עין משפט ונר מצוה/יומא/פרק ב

דף כב עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ג:

ב ב מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ה:

ג ג מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה ט:

ד ד מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ה:

דף כב עמוד בעריכה

ה א מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ד:

דף כג עמוד אעריכה

ו א מיי' פ"ז מהל' דעות הלכה ז , סמג לאוין יא:

ז ב מיי' פ"ז מהל' דעות הלכה ח , סמג לאוין יב:

ח ג מיי' פ"ז מהל' דעות הלכה ז:

ט ד מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ג:

י ה מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ו:

דף כג עמוד בעריכה

יא א מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה יד , ומיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ד:

יב ב מיי' פ"ב מהל' תמידין הלכה י:

יג ג מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ד:

יד ד מיי' פ"י מהל' כלי המקדש הלכה א:

דף כד עמוד אעריכה

טו א מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ד: * כפי שציין הרב בעל עין משפט לעיל בדף יב: על את השחקים מיי' פ"ב מהלכות תמידין הלכה יו"ד צ"ל גם כאן כך:

טז ב מיי' שם הלכה ה:

יז ג מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ב:

יח ד מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ח:

יט ה מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ב:

כ ו מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ג:

דף כד עמוד בעריכה

כא א מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ה:

כב ב מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה א:

כג ג מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ב:

דף כה עמוד אעריכה

כד א ב מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה יז:

כה ג מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ח:

כו ד מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ז:

כז ה מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ו:

דף כה עמוד בעריכה

כח א ב מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ו:

דף כו עמוד אעריכה

כט א מיי' פ"ו מהל' מעשה הקרבנות הלכה ה והלכה יא:

ל ב מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ז:

לא ג ד מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ח:

לב ה מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ט:

לג ו מיי' פ"ד מהל' תמידין הלכה ח:

דף כו עמוד בעריכה

לד א מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה ו:

לה ב מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה ח:

לו ג מיי' פ"ב מהל' תמידין הלכה ג:

לז ד ה מיי' פ"ו מהל' מעשה הקרבנות הלכה יז והלכה יח:

לח ו מיי' פ"ו מהל' מעשה הקרבנות הלכה יט:

לט ז מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ו:

דף כז עמוד אעריכה

מ א מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ו:

מא ב מיי' פ"ו מהל' מעשה הקרבנות הלכה י:

דף כז עמוד בעריכה

מב א מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ט: