עין משפט ונר מצוה/יומא/פרק ב

דף כב עמוד א עריכה

א א מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ג':

ב ב מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ה':

ג ג מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה ט':

ד ד מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ה':

דף כב עמוד ב עריכה

ה א מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ד':

דף כג עמוד א עריכה

ו א מיי' פ"ז מהל' דעות הלכה ז', סמג לאוין יא:

ז ב מיי' פ"ז מהל' דעות הלכה ח', סמג לאוין יב:

ח ג מיי' פ"ז מהל' דעות הלכה ז':

ט ד מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ג':

י ה מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ו':

דף כג עמוד ב עריכה

יא א מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה י"ד, ומיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ד':

יב ב מיי' פ"ב מהל' תמידין הלכה י':

יג ג מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ד':

יד ד מיי' פ"י מהל' כלי המקדש הלכה א':

דף כד עמוד א עריכה

טו א מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ד': * כפי שציין הרב בעל עין משפט לעיל בדף יב: על את השחקים מיי' פ"ב מהלכות תמידין הלכה יו"ד צ"ל גם כאן כך:

טז ב מיי' שם הלכה ה:

יז ג מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ב':

יח ד מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ח':

יט ה מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ב':

כ ו מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ג':

דף כד עמוד ב עריכה

כא א מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ה':

כב ב מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה א':

כג ג מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ב':

דף כה עמוד א עריכה

כד א ב מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה י"ז:

כה ג מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ח':

כו ד מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ז':

כז ה מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ו':

דף כה עמוד ב עריכה

כח א ב מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ו':

דף כו עמוד א עריכה

כט א מיי' פ"ו מהל' מעשה הקרבנות הלכה ה' והלכה יא:

ל ב מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ז':

לא ג ד מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ח':

לב ה מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ט':

לג ו מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ח':

דף כו עמוד ב עריכה

לד א מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה ו':

לה ב מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה ח':

לו ג מיי' פ"ב מהל' תמידין הלכה ג':

לז ד ה מיי' פ"ו מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ז והלכה יח:

לח ו מיי' פ"ו מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ט:

לט ז מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ו':

דף כז עמוד א עריכה

מ א מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ו':

מא ב מיי' פ"ו מהל' מעשה הקרבנות הלכה י':

דף כז עמוד ב עריכה

מב א מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ט':