עין משפט ונר מצוה/מגילה/פרק א

דף ב עמוד א עריכה

א א מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ד', סמ"ג עשין דרבנן ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ח סעיף א':

ב ב מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ח סעיף ג':

ג ג מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ו' והלכה ז, סמ"ג שם:

ד ד מיי' פ"ב מהל' ממרים הלכה ב':

ה ה מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ט':

דף ב עמוד ב עריכה

ו א מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ו':

ז ב ג ד ה מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ד' והלכה ה והלכה ו, סמ"ג עשין דרבנן ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ח סעיף ב':

דף ג עמוד א עריכה

ח א מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה א', סמ"ג עשין דרבנן ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ז סעיף ב':

דף ג עמוד ב עריכה

ט א ב מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה כ"ד, ומיי' פי"א מהל' אבל הלכה ד', סמ"ג עשין דרבנן ב, טור ושו"ע או"ח סי' תקמ"ז סעיף ב', וטור ושו"ע יו"ד סי' ת"א סעיף ה':

י ג מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' שס"א סעיף א':

יא ד מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ח', טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ד סעיף א':

יב ה מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ז סעיף ב':

יג ו ז מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ח סעיף ב':

יד ח טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ח סעיף א':

טו ט מיי' פי"ב מהל' שמיטה ויובל הלכה י"ד, סמ"ג עשין קנד:

טז י מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ח':

יז כ מיי' פי"ב מהל' שמיטה ויובל הלכה ט"ו, [ ומיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ח סעיף א' ]:

דף ד עמוד א עריכה

יח א מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה א', סמ"ג עשין דרבנן ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ט סעיף א':

יט ב מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה י"ג:

כ ג מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה ח':

כא ד מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ג', סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ז סעיף א':

דף ד עמוד ב עריכה

כב א כ מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה י"ד:

כג ג מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ח סעיף ו':

כד ד ה מיי' פ"ג מהל' מגילה הלכה י"ד, טוש"ע שם:

דף ה עמוד א עריכה

כה א מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ז', סמ"ג עשין דרבנן ד, טור ושו"ע או"ח סי' תר"צ סעיף י"ח:

כו ב מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ח', סמ"ג עשין דרבנן ד:

כז ג מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה י"ג:

כח ד מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ח':

כט ה מיי' פ"א מהל' קידוש החודש הלכה ב', (ופ"י מהלכות נדרים, טוש"ע י"ד סי' רכ סעיף ד ה ו ז):

ל ו מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ה', סמ"ג עשין דרבנן ג, טור ושו"ע או"ח סי' תק"נ סעיף ג', וטור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ב סעיף י':

לא ז מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח':

לב ח מיי' פ"ג מהל' חגיגה הלכה ז':

לג ט מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח' והלכה ט:

לד י מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ד':

לה כ מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ו':

לו ל מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז':

דף ה עמוד ב עריכה

לז א ב מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה י"ג, סמ"ג עשין דרבנן ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרצ"ו סעיף ג':

לח ג מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ב':

לט ד ה ו מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה א':

מ ז ח מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף ז':

מא ט מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה י"א, סמ"ג עשין דרבנן ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ח סעיף ד':

מב י מיי' פי"ב מהל' שמיטה ויובל הלכה י"ג:

דף ו עמוד ב עריכה

מג א מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה י"ב, סמ"ג עשין מד"ס ד, טור א"ח סימן תרפח:

מד ב ג מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה י"ג, סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרצ"ז:

דף ז עמוד א עריכה

מה א ב מיי' פ"ט מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ו':

מו ג מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין דרבנן ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרצ"ה סעיף ד':

מז ד מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ט"ז, סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרצ"ד סעיף א':

דף ז עמוד ב עריכה

מח א מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין דרבנן ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרצ"ה סעיף ד':

מט ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרצ"ה סעיף ב':

נ ג מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרצ"ה סעיף א':

נא ד ה ו מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ד' והלכה ח, סמ"ג לאוין ע"ה, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ה סעיף א':

נב ז מיי' פ"א מהל' שביתת עשור הלכה ב', סמ"ג לאוין סח, טור ושו"ע או"ח סי' תרי"א סעיף ב':

נג ח מיי' פי"ז מהל' סנהדרין הלכה ז', סמ"ג לאוין קצט:

דף ח עמוד א עריכה

נד א מיי' פ"ו מהל' נדרים הלכה ג', סמ"ג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רכ"א סעיף א':

נה ב מיי' פי"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ה', סמ"ג עשין קפה:

נו ג מיי' פי"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ד':

נז ד ה מיי' פ"ב מהל' מחוסרי כפרה הלכה ו', ומיי' פ"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ז' והלכה ח, סמ"ג עשין רכא:

דף ח עמוד ב עריכה

נח א מיי' פ"א מהל' מטמאי משכב ומושב הלכה א' והלכה ב:

נט ב מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה י':

ס ג מיי' פ"ה מהל' מטמאי משכב ומושב הלכה ט':

סא ד מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה י"א:

סב ה ו מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה י"ט:

סג ז מיי' פ"ט מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ז':

דף ט עמוד ב עריכה

סד א מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה י"ד:

סה ב מיי' פט"ו מהל' שגגות הלכה ז':

סו ג מיי' פ"א מהל' עבודת יום הכפורים הלכה ג':

סז ד מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ט"ו, ומיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה י"ד, ומיי' פ"י מהל' מעשה הקרבנות הלכה ה':

סח ה מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ט"ו, ומיי' פ"י מהל' מעשה הקרבנות הלכה ג', ומיי' פי"א מהל' מעשה הקרבנות הלכה ה':

דף י עמוד א עריכה

סט א מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה ג':

ע ב ג מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין קסג:

דף יד עמוד ב עריכה

עא א מיי' פ"ג מהל' מלכים הלכה ח', סמ"ג עשין צו:

דף טז עמוד ב עריכה

עב א טור א"ח סי' כה:

עג ב מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה י"ב, סמ"ג עשין דרבנן ד, טור ושו"ע או"ח סי' תר"צ סעיף ט"ו:

עד ג טור ושו"ע או"ח סי' תרצ"א סעיף ד':

עה ד מיי' פ"ז מהל' ס"ת הלכה י', ומיי' פ"ח מהל' ס"ת הלכה ד', סמ"ג עשין כה, טור ושו"ע יו"ד סי' ער"ה סעיף ג' וסעיף ד:

עו ה ו טור ושו"ע או"ח סי' תרצ"א סעיף ג':