עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק ג

דף כו עמוד א עריכה

א ה ו מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה א', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ה סעיף ג':

ב ז מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה א', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ה סעיף ד':

ג ח ט מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ה סעיף ה':

ד י מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה א', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ה סעיף ג':

דף כז עמוד א עריכה

ה א מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה ט', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ע סעיף י"ז וסעיף יח, וטור ושו"ע אה"ע סי' קע"ד סעיף א':

ו ב מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ע סעיף י"ט, ועי' בטור ובב"י:

ז ג מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ט"ו, ומיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כ', טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ב סעיף ה':

ח ד מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה י"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ע סעיף י"ח:

דף כז עמוד ב עריכה

ט א מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ז', טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ע סעיף י"ז:

י ב ג מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה ד', סמ"ג עשין נא ועשה נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ה סעיף א':

דף כח עמוד א עריכה

יא א מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה א', סמ"ג עשין נא ועשה נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ה סעיף א':

יב ב מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה א', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ה סעיף ב':

יג ג מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה ה', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ה סעיף א':

דף כח עמוד ב עריכה

יד א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כ"ה, סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ה סעיף ו':

דף כט עמוד א עריכה

טו א מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה ו', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ה סעיף ו':

דף כט עמוד ב עריכה

טז א מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ג', סמג לאוין רלה, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ג סעיף ד', וטור ושו"ע יו"ד סי' שע"ד סעיף ד', וטור ושו"ע יו"ד סי' שע"ד סעיף ה':

יז ב מיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה ב', סמ"ג עשין מח, טוש"ע אה"ע שם (וסימן נז):

יח ג מיי' פ"י מהל' אישות הלכה י"א, סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' נ"ה סעיף ו':

יט ד מיי' פי"א מהל' נדרים הלכה כ"ג, סמג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ד סעיף ז':

כ ה מיי' פי"א מהל' נדרים הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ד סעיף ה':

דף ל עמוד א עריכה

כא א מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה ז', סמ"ג עשין נא ועשה נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ה סעיף ז':

כב ב ג מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה י"א, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ה סעיף א':

כג ד ה מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה י"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ה סעיף ח':

כד ו מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה י"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ה סעיף ז':

דף ל עמוד ב עריכה

כה א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כ"ב, סמג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ג סעיף ג':

כו ב מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה כ"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' ל' סעיף ה':

דף לא עמוד א עריכה

כז א מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה י"ג, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ט סעיף י"ג:

כח ב מיי' פכ"ט מהל' מכירה הלכה ה', סמג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ה סעיף כ"א בהג"ה:

דף לא עמוד ב עריכה

כט א מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה א' והלכה ג, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ס"ט סעיף א' וסעיף ג:

ל ב מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כ"ד, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ז סעיף א':

לא ג מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ד', ומיי' פ"ח מהל' עדות הלכה ה', סמג עשין קט, טור ושו"ע חו"מ סי' כ"ח סעיף י"ג, וטור ושו"ע חו"מ סי' מ"ו סעיף י':

לב ד מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כ"ז, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ד סעיף ד':

לג ה מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כ"ז:

דף לב עמוד א עריכה

לד א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כ"ט, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ד סעיף ה':

לה ב מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה י"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ה סעיף א':

לו ג מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה ד':

דף לב עמוד ב עריכה

לז א מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ח', ומיי' פ"ד מהל' שגגות הלכה א':

לח ב ג מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה י"ב:

לט ד מיי' פי"א מהל' מעשה קרבנות הלכה ט', סמג לאוין שכו:

דף לג עמוד א עריכה

מ א ב מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ח', ומיי' פ"ד מהל' שגגות הלכה א', ומיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה ו':

דף לג עמוד ב עריכה

מא א מיי' פ"ד מהל' שגגות הלכה א':

מב ב מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה י"ח, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף ח':

מג ג מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ז', סמג לאוין קכא ועשין מה, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף י"א:

דף לד עמוד א עריכה

מד א מיי' פ"ד מהל' שגגות הלכה א':

מה ב מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה ד':

מו ג ד מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ח':

מז ה מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה י"ב:

דף לד עמוד ב עריכה

מח א מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח, סמג לאוין קכו, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ג סעיף א':

מט ב מיי' פ"ה מהל' אבות הטומאה הלכה ט':

נ ג מיי' פ"ה מהל' אבות הטומאה הלכה י':

נא ד מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה כ"ב, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף ו':

נב ה מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה כ"ב והלכה כ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף א':

דף לה עמוד א עריכה

נג א מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה כ"ג, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף ח':

נד ב מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה כ"א, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף ה':

נה ג מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה כ"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף ו':

נו ד מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ז', סמג לאוין קכח, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף י"א:

נז ה מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ז' והלכה י: