עין משפט ונר מצוה/ברכות/פרק ח

דף נא עמוד בעריכה

א ז מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה ו והלכה ז , סמג עשין נט , טור ושו"ע או"ח סי' רעא סעיף י:

(ז) [ מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה כד , טור ושו"ע או"ח סי' רצח סעיף א ]:

ב ח מיי' פ"ט מהל' ברכות הלכה ח והלכה ט , ומיי' פ"כט מהל' שבת הלכה כה , סמג עשין כז כט , טוש"ע או"ח סי' ריז סעיף ב ה ו , וטור ושו"ע או"ח סי' רצז סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' רצח סעיף יב:

(ח) [ מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה יד , ומיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' קפד סעיף ה ]:

ג ט [ מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה יד ] , טור ושו"ע או"ח סי' קעד סעיף ג:

ד י מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה יג , סמג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' רטו סעיף ב:

דף נב עמוד אעריכה

ה א מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' קפב סעיף ג:

ו ב מיי' פ"יא מהל' אבות הטומאות הלכה ב:

ז ג מיי' פ"ז מהל' אבות הטומאות הלכה ה:

ח ד מיי' פ"ח מהל' אבות הטומאות הלכה א:

ט ה מיי' פ"ז מהל' אבות הטומאות הלכה ג , ומיי' פ"יג מהל' כלים הלכה ד:

דף נב עמוד בעריכה

י א טור ושו"ע או"ח סי' קסו:

יא ב ג מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה יא , סמג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קפ סעיף ג:

יב ד מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה כד , סמג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רצו סעיף א וסעיף ג:

יג ה ו מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רצח סעיף א:

יד ז מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה כה , ומיי' פ"ט מהל' ברכות הלכה ט , סמג עשין כז כט , טור ושו"ע או"ח סי' ריז סעיף ו , וטור ושו"ע או"ח סי' רצז סעיף ב:

דף נג עמוד אעריכה

טו א ב מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה כז , טור ושו"ע או"ח סי' רצח סעיף ה:

טז ג מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה כו , טור ושו"ע או"ח סי' רצח סעיף ו:

יז ד (מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה ה , סמג עשין כט):

יח ה ו מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה כו , סמג עשין (כו) כט , טור ושו"ע או"ח סי' רצח סעיף ז , (טור ושו"ע או"ח סי' ריז סעיף ז) :

(ו) [טוש"ע שם]:

יט ז מיי' שם , סמג עשין (כח) כט , טור ושו"ע או"ח סי' רצח סעיף י:

כ ח ט י מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' רצח סעיף יא:

(י) [טוש"ע שם]:

כא כ טור ושו"ע או"ח סי' רצח סעיף יד:

כב ל מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף יז:

כג מ טור ושו"ע או"ח סי' רצח סעיף יב:

כד נ מיי' פ"ט מהל' ברכות הלכה ח , סמג עשין כז (וכט) , טור ושו"ע או"ח סי' ריז סעיף ב וטור ושו"ע או"ח סי' רצז סעיף ב:

כה ס מיי' פ"ט מהל' ברכות הלכה ה , סמג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' ריז סעיף א:

כו ע מיי' פ"ט מהל' ברכות הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' ריז סעיף ג:

דף נג עמוד בעריכה

כז א טור ושו"ע או"ח סי' רצח סעיף טו:

כח ב מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה כו , סמג עשין כט , טור ושו"ע או"ח סי' רצח סעיף ט:

כט ג מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה כה , טור ושו"ע או"ח סי' רצח סעיף ד:

ל ד מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה כו , טור ושו"ע או"ח סי' רצח סעיף א:

לא ה ו מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה א , סמג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קפד סעיף א:

לב ז (מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה יד) [הרמב"ם לא הביא לכל זה ועי' בל"מ טעם רחוק] , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קפד סעיף ה:

לג ח מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה יא , שו"ע או"ח סי' ריג סעיף ג:

לד ט מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה יג , סמג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' רטו סעיף ב:

לה י טור ושו"ע או"ח סי' רא סעיף ד:

לו כ מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה יג והלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רטו סעיף ב וסעיף ג:

לז ל מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה יא והלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קפא סעיף א וסעיף י: