עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק יא

דף צז עמוד אעריכה

א ד מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה יא , סמג לאוין קג וקד , [ טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף יג ]:

ב ה מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י:

ג ו מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה יג , [ טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף ה ]:

ד ז ח מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה יא , [טוש"ע שם]:

דף צז עמוד בעריכה

ה א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ח , ומיי' פ"יד מהל' איסורי ביאה הלכה יא , טור ושו"ע אה"ע סי' קנז סעיף ג , וטור ושו"ע יו"ד סי' רסט סעיף ג:

ו ב מיי' פ"יד מהל' איסורי ביאה הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רסט סעיף א וסעיף ב:

ז ג מיי' פ"יד מהל' איסורי ביאה הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רסט סעיף ג:

ח ד ה מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ח , ומיי' פ"יד מהל' איסורי ביאה הלכה יג , טור ושו"ע אה"ע סי' קנז סעיף ג , טור ושו"ע יו"ד סי' רסט סעיף ד:

ט ו מיי' פ"יד מהל' איסורי ביאה הלכה יד , טור ושו"ע יו"ד סי' רסט סעיף ד:

דף צח עמוד אעריכה

י א ב מיי' פ"יד מהל' איסורי ביאה הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רסט סעיף ג:

יא ג מיי' פ"יד מהל' איסורי ביאה הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רסט סעיף ב:

דף צח עמוד בעריכה

יב א מיי' פ"יד מהל' איסורי ביאה הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רסט סעיף ג:

יג ב מיי' שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסט סעיף ב:

יד ג טור ושו"ע יו"ד סי' רסט סעיף ה:

טו ד טור ושו"ע יו"ד סי' רסט סעיף ו:

טז ה טור ושו"ע יו"ד סי' רסט סעיף ג:

יז ו מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' קעו סעיף ח:

יח ז טוש"ע שם:

דף צט עמוד אעריכה

יט א מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' קעו סעיף ה:

כ ב מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' קעו סעיף ו:

דף צט עמוד בעריכה

כא א מיי' פ"יב מהל' תרומות הלכה כב:

דף ק עמוד אעריכה

כב א ב מיי' פ"יב מהל' תרומות הלכה כב:

כג ג מיי' פ"ו מהל' מתנות עניים הלכה יג:

כד ד מיי' פ"כא מהל' סנהדרין הלכה ו , סמג עשין קו , טור ושו"ע חו"מ סי' טו סעיף ב:

כה ה מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ז , סמג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סג:

כו ו ז מיי' פ"יב מהל' מעשה הקרבנות הלכה י:

כז ח מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ה:

כח ט מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ג:

כט י מיי' פ"יב מהל' מעשה הקרבנות הלכה יא:

ל כ מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' קעו סעיף ז:

דף ק עמוד בעריכה

לא א מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה יז , טור ושו"ע אה"ע סי' ג סעיף ח:

לב ב מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה יח , טור ושו"ע אה"ע סי' ג סעיף ט:

לג ג מיי' פ"ה מהל' נחלות הלכה ג , סמג עשין צו:

לד ד מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה יח:

לה ה ו ז מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' ג סעיף ט:

לו ח מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ב:

דף קא עמוד אעריכה

לז א מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה יח: