פתיחת התפריט הראשי

עין משפט ונר מצוה/בבא בתרא/פרק ג

תוכן עניינים

דף כח עמוד אעריכה

דף כט עמוד אעריכה

דף כט עמוד בעריכה

דף ל עמוד אעריכה

דף ל עמוד בעריכה

דף לא עמוד אעריכה

דף לא עמוד בעריכה

דף לב עמוד אעריכה

דף לב עמוד בעריכה

דף לג עמוד אעריכה

דף לג עמוד בעריכה

דף לד עמוד אעריכה

דף לד עמוד בעריכה

דף לה עמוד אעריכה

דף לה עמוד בעריכה

דף לו עמוד אעריכה

נט א מיי' פ"יד מהל' טוען הלכה ו , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף טז:

ס ב מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה טו , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף יג:

סא ג מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה יב ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף יא:

סב ד ה מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף י:

סג ו מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף ה:

סד ז מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף ו:

סה ח מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה ב , סמ"ג עשין צה , טור ח"מ סימן קמט:

סו ז מיי' פ"י מהל' טוען הלכה א , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קלה סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף כא:

סז י כ מיי' פ"י מהל' טוען הלכה ד , וסמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף ב:

סח ל מיי' פ"י מהל' טוען הלכה ג , סמג שם , טור וש"ע ח"מ סימן עב סעי' יז יח כא:

סט מ מיי' פ"י מהל' טוען הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף כא , וטור ושו"ע חו"מ סי' קלה סעיף א , [ וברב אלפס עוד בכתובות פרק ט דף קח: , ובשבועות פ"ז דף שיד ]:

דף לו עמוד בעריכה

דף לז עמוד אעריכה

דף לז עמוד בעריכה

דף לח עמוד אעריכה

דף לח עמוד בעריכה

דף לט עמוד אעריכה

דף לט עמוד בעריכה

דף מ עמוד אעריכה

דף מ עמוד בעריכה

דף מא עמוד אעריכה

דף מא עמוד בעריכה

דף מב עמוד אעריכה

קטו א מיי' פ"יא מהל' מלוה הלכה ה , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קטז סעיף א:

קטז ב מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה ז , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמד סעיף ג:

קיז ג ד מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' קמד סעיף ד:

קיח ה מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה א , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף כח:

קיט ו מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף א:

קכ ז מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף א ובסעיף כה:

קכא ח מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף א:

קכב ט מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף ט:

קכג י מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף ג וסעיף ו:

קכד כ מיי' פ"ג מהל' זכיה הלכה א , ומיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ח , סמ"ג עשין פב ועשה פד , טור ושו"ע חו"מ סי' קצב סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' רמא סעיף א:

קכה ל מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה יא , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , ובטור ח"מ סימן קעג בשם תשובת הרא"ש , ופ"א מהל' מכירה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצב סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' קנז סעיף ב:

קכו מ מיי' פ"ב מהל' זכיה הל' א ב ג , ופ"א מהל' מכירה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצב סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף יב:

דף מב עמוד בעריכה

דף מג עמוד אעריכה

דף מג עמוד בעריכה

דף מד עמוד אעריכה

דף מד עמוד בעריכה

דף מה עמוד אעריכה

דף מה עמוד בעריכה

דף מו עמוד אעריכה

דף מו עמוד בעריכה

דף מז עמוד אעריכה

דף מז עמוד בעריכה

דף מח עמוד אעריכה

דף מח עמוד בעריכה

דף מט עמוד אעריכה

דף מט עמוד בעריכה

דף נ עמוד אעריכה

דף נ עמוד בעריכה

דף נא עמוד אעריכה

דף נא עמוד בעריכה

דף נב עמוד אעריכה

דף נב עמוד בעריכה

דף נג עמוד אעריכה

דף נג עמוד בעריכה

דף נד עמוד אעריכה

דף נד עמוד בעריכה

דף נה עמוד אעריכה

דף נה עמוד בעריכה

דף נו עמוד אעריכה

דף נו עמוד בעריכה

דף נז עמוד אעריכה

דף נז עמוד בעריכה

דף נח עמוד בעריכה

דף נט עמוד אעריכה

דף נט עמוד בעריכה

דף ס עמוד אעריכה

דף ס עמוד בעריכה