עין משפט ונר מצוה/מגילה/פרק א

דף ב עמוד אעריכה

א א מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ד , סמ"ג עשין דרבנן ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרפח סעיף א:

ב ב מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תרפח סעיף ג:

ג ג מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ו והלכה ז , סמ"ג שם:

ד ד מיי' פ"ב מהל' ממרים הלכה ב:

ה ה מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ט:

דף ב עמוד בעריכה

ו א מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ו:

ז ב ג ד ה מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ד והלכה ה והלכה ו , סמ"ג עשין דרבנן ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרפח סעיף ב:

דף ג עמוד אעריכה

ח א מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה א , סמ"ג עשין דרבנן ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרפז סעיף ב:

דף ג עמוד בעריכה

ט א ב מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה כד , ומיי' פ"יא מהל' אבל הלכה ד , סמ"ג עשין דרבנן ב , טור ושו"ע או"ח סי' תקמז סעיף ב , וטור ושו"ע יו"ד סי' תא סעיף ה:

י ג מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' שסא סעיף א:

יא ד מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' שעד סעיף א:

יב ה מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' תרפז סעיף ב:

יג ו ז מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תרפח סעיף ב:

יד ח טור ושו"ע או"ח סי' תרפח סעיף א:

טו ט מיי' פ"יב מהל' שמיטה ויובל הלכה יד , סמ"ג עשין קנד:

טז י מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ח:

יז כ מיי' פ"יב מהל' שמיטה ויובל הלכה טו , [ ומיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרפח סעיף א ]:

דף ד עמוד אעריכה

יח א מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה א , סמ"ג עשין דרבנן ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרפט סעיף א:

יט ב מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה יג:

כ ג מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה ח:

כא ד מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ג , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרפז סעיף א:

דף ד עמוד בעריכה

כב א כ מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה יד:

כג ג מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' תרפח סעיף ו:

כד ד ה מיי' פ"ג מהל' מגילה הלכה יד , טוש"ע שם:

דף ה עמוד אעריכה

כה א מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ז , סמ"ג עשין דרבנן ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרצ סעיף יח:

כו ב מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ח , סמ"ג עשין דרבנן ד:

כז ג מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה יג:

כח ד מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ח:

כט ה מיי' פ"א מהל' קידוש החודש הלכה ב , (ופ"י מהלכות נדרים , טוש"ע י"ד סי' רכ סעיף ד ה ו ז):

ל ו מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ה , סמ"ג עשין דרבנן ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקנ סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' תקנב סעיף י:

לא ז מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח:

לב ח מיי' פ"ג מהל' חגיגה הלכה ז:

לג ט מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח והלכה ט:

לד י מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ד:

לה כ מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ו:

לו ל מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז:

דף ה עמוד בעריכה

לז א ב מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה יג , סמ"ג עשין דרבנן ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרצו סעיף ג:

לח ג מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ב:

לט ד ה ו מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה א:

מ ז ח מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תקעה סעיף ז:

מא ט מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה יא , סמ"ג עשין דרבנן ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרפח סעיף ד:

מב י מיי' פ"יב מהל' שמיטה ויובל הלכה יג:

דף ו עמוד בעריכה

מג א מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה יב , סמ"ג עשין מד"ס ד , טור א"ח סימן תרפח:

מד ב ג מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה יג , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרצז:

דף ז עמוד אעריכה

מה א ב מיי' פ"ט מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ו:

מו ג מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה טו , סמ"ג עשין דרבנן ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרצה סעיף ד:

מז ד מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה טז , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרצד סעיף א:

דף ז עמוד בעריכה

מח א מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה טו , סמ"ג עשין דרבנן ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרצה סעיף ד:

מט ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרצה סעיף ב:

נ ג מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תרצה סעיף א:

נא ד ה ו מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ד והלכה ח , סמ"ג לאוין ע"ה , טור ושו"ע או"ח סי' תצה סעיף א:

נב ז מיי' פ"א מהל' שביתת עשור הלכה ב , סמ"ג לאוין סח , טור ושו"ע או"ח סי' תריא סעיף ב:

נג ח מיי' פ"יז מהל' סנהדרין הלכה ז , סמ"ג לאוין קצט:

דף ח עמוד אעריכה

נד א מיי' פ"ו מהל' נדרים הלכה ג , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רכא סעיף א:

נה ב מיי' פ"יד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ה , סמ"ג עשין קפה:

נו ג מיי' פ"יד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ד:

נז ד ה מיי' פ"ב מהל' מחוסרי כפרה הלכה ו , ומיי' פ"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ז והלכה ח , סמ"ג עשין רכא:

דף ח עמוד בעריכה

נח א מיי' פ"א מהל' מטמאי משכב ומושב הלכה א והלכה ב:

נט ב מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה י:

ס ג מיי' פ"ה מהל' מטמאי משכב ומושב הלכה ט:

סא ד מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה יא:

סב ה ו מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה יט:

סג ז מיי' פ"ט מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ז:

דף ט עמוד בעריכה

סד א מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה יד:

סה ב מיי' פ"טו מהל' שגגות הלכה ז:

סו ג מיי' פ"א מהל' עבודת יום הכפורים הלכה ג:

סז ד מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה טו , ומיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה יד, ומיי' פ"י מהל' מעשה הקרבנות הלכה ה:

סח ה מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה טו , ומיי' פ"י מהל' מעשה הקרבנות הלכה ג , ומיי' פ"יא מהל' מעשה הקרבנות הלכה ה:

דף י עמוד אעריכה

סט א מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה ג:

ע ב ג מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה טו , סמ"ג עשין קסג:

דף יד עמוד בעריכה

עא א מיי' פ"ג מהל' מלכים הלכה ח , סמ"ג עשין צו:

דף טז עמוד בעריכה

עב א טור א"ח סי' כה:

עג ב מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה יב , סמ"ג עשין דרבנן ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרצ סעיף טו:

עד ג טור ושו"ע או"ח סי' תרצא סעיף ד:

עה ד מיי' פ"ז מהל' ס"ת הלכה י , ומיי' פ"ח מהל' ס"ת הלכה ד , סמ"ג עשין כה , טור ושו"ע יו"ד סי' ערה סעיף ג וסעיף ד:

עו ה ו טור ושו"ע או"ח סי' תרצא סעיף ג: