף י עמוד אעריכה

מג א מיי' פ"א מהל' נדרים הל' טז , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' רז:

מד ב מיי' פ"א מהל' נזירות הל' ח , סמג עשין קכו:

מה ג מיי' פ"ב מהל' שבועות הל' ה , סמג לאוין רמא , טוש"ע יו"ד סי' רלז סעי' י:

מו ד מיי' פ"ב מהל' שבועות הל' ה ופ"א מהל' נדרים הל' טז ופ"א מהל' נזירות הל"ח , סמג שם , טוש"ע יו"ד סי' רז וסי' רלז סעי' י:

דף י עמוד בעריכה

מז א מיי' פ"א מהל' נדרים הלכה יז , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סימן רז:

מח ב מיי' פ"ב מהל' שבועות הל' ה , טוש"ע יו"ד סי' רלז סעי' י:

מט ג מיי' פ"א מהל' נדרים הל' יח , סמג שם טוי"ד סי' רד:

נ ד מיי' שם הלכה יד , סמג שם , טוש"ע י"ד סי' רד סעי' ב:

דף יא עמוד אעריכה

נא א מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה א ב , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' לח סעי' ב ועיין בכ"מ בפ"א מהלכות נדרים הל' יט:

דף יא עמוד בעריכה

נב א מיי' פ"א מהל' נדרים הל' כ טוי"ד סי' רד:

נג ב מיי' שם הלי"ט:

נד ג מיי' שם הלט"ו:

דף יב עמוד אעריכה

נה א מיי' פ"ג מהל' נדרים הל"ה , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סי' רד סעי' א:

נו ב מיי' שם פ"א הל' יא , סמג שם:

דף יב עמוד בעריכה

נז א מיי' פ"א מהל' נדרים הל' יא , סמג לאוין רמב:

נח ב מיי' פ"ט מהל' מעשה הקרבנות הל' כב , סמג עשין קפב:

נט ג מיי' שם הל' כא:

ס ד ה מיי' שם הל' כב:

סא ו מיי' פ"א מהל' נדרים הל' יג , סמג לאוין רמב:

דף יג עמוד אעריכה

סב א מיי' פ"א מהל' נדרים הל' טו , סמג לאוין רמב יע"ש בר"מ:

סג ב מיי' שם הל"י:

סד ג ד מיי' פ"א מהל' בכורות הל"ד , סמג עשין ריא , טוש"ע יו"ד סי' שו סעי' א:

סה ה ו מיי' פ"א מהל' נדרים הל' כב:

סו ז מיי' שם הל"י , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' רד סעי' א:

דף יג עמוד בעריכה

סז א מיי' פ"א מהל' נדרים הל' יט וע"ש בכ"מ:

סח ב מיי' פ"ג מהל' נדרים הל' יא , סמג לאוין רמב , טוש"ע יו"ד סי' ריג סעי' א:

סט ג מיי' שם הל' ז ו, סמג שם , טוש"ע יו"ד סי' רטו סעי' א:

ע ד מיי' שם ופ"ה מהל' שבועות הל' טו , סמג שם , טוש"ע יו"ד סי' רלט סעי' ד:

עא ה מיי' פ"א מהל' שבועות הל' ב ופ"ה הל' כ ופ"ג מהל' נדרים הלי"א , טוש"ע שם סעי' ג:

עב ו ז מיי' פ"ג מהל' נדרים שם , סמג שם , טוש"ע יו"ד סי' ריג סעי' א: