עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק יא

דף צז עמוד א עריכה

א ד מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"א, סמג לאוין קג וקד, [ טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף י"ג ]:

ב ה מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י':

ג ו מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג, [ טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף ה' ]:

ד ז ח מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"א, [טוש"ע שם]:

דף צז עמוד ב עריכה

ה א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ח', ומיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה י"א, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ז סעיף ג', וטור ושו"ע יו"ד סי' רס"ט סעיף ג':

ו ב מיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ט סעיף א' וסעיף ב:

ז ג מיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ט סעיף ג':

ח ד ה מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ח', ומיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ז סעיף ג', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ט סעיף ד':

ט ו מיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה י"ד, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ט סעיף ד':

דף צח עמוד א עריכה

י א ב מיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ט סעיף ג':

יא ג מיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ט סעיף ב':

דף צח עמוד ב עריכה

יב א מיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ט סעיף ג':

יג ב מיי' שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ט סעיף ב':

יד ג טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ט סעיף ה':

טו ד טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ט סעיף ו':

טז ה טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ט סעיף ג':

יז ו מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה י', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ו סעיף ח':

יח ז טוש"ע שם:

דף צט עמוד א עריכה

יט א מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ו סעיף ה':

כ ב מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה ה', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ו סעיף ו':

דף צט עמוד ב עריכה

כא א מיי' פי"ב מהל' תרומות הלכה כ"ב:

דף ק עמוד א עריכה

כב א ב מיי' פי"ב מהל' תרומות הלכה כ"ב:

כג ג מיי' פ"ו מהל' מתנות עניים הלכה י"ג:

כד ד מיי' פכ"א מהל' סנהדרין הלכה ו', סמג עשין קו, טור ושו"ע חו"מ סי' ט"ו סעיף ב':

כה ה מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ז', סמג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ג:

כו ו ז מיי' פי"ב מהל' מעשה הקרבנות הלכה י':

כז ח מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ה':

כח ט מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ג':

כט י מיי' פי"ב מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"א:

ל כ מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה ו', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ו סעיף ז':

דף ק עמוד ב עריכה

לא א מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה י"ז, טור ושו"ע אה"ע סי' ג' סעיף ח':

לב ב מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח, טור ושו"ע אה"ע סי' ג' סעיף ט':

לג ג מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ג', סמג עשין צו:

לד ד מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח:

לה ה ו ז מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה כ', טור ושו"ע אה"ע סי' ג' סעיף ט':

לו ח מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ב':

דף קא עמוד א עריכה

לז א מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח: