עין איה על שבת ב קפב

(שבת דף עמוד): "ראשית קראתי אתכם, על עמקי ראשית הזהרתי אתכם".

השלמת הבית בארחות צדק היא ההתחלה להצלחת החברה בכללה, וחיי המשפחה בהיותם מתרוממים למצב טוב, תוסד מזה ברבות הימים הצלחת האומה. ע"כ הקדושה הביתית היא ראשית לההצלחה הכללית שבכללות האומה, וכערך משפחה אחת אל כללות האומה, כן הוא ערך עם ד' אל כלל מין האנושי. שההשרשה של הקדושה ודעת ד' שמשתרשת בישראל ע"י התורה וקיומה בכל הזמן הארוך העבר, היא תגרום שיתפשט אור ד' וכבוד ידיעתו על כל המשפחה האנושית בכללה. ולשם כך נקראו ישראל ראשית, מפני שכך הענין של ההשלמה הכוללת הולך וכובש לו מקום בעולם קמעא קמעא, והראשית הם ישראל. ע"כ נכבדים הם מאד הדברים שעליהם נוסד יסוד קדושת ההתחלות, כי בהתחלה כלולה כל המטרה היותר אחרונה. ע"כ החלה, שהיא המתנה של כהונה המתיחסת אל הבית והליכותיו ביחוד, להשריש כבוד התורה ועבודת ד', וזיקוק הלימוד לדעת את ד' ושמירת המצות, הבא ע"י הכהן המשרת את ד', היא הראשית המנחת את יסוד הבית, ועיניה נשואות אל האחרית הבאה מן הראשית: ההצלחה המתפשטת מיחידות של הבית אל ריבוי של הכלל. כן היא מתאימה אל המטרה שבכלל המצות ובחירתן של ישראל, שנושאת ג"כ בתוכה את ההתפשטות האחרונה שתבא לרגלה. ראשית קראתי אתכם, על עמקי ראשית הזהרתי אתכם. והמטרה ההולכת ומתגברת בריבוי עם ד' נושאי דגל שם ד', נסמכת היא יפה אל כל מחזה של לידה והוספת נפש בבית יעקב, שעל כללותם נאמרי "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו". וכל הפושט יד בההכנות הראשיות הפרטיות שבחיי הבית, הוא מזעזע את העמוד הימני מצד רוממות הוסדו.