עין משפט ונר מצוה/כתובות/פרק יא

דף צה עמוד בעריכה

א ז מיי' פי"ח מהל' אישות הל' א , סמג עשין מח ולאוין פא , טוש"ע אה"ע סימן צג סעיף ג:

ב ח מיי' שם הל' ו , סמג שם , טוש"ע אה"ע סי' צה סעי' א:

ג ט מיי' וסמג שם , טוש"ע אה"ע סי' צד סעיף ז:

ד י מיי' וסמג שם , טוש"ע אה"ע סי' פט סעיף ד:

דף צו עמוד אעריכה

ה א מיי' פי"ח מהל' אישות הל' ח , סמג עשין מח ולאוין פא , טוש"ע אה"ע סי' צה סעיף ד:

ו ב מיי' שם הל' ז , טוש"ע שם סעי' ג:

ז ג ד ה מיי' פ"ה מהל' ת"ת הל' ח , טוש"ע י"ד סי' רמב סעיף יט:

ח ו ז מיי' שם , טוש"ע שם סעיף כ:

ט ח מיי' פי"ח מהל' אישות הל' י , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סימן צג סעיף כ וכג:

י ט מיי' שם הל' יא:

יא י כ מיי' פי"ח שם הל' כו , טוש"ע שם סעיף יד:

יב ל טור אה"ע שם:

יג מ מיי' שם , סמג שם , טוש"ע שם:

דף צו עמוד בעריכה

יד א מיי' פי"ח מהל' אישות הל' כז , טוש"ע אה"ע סימן צג סעיף טו:

טו ב ג (מיי' שם הל' כ) , טור אה"ע סי' קג:

טז ד מיי' פי"א מהלח' זכיה ומתנה הל' טז יז יח יט , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' רנג סעיף ח:

דף צז עמוד אעריכה

יז א מיי' פי"ח מהלכות אישות הל' כא , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' צג סעיף ל:

יח ב מיי' פי"ז שם הל' יג ופי"ב מהל' מלוה ולוה הל' ג , סמג שם , טוש"ע שם סעיף כט וסימן קג סעיף ב וטוש"ע ח"מ סי' קט סעיף ד:

יט ג טוש"ע אה"ע סי' צג סעיף כט:

כ ד מיי' פי"א מהל' מכירה הל' ח , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' רז סעיף ג:

כא ה מיי' פי"ז מהל' אישות הל' יג , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' קג סעיף א:

דף צז עמוד בעריכה

כב א מיי' פי"ח מהל' אישות הל' כה , טוש"ע אה"ע סימן צג סעיף ב:

כג ב מיי' פי"ז שם הל' יח , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' קג סעיף א:

כד ג מיי' פי"ח שם הל' כ , סמג שם , טוש"ע אה"ע סי' צג סעיף כה:

כה ד מיי' פי"ז שם הל' יג , סמג שם , טוש"ע אה"ע סי' קג סעי' ג:

כו ה מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הל' יג , סמג עשין נז:

דף צח עמוד אעריכה

כז א מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הל' יד:

כח ב מיי' פי"ז מהל' אישות הל' יד ופי"ח הל' כ , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' צג סעיף כז וסי' קג סעיף ה:

כט ג ד מיי' פי"ז שם הל' יד , טוש"ע שם סי' צג סעיף כה וסי' קג סעיף א:

ל ה מיי' פי"ח שם הל' כ , טוש"ע שם סי' קג סעי' א ד:

לא ו מיי' פי"ז מהל' אישות הל' יד , סמג לאוין קע , טוש"ע אה"ע סי' קג סעי' ו:

לב ז מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ז:

לג ח מיי' שם הל' ו , טוש"ע שם סעי' ח:

דף צח עמוד בעריכה

לד א מיי' פ"א מהל' שלוחין הל' ה , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' קפג סעיף ו:

לה ב ג ד מיי' פ"ז מהל' מעילה הל' א , סמג עשין רי:

דף צט עמוד אעריכה

לו א מיי' פ"א מהל' שלוחין הלכה ד , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' קפב סעיף ח:

לז ב מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ט:

לח ג מיי' פ"ז מהלכות מעילה הלכה ד , סמג עשין רי:

דף צט עמוד בעריכה

לט א מיי' פ"א מהל' שלוחין הלכה ד , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' קפב סעיף י:

מ ב מיי' שם , טוש"ע שם סעיף יא:

מא ג ד מיי' שם הלכה ב ופי"ג מהל' מכירה הלכה ח ט , סמג לאוין קע , טוש"ע ח"מ סי' קפב סעיף ג וסי' רכז סעיף כט ל:

מב ה מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ז , סמג עשין קלג:

מג ו מיי' פ"ג שם הלכה ו:

מד ז ח מיי' פי"ג מהל' מכירה הלכה י יא ופי"ב מהל' מלוה ולוה הל' יא , סמג עשין נד , טוש"ע אה"ע סי' קד סעיף ג וטוש"ע ח"מ סי' קט סעיף ג:

דף ק עמוד אעריכה

מה א מיי' פי"ג מהל' מכירה הלכה ט ופ"א מהל' שותפין הלכה ב , סמג עשין פב ולאוין קע , טוש"ע אה"ע סי' קד סעיף ו וטוש"ע ח"מ סי' קט סעיף ו:

מו ב ג ד מיי' פ"י מהל' נחלות הל' ד , סמג עשין צו , טוש"ע ח"מ סי' רפט סעיף א:

דף ק עמוד בעריכה

מז א מיי' פי"ב מהלכ' מלוה ולוה הלכה י , טוש"ע אה"ע סי' קד סעיף ב וטוש"ע ח"מ סי' קט סעיף ג:

מח ב מיי' שם הלכה ח , טוש"ע אה"ע שם סעיף א וטוש"ע ח"מ שם סעיף א:

מט ג מיי' פ"ד מהלכ' ערכין הלכה כז , סמג עשין קלא:

נ ד ה ו ז ח מיי' פי"ב מהל' מלוה ולוה הלכ' יא , סמג עשין צד , טוש"ע אה"ע סי' קד סעיף ד וטוש"ע ח"מ סי' קט סעיף ג:

נא ט מיי' פכ"ד מהל' אישות הלכה ה , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' קטז סעיף ה [וסי' קנה סעיף י]:

נב י מיי' שם הלכה ב , טוש"ע שם סעיף ד:

נג כ מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ג:

נד ל מיי' שם הלכה ה , טוש"ע שם סעיף ה:

נה מ מיי' פי"א מהל' גירושין הלכ' יז , סמג עשין נ , טוש"ע אה"ע סי' קנה סעיף י:

נו נ מיי' שם הלכה טז , סמג שם ועשין מח , טוש"ע שם סעיף יוסי' ו סעיף ב:

נז ס מיי' שם הלכה כב , סמג שם , טוש"ע שם וסי' יג סעיף ו:

דף קא עמוד אעריכה

נח א ב ג ד מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה טז ופכ"ב מהל' אישות הלכה ד ופכ"ד הלכה ט , סמג עשין נ , טוש"ע אה"ע סי' קנה סעיף י:

נט ה מיי' פכ"ד מהל' אישות הלכה ז , טוש"ע אה"ע סי' קטז סעיף ד:

ס ו מיי' שם הלכה ה , טוש"ע שם סעיף א וה' וסי' קנה סעיף י:

סא ז ח ט מיי' שם הל' י , טוש"ע אה"ע סי' קטו סעיף ה [וברב אלפס עוד ביבמות פרק י דף לב.]: