עין משפט ונר מצוה/כתובות/פרק ו

דף סה עמוד בעריכה

א ט מיי' פי"ב שם הל' א ג ופכ"א שם הל' א , סמג שם , טוש"ע שם סימן סט סעיף א ג וסימן פד:

ב י מיי' וסמג וטוש"ע שם וסימן פ סעיף א:

ג כ מיי' פי"ב שם הלכה א ג ופכ"ב הלכה א , סמג שם , טוש"ע שם סימן סט סעיף א ג וסי' פה סעיף א וסימן צ סעיף א:

ד ל מיי' פכ"ב שם הל' כח ופ"ד מהל' חובל הלכה טו , סמג עשין ע , טוש"ע שם סימן פג סעיף א וטוש"ע ח"מ סי' תכד סעיף יא:

דף סו עמוד אעריכה

ה א מיי' פכ"א מהלכות אישות הלכה ב , סמג לאוין פא ועשין מח , טור ש"ע אה"ע סי' פ סע"א:

ו ב טור אה"ע וב"י שם:

ז ג ד מיי' פ"ג מהלכות חובל ומזיק הלכה ט , סמג עשין ע , טוש"ע ח"מ סי' תכ סעיף לח ומא:

ח ה מיי' פכ"ג מהל' אישות הלכה טו , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סימן נב סעיף א ב:

ט ו מיי' פכ"ג שם הל' יא , סמג שם , טוש"ע שם סימן סו סעיף יא בהג"ה:

דף סו עמוד בעריכה

י א מיי' פכ"ג מהלכות אישות הל' טו , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סימן נג סעיף א:

יא ב ג מיי' שם הלכה יא יב , סמג שם , טור ש"ע שם סי' סו סעיף יא:

דף סז עמוד אעריכה

יב א מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה ז , טור ש"ע אה"ע סימן ק סעיף א:

יג ב מיי' פ"כ שם הל' א [ופי"ג הל' ח] , סמג עשין מח , טוש"ע שם סימן נז סעיף א:

יד ג מיי' שם הלכה ב , טוש"ע שם סעיף ב:

טו ד ה מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה טז , סמג עשין קסב , טוש"ע י"ד סימן רנ סעיף ב:

טז ו ז מיי' שם והלכה טו , סמג שם , טוש"ע י"ד סימן רנא סעיף ח:

דף סז עמוד בעריכה

יז א ב ג מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הל' ג ד , סמג עשין קסב , טוש"ע י"ד סימן רנ סעיף א:

יח ד (טוש"ע י"ד שם סעיף ד):

יט ה ו מיי' שם הלכה ט , סמג שם , טוש"ע שם סימן רנג סעיף ט:

כ ז מיי' שם , טוש"ע שם סעיף י:

כא ח מיי' פ"י שם הל' ט , סמג שם , טוש"ע י"ד סי' רמט סעיף ח:

כב ט טוש"ע שם סעיף א בהגה"ה:

כג י מיי' שם הלכה י , טוש"ע שם סעיף ט:

דף סח עמוד אעריכה

כד א מיי' פ"י מהלכות מתנות עניים הלכה ג , סמג עשין קסב , טוש"ע י"ד סימן רמז סעיף א:

כה ב מיי' שם הל' יט , סמג שם , טוש"ע י"ד סימן רנה סעיף ב:

כו ג ד ה ו מיי' פ"ט שם הלכה יד , סמג שם , טוש"ע י"ד סימן רנג סעיף א:

כז ז ח מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה יב , סמג לאוין כא , טוש"ע אה"ע סי' קיג סעיף ז:

כח ט מיי' שם הלכה ג , סמג שם , טוש"ע אה"ע סימן קיג סעיף א:

כט י מיי' פי"ט שם הלכה יא , טוש"ע אה"ע סימן קיב סעיף ו:

ל כ מיי' פ"כ שם הלכה ג , טוש"ע אה"ע סימן קיג סעיף א:

לא ל מיי' שם הלכה ד , טוש"ע שם סעיף ד:

דף סח עמוד בעריכה

לב א מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה ד , טור ש"ע אה"ע סימן קיג סעיף ד:

לג ב מיי' שם הלכה יג מג לאוין פא , טור ש"ע שם סי' קיב סע"א:

לד ג ד ה ו מיי' שם , טוש"ע שם סימן קיג סעיף ז:

לה ז מיי' פי"ט שם הל' יג , סמג לאוין פא , טוש"ע שם סימן קיב סעיף י:

לו ח מיי' פ"כ שם הל' י , סמג שם , טוש"ע שם סי' קיג סעיף י:

דף סט עמוד אעריכה

לז א מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה ז , סמג לאוין פא , טוש"ע אה"ע סימן קיג סעיף ה:

לח ב טוש"ע אה"ע סי' קיב סעיף ז:

לט ג מיי' שם הלכה ט וסמג שם , טוש"ע שם סי' קיג סעיף ח:

מ ד מיי' שם הל' ו , טור ש"ע שם סעיף ב:

מא ה מיי' שם , טור ש"ע שם סעיף ג:

מב ו מיי' שם הלכה ה , טור ש"ע שם סעיף ב:

דף סט עמוד בעריכה

מג א מיי' פי"ג מהל' אבל הל' ג , סמג עשין מד"ס ב , טוש"ע י"ד סימן שעו סעיף א:

מד ב מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה ז , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סימן קיב סעיף ז:

מה ג מיי' וסמג שם , טוש"ע אה"ע סימן ק סעיף א:

מו ד מיי' פ"כ שם הל' ה , סמג שם , טוש"ע אה"ע סי' קיג סעיף ב:

מז ה ו ז מיי' שם הלכה יד וסמג שם , טוש"ע אה"ע סימן נד וטוש"ע ח"מ סימן רנב סעיף ב:

מח ח [מיי' פי"ב מהל' זכיה הל' ו] , טוש"ע ח"מ סימן רנג סעיף יז [וסי' רמח סעיף ב]:

דף ע עמוד אעריכה

מט א מיי' פי"א מהל' זכיה הלכה כג , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' רנג סעיף יז [וברב אלפס עוד בפ"ח דב"ב דף רטז]:

נ ב מיי' פכ"ט מהלכות מכירה הלכה ו , סמג עשין פה , טוש"ע ח"מ סי' רלה סעיף א:

נא ג מיי' שם הלכה ז , טוש"ע שם סעיף ב: