פתיחת התפריט הראשי

דף נד עמוד אעריכה

דף נד עמוד בעריכה

דף נה עמוד אעריכה

דף נה עמוד בעריכה

דף נז עמוד בעריכה

דף נח עמוד אעריכה

דף נח עמוד בעריכה

דף נט עמוד אעריכה

דף נט עמוד בעריכה

דף ס עמוד אעריכה

דף ס עמוד בעריכה

דף סא עמוד אעריכה

דף סא עמוד בעריכה

דף סב עמוד אעריכה

דף סב עמוד בעריכה

דף סג עמוד אעריכה

דף סג עמוד בעריכה

דף סד עמוד אעריכה

צג א טור ושו"ע או"ח סי' קנה סעיף א:

  1. ^ בדפוסים ישנים מיספור הסימנים של הרא"ש נספרו על פני כמה פרקים ולכן סימן ק"י זה מקומו בסימן ס"ג של מיספור הדפוס שלנו -- ויקיעורך