עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק ג

דף כו עמוד אעריכה

א ה ו מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה א , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף ג:

ב ז מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה א , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף ד:

ג ח ט מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף ה:

ד י מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה א , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף ג:

דף כז עמוד אעריכה

ה א מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה ט , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף יז וסעיף יח , וטור ושו"ע אה"ע סי' קעד סעיף א:

ו ב מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף יט , ועי' בטור ובב"י:

ז ג מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה טו , ומיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' קסב סעיף ה:

ח ד מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף יח:

דף כז עמוד בעריכה

ט א מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף יז:

י ב ג מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה ד , סמ"ג עשין נא ועשה נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף א:

דף כח עמוד אעריכה

יא א מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה א , סמ"ג עשין נא ועשה נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף א:

יב ב מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה א , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף ב:

יג ג מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף א:

דף כח עמוד בעריכה

יד א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כה , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף ו:

דף כט עמוד אעריכה

טו א מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה ו , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף ו:

דף כט עמוד בעריכה

טז א מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ג , סמג לאוין רלה , טור ושו"ע יו"ד סי' שעג סעיף ד , וטור ושו"ע יו"ד סי' שעד סעיף ד , וטור ושו"ע יו"ד סי' שעד סעיף ה:

יז ב מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה ב , סמ"ג עשין מח , טוש"ע אה"ע שם (וסימן נז):

יח ג מיי' פ"י מהל' אישות הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' נה סעיף ו:

יט ד מיי' פ"יא מהל' נדרים הלכה כג , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף ז:

כ ה מיי' פ"יא מהל' נדרים הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף ה:

דף ל עמוד אעריכה

כא א מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה ז , סמ"ג עשין נא ועשה נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף ז:

כב ב ג מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה יא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף א:

כג ד ה מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף ח:

כד ו מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף ז:

דף ל עמוד בעריכה

כה א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כב , סמג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף ג:

כו ב מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה כב , טור ושו"ע אה"ע סי' ל סעיף ה:

דף לא עמוד אעריכה

כז א מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה יג , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף יג:

כח ב מיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה ה , סמג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף כא בהג"ה:

דף לא עמוד בעריכה

כט א מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה א והלכה ג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סט סעיף א וסעיף ג:

ל ב מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כד , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכז סעיף א:

לא ג מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ד , ומיי' פ"ח מהל' עדות הלכה ה , סמג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' כח סעיף יג , וטור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף י:

לב ד מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כז , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קעד סעיף ד:

לג ה מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כז:

דף לב עמוד אעריכה

לד א מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כט , טור ושו"ע אה"ע סי' קעד סעיף ה:

לה ב מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף א:

לו ג מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה ד:

דף לב עמוד בעריכה

לז א מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה ח , ומיי' פ"ד מהל' שגגות הלכה א:

לח ב ג מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה יב:

לט ד מיי' פ"יא מהל' מעשה קרבנות הלכה ט , סמג לאוין שכו:

דף לג עמוד אעריכה

מ א ב מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה ח , ומיי' פ"ד מהל' שגגות הלכה א , ומיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה ו:

דף לג עמוד בעריכה

מא א מיי' פ"ד מהל' שגגות הלכה א:

מב ב מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה יח , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יג סעיף ח:

מג ג מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ז , סמג לאוין קכא ועשין מה , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף יא:

דף לד עמוד אעריכה

מד א מיי' פ"ד מהל' שגגות הלכה א:

מה ב מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה ד:

מו ג ד מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ח:

מז ה מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה יב:

דף לד עמוד בעריכה

מח א מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה יח , סמג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' כג סעיף א:

מט ב מיי' פ"ה מהל' אבות הטומאה הלכה ט:

נ ג מיי' פ"ה מהל' אבות הטומאה הלכה י:

נא ד מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה כב , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יג סעיף ו:

נב ה מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה כב והלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' יג סעיף א:

דף לה עמוד אעריכה

נג א מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה כג , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יג סעיף ח:

נד ב מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' יג סעיף ה:

נה ג מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה כב , טור ושו"ע אה"ע סי' יג סעיף ו:

נו ד מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ז , סמג לאוין קכח , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף יא:

נז ה מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ז והלכה י: