עין משפט ונר מצוה/כתובות/פרק יב

דף קא עמוד בעריכה

א א מיי' פכ"ג מהל' אישות הלכה יז ופי"א מהל' מכירה הלכה טז יז , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סי' קיד סעיף א וטור ח"מ סי' רז:

ב ב מיי' פכ"ג מהלכ' אישות הלכ' יז , טוש"ע אה"ע סי' קיד סעיף ח:

ג ג מיי' שם הלכה יח , טוש"ע שם סעיף י:

ד ד שם במגיד משנה , טוש"ע שם סעיף יא:

ה ה ו מיי' פי"א מהל' מכירה הל' טו , טוש"ע ח"מ סי' מ סעיף א:

דף קב עמוד אעריכה

ו (א) מיי' פכ"ג מהל' אישות הל' יג ופ"ו מהל' זכיה הל' יז , טוש"ע אה"ע סימן נא:

ו א מיי' פי"א מהל' בכורים ה"ז , טוש"ע יו"ד סי' שה סעיף ד:

ז ב מיי' פכ"ו מהל' מלוה ולוה הלכ' א , סמג עשין צד , טוש"ע ח"מ סי' קכט סעיף ד:

דף קב עמוד בעריכה

ח א ב מיי' פכ"ג מהל' אישות הלכה יג ופ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה יז , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' נא:

ט ג ד מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמג עשין צד , טור אה"ע שם:

י ה מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ד , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' לב סעיף א:

יא ו מיי' פכ"ג שם הל' יח , טוש"ע אה"ע סי' קיד סעיף ד:

יב ז מיי' פכ"א שם הל' יח , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סי' פב סעיף ז:

דף קג עמוד אעריכה

יג א ב מיי' פ"ז מהל' שכירות הלכה ח , טור ש"ע ח"מ סימן שיח:

יד ג מיי' פי"ח מהלכות אישות הלכה ד , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סי' צד סעיף ו:

טו ד מיי' שם הלכה ב , טוש"ע שם סעיף א:

טז ה מיי' שם הלכה ג , טוש"ע שם סעיף ה:

יז ו מיי' שם הלכה ב , טוש"ע שם סעיף ד:

יח ז מיי' פי"ט שם הל' יט , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סימן קיב סעיף יד:

יט ח ט מיי' פי"ח שם הלכה ב , טוש"ע שם סימן צד סעיף ב:

כ י מיי' פ"ג מהלכות מכירה הלכה ו ז , סמג עשין סב , טוש"ע ח"מ סימן קצח סעיף ה:

כא כ מיי' פ"ה מהלכות חמץ ומצה הלכה יט , סמג לאוין עט , טוש"ע א"ח סימן תסו סעיף א:

כב ל מיי' פ"ו מהלכות ממרים הל' טו , סמג עשין קיב , טוש"ע י"ד סי' רמ סעיף כא:

כג מ מיי' שם , טוש"ע שם סעיף כב:

כד נ מיי' שם , טוש"ע שם סעיף כא:

דף קג עמוד בעריכה

כה א ב מיי' פי"ג מהל' אבל הלכה י , סמג עשין דרבנן ב , טוש"ע י"ד סימן שצד סעיף ב:

כו ג ד ה מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה כ ופ"א מהלכות מלכים הלכה ז , סמג עשין קטו , טוש"ע י"ד סימן רמד סעיף יח וסימן רמה סעיף כב בהג"ה:

כז ו מיי' פי"ט מהלכות שבת הלכה י , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן שג סעיף ה:

כח ז מיי' פ"ד מהלכות ת"ת הלכה ה , טוש"ע י"ד סימן רמו סעיף יא:

דף קד עמוד אעריכה

כט א טוש"ע י"ד סימן תג סעיף י בהג"ה:

ל ב ג מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה כג , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סימן קא סעיף א:

לא ד ה טוש"ע ח"מ סימן צח סעיף א:

לב ו מיי' שם הלכה כא , סמג שם , טוש"ע אה"ע סימן קא סעי"ד:

לג ז מיי' שם , טוש"ע שם סעיף א:

דף קד עמוד בעריכה

לד א מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה כג , טור ש"ע אה"ע סימן קא סעיף ג:

לה ב מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ב:

לו ג מיי' פי"ב מהלכות מלוה ולוה הלכה ט , סמג עשין צד , טוש"ע ח"מ סימן קט סעיף ב:

לז ד מיי' פכ"ב שם הלכה יב , סמג שם , טוש"ע ח"מ סימן צח סעיף ט:

לח ה מיי' פי"ב שם הל' ט , סמג שם , טוש"ע ח"מ סימן קט סעיף ב וסימן צח סעיף ט: