עין איה על שבת ב ק

(שבת דף עמוד): "אמר רב יהודה וכן לדכר הלכה, אמר רבא וכן לחלום טוב".

לאות על הטבעיות בכל דבר היא הנחת-רוח הפנימי המורגש במצב והכשרון המתפתח כראוי. ובאשר השמחה היא דבר טבעי לנפש האדם ולזאת נוצרה להתענג על ד' ולשמח באור פני מלך חיים, ע"כ בכל אורחותיה מתגלה ע"י השמחה הוצאת כחותיה אל הפועל במילואם. ע"כ כשם שהכשרון המעשי מתפתח ע"י השמחה ביחש שמחה של מצוה, כן הכשרון השכלי מתפתח ג"כ ע"י השמחה, ומתגלה כח השכל יפה בדכר הלכה. וכן הכח הדמיוני, שהוא ג"כ חלק חשוב בכחות הנפש, הוא מתפתח ע"פ תכונתו הטבעית בהיות הנחת הנפש על מכונה. ע"כ כן לחלום טוב, כאשר עשה ד' את הנפש האנושית כולה מוכשרת לקבל העונג והשמחה בחייה בהיותה הולכת בדרכי ד' הישרים. ע"כ גם בעת שנתה הוכן הכח הרעיוני שמתגבר בחלום, כדי שיתענג ג"כ אז האדם בעולמו הדמיוני בתענוגים עדינים הבאים מציורים צחים המשמחים את הלב, ומשאירים ג"כ אחריהם רושם טוב לצהלת נפש ואומץ רוח לפעול ולעבוד עבודת ד' הטובה.