עין משפט ונר מצוה/כתובות/פרק יג

דף קה עמוד אעריכה

א א ב מיי' פ"ד מהל' שקלים הלכה ז , סמג עשין מה , טור ש"ע ח"מ סימן ט סעיף ג:

ב ג מיי' פכ"ג מהלכות סנהדרין הלכה א , סמג לאוין רס , טוש"ע שם סעיף א וסימן לד סעיף יח בהגה"ה:

ג ד ה ו מיי' שם הלכה ה , טור ש"ע שם סע"ה:

דף קה עמוד בעריכה

ד א ב מיי' פכ"ג מהל' סנהדרין הלכה ד , טור ש"ע ח"מ סימן ט סעיף א [וברב אלפס סנהדרין פ"א דף רנח אמר רבה בר רב הונא האי דיינא כו']:

ה ג טור ח"מ סימן ט:

ו ד מיי' שם הלכה ו , טוש"ע שם סי' ז סע"ז [וברב אלפס שם]:

ז ה ו ז מיי' שם הלכה ג , טוש"ע שם סימן ט סעיף א [וברב אלפס שם]:

ח ח ט י מיי' שם הל' ג , טור ח"מ שם:

ט כ טוש"ע שם סימן ז סעיף ז בהג"ה:

דף קו עמוד אעריכה

י א מיי' פכ"א מהל' סנהדרין הל' ו ופ"ו מהל' ת"ת הל' י , סמג לאוין רס , טוש"ע ח"מ סי' טו סעי' א ובהג"ה וסעיף ב:

יא ב ג ד מיי' פ"ד מהל' שקלים הל' ד:

יב ה מיי' שם הל' ז:

יג ו ז מיי' שם הלכה א ב:

יד ח מיי' שם הלכה ד:

דף קו עמוד בעריכה

טו א מיי' פ"ד מהלכות שקלים הלכה א:

טז ב מיי' שם הלכה ט ויא:

דף קז עמוד אעריכה

יז א מיי' פי"ב מהל' אישות הל' טז , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סי' ע סעי' ה:

יח ב מיי' שם , טור שו"ע שם סעיף י:

יט ג מיי' פי"ח שם הל' יט , טוש"ע שם סי' צה סעי' ו:

כ ד מיי' פי"ב שם הל' טז , טוש"ע שם סימן ע סעיף ה:

כא ה מיי' שם הלכה כא , טור שו"ע שם סעיף י:

כב ו מיי' שם , טור שו"ע שם סעיף ט וסעיף י יא:

דף קז עמוד בעריכה

כג א מיי' פי"ח מהל' אישות הל' טו , סמג עשין כא , טור ש"ע אה"ע סי' קס סעיף א:

כד ב מיי' שם הל' כד , סמג שם , טוש"ע שם סימן צג סעיף יז [וברב אלפס עוד פי"א דמכילתין דף קכ]:

כה ג מיי' פכ"ד מהל' אישות הל' ה , סמג עשין נא , טוש"ע שם סי' קטז סעיף ה [וברב אלפס פי"א דמכילתין דף קכה.]:

כו ד מיי' פי"ב שם הל' יט , סמג עשין מח ולאוין פא , טוש"ע שם סי' ע סעיף ח:

כז ה מיי' פ"ה מהל' חמץ ומצה הל' כה ופי"ז מהל' מאכלות אסורות הל' ב , סמג לאוין עח וקמח , טוש"ע א"ח סי' תנא סעי' כג וטוש"ע יו"ד סי' קכ סעיף א:

כח ו ז מיי' פי"א מהל' מאכלות אסורות הל' יט , סמג לאוין קמח , טוש"ע י"ד סימן קצה סעיף ו:

כט ח מיי' פי"ב מהל' אישות הל' יט , סמג עשין מח ולאוין פא , טור ש"ע אה"ע סי' ע סעיף ח:

דף קח עמוד אעריכה

ל א מיי' פ"ו מהלכות נדרים הלכה ד , סמג לאוין מג:

לא ב מיי' וסמג שם , טוש"ע י"ד סי' רכא סעיף ב:

לב ג מיי' פ"ז שם הל' א , סמג שם , טוש"ע שם סעיף ג:

לג ד מיי' פ"ג מהלכות שקלים הלכה ט:

לד ה מיי' פכ"ו מהל' מלוה ולוה הל' ו , סמג עשין צד , טוש"ע ח"מ סי' קכח סעי' א:

דף קח עמוד בעריכה

לה א מיי' פי"א מהל' אישות הלכ' יז , סמג עשין מח ולאוין פא , טוש"ע אה"ע סי' קיב סעי' יא:

לו ב מיי' פ"ג מהלכות טוען ונטען הלכה יא , סמג עשין נה , טור ש"ע ח"מ סימן פח סעיף יב:

לז ג ד מיי' שם הלכה יג , טוש"ע שם סעיף יח ובהגה"ה:

דף קט עמוד אעריכה

לח א ב ג מיי' פרק כג מהל' אישות הל' טז , סמג עשין מח , טור ש"ע אה"ע סי' נב סעיף א:

לט ד מיי' פט"ז מהל' טוען הל' א , טוש"ע ח"מ סי' קמז סעיף א:

מ ה מיי' שם , טוש"ע ח"מ שם סעיף ב:

מא ו מיי' שם הלכה ב , טור ש"ע ח"מ שם סעיף ד:

מב ז מיי' שם ופכ"ד מהל' מלוה הל' ו ופכ"ז הלכה א , סמג עשין צד , טוש"ע ח"מ סימן מה סעיף ב וסעיף ה וסי' סח סעיף ב:

דף קט עמוד בעריכה

מג א מיי' פט"ז מהל' טוען הל' ב ופ"ו מהל' עדות הל' ח , סמג עשין צד , טוש"ע ח"מ סימן מו סעיף כ וסימן קמז סעי' ד:

מד ב מיי' פט"ז מהל' טוען ונטען הלכה א ב"י ח"מ סימן קמז:

מה ג מיי' שם הל' ב , טוש"ע ח"מ סימן קמז סעי' ג:

מו ד טוש"ע שם בהג"ה:

מז ה מיי' פ"י מהלכות נחלות הלכה ו , סמג עשין צו , טור ש"ע ח"מ סימן רצ סעי' כ:

מח ו מיי' פט"ו מהל' טוען ונטען הל' יא , טוש"ע ח"מ סימן קמח סעיף ב:

מט ז ח ט מיי' שם , טור ש"ע שם וסעיף א:

נ י מיי' פ"י מהלכות נחלות הלכה ב , סמג עשין צו , טוש"ע ח"מ סי' רפח סעיף ב:

נא כ ל מיי' פי"א מהל' זכיה הל' כב , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' רנג סעי' כב [וברב אלפס ב"ב פ"ט ד' רכג]:

דף קי עמוד אעריכה

נב א ב מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלי"א , טוש"ע חו"מ סי' פה סעי' א:

נג ג ד ה ו ז מיי' שם הל"י , טוש"ע שם סעי' ג:

נד ח טוש"ע שם סעי' ה:

נה ט מיי' פי"ג מהל' אישות הל' יז , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סי' עה סעי' א:

דף קי עמוד בעריכה

נו א מיי' פי"ג מהל' אישות הל' יט , טוש"ע אה"ע סי' עה סעי' ב:

נז ב מיי' שם הל' יז , טוש"ע שם סעי' א:

נח ג מיי' פ"ד מהל' דעות הל' כא:

נט ד מיי' פי"ג מהל' אישות הל' יט , טוש"ע אה"ע סי' עה סעי' ג ד:

ס ה מיי' פ"ח מהל' עבדים הל"ט , סמג עשין פז , טוש"ע יו"ד סי' רסז סעי' פד:

סא ו מיי' פי"ג מהל' אישות הל' יט , טוש"ע אה"ע סי' עה סעי' ג:

סב ז מיי' פ"ח מהל' עבדים הל"י , סמג עשין פז , טוש"ע יו"ד סי' רסז סעי' פה:

סג ח מיי' פי"ג מהל' אישות הל"כ , טוש"ע אה"ע סי' עה סעי' ד:

סד ט מיי' שם , טוש"ע שם:

סה י כ מיי' פט"ז מהל' אישות הל"ו , סמג עשין עח , טוש"ע שם סי' ק סעי' ה:

סו ל מ מיי' פי"ז מהל' מלוה ולוה הל"ט , סמג עשין נד , טוש"ע חו"מ סי' מב סעי' יד:

סז נ מיי' שם , טוש"ע שם סעי' יג:

סח ס ע מיי' פי"ג מהל' אישות הל' יט ופ"ה מהל' מלכים הל' יב , טוש"ע אה"ע סי' עה סעי' ג:

סט פ מיי' פ"ה מהל' מלכים הל' יב:

דף קיא עמוד אעריכה

ע א ב ג מיי' פ"ה מהל' מלכים הל' יא:

עא ד מיי' שם הל' ט:

עב ה מיי' שם הל' יב:

עג ו מיי' שם הל' יא:

דף קיא עמוד בעריכה

עד א מיי' פ"ט מהל' כלאים הל' ד , סמג לאוין רפא , טוש"ע י"ד סימן רצז סעיף ז וט:

דף קיב עמוד אעריכה

עה א מיי' פ"ה מהל' מלכים הלכה יא:

עו ב שם הלכה י: