עין משפט ונר מצוה/כתובות/פרק ז

דף ע עמוד א עריכה

א ד ה מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה כג כד (ופ"ה) [ופי"ב] מהלכות נדרים הלכה י, סמג לאוין רמב, טוש"ע אה"ע סימן עב וטוש"ע י"ד סי' רלה סעיף ב:

דף ע עמוד ב עריכה

ב א ב ג ד ה מיי' פי"ב מהלכות אישות הלכה כג, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סימן רלה סעיף ב וסימן רכא סעיף ח:

ג ו מיי' פ"ב מהלכות גירושין הלכה יג, טור ש"ע אה"ע סימן קמא סעיף יט:

ד ז מיי' פי"ב מהלכות שבת הלכה ז, סמג לאוין סה, טוש"ע א"ח סימן שלד סעיף כו:

ה ח מיי' פ"ז מהלכות נדרים הלכה יב, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סימן רכא סעיף ח:

ו ט י מיי' שם הלכה יד, טוש"ע שם סעיף ט:

דף עא עמוד א עריכה

ז א מיי' פי"ב מהלכות אישות הלכה כג:

ח ב ג מיי' שם הל' כד, טור אה"ע סי' עב וטוש"ע י"ד סי' רלה סעיף ג:

ט ד מיי' פי"ב מהלכות נדרים הלכה ד, סמג לאוין רמב, טוש"ע י"ד סי' רלד סעיף נה:

י ה מיי' שם הלכה ה, טוש"ע שם סעיף נט:

דף עא עמוד ב עריכה

יא א מיי' פי"ב מהלכות נדרים הל' א, טוש"ע יו"ד סי' רלד סעיף נה:

יב ב טוש"ע שם סימן רלה סעיף ג וטוש"ע אה"ע סימן עד סעיף א:

יג ג מיי' פי"ב שם הל' ט, סמג עשין מח, טוש"ע י"ד סי' רלד סעיף סז:

יד ד ה מיי' פי"ד מהל' אישות הלכה ו, סמג עשין מח ולאוין פא, טוש"ע י"ד סי' רלה סעי' ג וטוש"ע אה"ע סי' עד סעיף א:

טו ו ז ח מיי' פי"ג שם הל' ח, טוש"ע י"ד שם וטוש"ע אה"ע שם סעי' ב וסעיף ה:

טז ט י מיי' שם הל' יב יג וסמג שם, טור [סימן רלה] ושו"ע י"ד סי' רלד סעי' סב וסימן רלה סעי' ו וטוש"ע אה"ע סימן עד סעי' ד וסעי' ו:

דף עב עמוד א עריכה

יז א מיי' פי"ג מהלכות אישות הלכה יא, טוש"ע י"ד סימן תנ סעיף י בהג"ה:

יח ב מיי' פי"ג שם הל' יג, טור י"ד סימן רלה וטוש"ע אה"ע סימן עד סעיף ו:

יט ג ד ה מיי' שם פי"ד הל' ה וסמג שם, טוש"ע י"ד סי' רלה סעיף ד:

כ ו מיי' פי"ג שם הלכה י, טוש"ע שם סעיף ה:

כא ז ח מיי' פכ"ד מהל' אישות הל' י יא, סמג עשין מח, טוש"ע אה"ע סי' קטו סעיף א:

כב ט מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כב, טוש"ע שם סעיף ב:

דף עב עמוד ב עריכה

כג א ב ג ד ה ו ז מיי' פכ"ד מהל' אישות הלכה יב, טור שו"ע אה"ע סי' קטו סעיף ד:

כד ח מיי' פ"ז מהל' אישות הל' ו, סמג עשין מח, טוש"ע שם סי' לט סעי' א:

כה ט מיי' פכ"ה שם הלכה א, סמג שם, טוש"ע שם סימן קיז סעיף ג:

כו י מיי' פ"ז שם הל' ז, סמג שם, טוש"ע שם סימן לט סעיף ג:

כז כ מיי' פכ"ה שם הל' ב, סמג שם, טוש"ע שם סימן קיז סעיף ד:

כח ל מיי' פ"ז שם הלכה ז, סמג שם, טוש"ע שם סימן לט סעיף ד:

כט מ מיי' שם הלכה ו, טוש"ע שם סעיף א:

ל נ מיי' שם הלכה א וסמג שם, טוש"ע שם סימן לח סעיף לה [וברב אלפס עוד בקדושין פ"ב דף רכט]:

דף עג עמוד א עריכה

לא א מיי' פי"א מהל' גירושין הל"ו, סמג עשין נ, טוש"ע אה"ע סי' קנה סעי' כא:

דף עג עמוד ב עריכה

לב א מיי' פ"ד מהל' אישות הל' כ, סמג עשין מח, טוש"ע אה"ע סי' לא סעי' ט:

לג ב ג מיי' פ"ז שם הל' א, סמג שם, טוש"ע שם סי' לח סעי' ח:

לד ד ה מיי' פ"ז מהל' יבום וחליצה הל' יג, סמג עשין נא, טוש"ע שם סי' קעג סעי' טז:

דף עד עמוד א עריכה

לה א מיי' פ"ד מהל' יבום הל' טז, סמג עשין צב, טוש"ע אה"ע סי' קסט סעי' מד:

לו ב מיי' שם הל' כד, טוש"ע שם סעי' כ:

לז ג מיי' פ"ז מהל' אישות הל' כג, סמג עשין מח, טוש"ע שם סי' כח סעי' טז:

לח ד מיי' וסמג שם, טוש"ע שם סי' לח סעי' לה:

לט ה מיי' וסמג שם, טוש"ע שם סי' לא סעיף ט וסי' כח סעי' טז בהג"ה:

דף עד עמוד ב עריכה

מ א מיי' פ"ז מהל' אישות הל' ח, סמג עשין מח, טוש"ע אה"ע סי' לט סעי' ב:

מא ב מיי' שם הל' ט, טוש"ע שם סעי' ו:

מב ג מיי' פ"י מהל' גירושין הל' יב, סמג עשין מח, טוש"ע שם סי' י סעיף ג:

דף עה עמוד א עריכה

מג (א) [טוש"ע יו"ד סי' רכח סעי' כא]:

מג א מיי' פ"ז מהל' אישות הל' ז, סמג עשין מח, טוש"ע אה"ע סי' לט סעי' ד:

מד ב מיי' פ"ז מהל' ביאת המקדש הלי"ב יג, סמג לאוין פח:

מה ג מיי' פ"ו שם הל' א:

מו ד מיי' פ"ז שם הל' יג:

מז ה ו ז ח ט י מיי' פ"ז מהל' אישות הל' ז, סמג עשין מח, טוש"ע אה"ע סי' לט סעי' ד:

מח כ מיי' פכ"ה שם הל' ד, סמג שם, טוש"ע שם סי' קיז סעיף ח:

דף עה עמוד ב עריכה

מט א מיי' פכ"ה מהל' אישות הל' ב, טוש"ע אה"ע סי' קיז סעי' ה:

נ ב מיי' שם, טוש"ע שם סעי' ו וסי' לט סעי' ד בהג"ה:

נא ג מיי' שם הל' ד, טוש"ע שם סי' קיז סעי' ז:

נב ד מיי' פ"ב מהל' טומאת צרעת הל"ו, סמג עשין רלד:

נג ה מיי' שם הל"ט:

נד ו מיי' פכ"ה מהל' אישות הל"ו, סמג עשין מח, טוש"ע אה"ע שם סעי' י:

דף עו עמוד א עריכה

נה א ב מיי' פכ"ה מהל' אישות הל"ד, טוש"ע אה"ע סי' קיז סעיף ז:

נו ג מיי' פ"ב מהלכות מכירה הלי"ד, סמג עשין פב, טוש"ע חו"מ סי' רכד סעיף א:

דף עו עמוד ב עריכה

נז א ב מיי' פ"ו מהל' זכיה הל' יח יט, טוש"ע אה"ע סי' נ סעי' א:

נח ג מיי' פ"כ מהל' מכירה הלט"ו ופ"ו מהל' שחיטה הל' יב, סמג עשין סג ופב, טוש"ע יו"ד סי' מח סעי' ח וטוש"ע חו"מ סי' רכד סעי' ב:

נט ד מיי' פ"כ מהל' מכירה הל' יד, טוש"ע חו"מ סי' רכד סעי' א:

דף עז עמוד א עריכה

ס א מיי' פכ"ה מהל' אישות הל"ב, סמג עשין מח, טוש"ע אה"ע סי' לט סעי' ד בהג"ה וסי' קיז סעי' ה וסי' קנד סעי' ה בהג"ה:

סא ב ג מיי' שם הל' יא, סמג שם, טוש"ע שם סי' קנד סעי' ד:

סב ד ה מיי' שם הלי"ב, טוש"ע שם סעי' א:

סג ו מיי' שם הל' יג, טוש"ע שם סעי' ב וסי' קסה סעי' ד:

סד ז מיי' פי"ב שם הל"ד, סמג שם, טוש"ע שם סימן ע סעי' ג וסי' קנד סעי' ג:

סה ח מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הל"ז, סמג לאוין קכא, טוש"ע שם סי' ו סעי' א וסעי' ו:

סו ט מיי' פט"ו מהל' אישות הל', סמג עשין מט, טוש"ע שם סי' קנד סעי' ו בהג"ה וסעי' י:

סז י מיי' שם, טוש"ע שם סעיף כא: