עין איה על שבת ב רו

(שבת דף עמוד): "אדם יוצא לשוק יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לטרדיוט".

החיים הם פגומים לפנינו בהוה, פגימתם עצמה מוכיחה עליהם שהם צריכים תיקון ושהמכשול קרוב להם. וכ"ז הוא בעקב חטא האדם וקרבתו לעות דרכיו הרבה, שע"כ הוא צריך להיות מתיסר ביסורין, וביותר בכל סדרי היסורין הבאים מסדר החיים המקולקל הדומה לשדי מלחמה, תחת שהתביעה הרוחנית מצד הנפש האלהית תובעת סגנון של חיים שהוא מלא יושר ואור ד'. היציאה לשוק, ששם מלחמת החיים שוררת במלא עזה, עם כל נכליה מרמותיה גסותה ופחזותה, ההכרח של היציאה לשוק, המכריח את האדם להשתתף במערכת הלוחמים ששם נשמת האדם מתפלשת בעפר ונעשית מרמס לרגלי המדות הרעות השולטות וכל תוצאותיהן, הכרח זה בעצמו מעיד כבר על עקבות של חטא המשותף בטבע האדם, שעל ידו בא לאותו המעמד שבחיים, ע"כ יהיה בעיניו כמי שנמסר לטרדיוט. ובהיותו יודע שהשוק יש בו משום רושם של חטאת האדם, תועיל הידיעה עצמה שלא ירד על ידו עד הדיוטא התחתונה שלו, וישמר מלכד בהתהלכו לפני ד' בארצות החיים זה מקום שווקים .