ספר שמות המלאכים


שמות המלאכים א

אאור, אבבא, אביאל, אביבאל, אביהוד, אבירם, אבראסכס, אברה, אבריאל, אבריה, אבריתא, אברכיאל, אנדלן, אגלנלתק,

אנמיאל, אנרא, אנריאל, אנריתאל, אדומא, אדוניאל, אדות,

אדיר, אדליאל, אדניאל, אדעת, אדק, אדרק, אדריאל, אדרך,

אהנייה, אואל, אובר, אובשאל, אונרבבו, אודהאל, אודיאל,

אוהיאל, אומטק, אומיאל, אומינרא,

אונביב, אופרי, אור, אוריאל, אוריט, אורנה, אורניאל, אורפליאל, אורפניאל, אותות, אזותי, אזיאל, אזליבן,

אחאל, אחיאל, אחמודא, אחמריאל, אחסף, איאל, איטמיאל, איכרית, איליאל, אימיך, אימרהי, איניך, איסטורטי, אכאל,

אכזאן, אכנסף, אכסתר, אכמף, אכר, אלאל, אלק, אליאל,

אליסם, אלמיניאל, אלני, אלניתכאל,

אלעזר, אלעשה, אלפי, אלסיאל, אלפנטום, אלפרט, אמאף,

אמוך, אמיאל, אמיכאל, אמינ'חל, אמינואל, אמליאל, אאשאן,

אמנהר, אפנחיאל, אמניאל, אמצתיאל, אמריאל, אנאוך, אעיאל, אנדצור, אטך, אניף, אנמרי, אנקיו, אסטורו, אסטרימי,

אסימוך, אסכירא, אספסיאל, אסתק, אסתטיאל, אסתיאל,

אסתירוף, אעזיאל, אפיכה, אכניאל, אסרודיטי, אפריאל,

אפרכסי, אפשריאל, אסתיאל, אצדא, אקודו,

אקילאי, אקרבא, אקריאל, אראל, ארביאל, ארנלא, ארדודא,

ארדק, ארונור, ארוש, ארטלידי, ארטמיכטק, ארמאת, ארמוד,

ארמונים, ארמות, ארמיאל, ארטב, ארניאל, ארפדא, ארק,

ארקני, אשבה, אשביר, אשטיב, אשלבא, אשמדע, אשמי,

אשמינדק, אשמעואל, אשפור, אשפר, אשריאל, אשתק, אשתאל,

אתגלא, אתדשו, אתכיאל, אתעי, אתר,

שמות המלאכים ב

באריבא, בבסבאו, בטיאל, בהדרך,

בהחמל, בהניריאל, בואל, בובוכוך, בומדי, בורתיאם, ביואל,

בכסי, בלניאל, בלקיר, במראות, בנריאל, בנש, בעשיאל,

בראות, ברנאל, ברגמי, ברוק, בריתור, ברכיאל, ברכיב,

ברקיאל, ברשסאל, ברתוביאל, בתואר,


שמות המלאכים ג

גאוסר, גבליאל, גכריאל, גדנדל, גדודיאל, גדיאל, גדריאל,

גטחסניאל, גטליאל, גוריאל, גמריאל, גחליאל, געלאן. גררשום, גלנלא, גמתי, געטם, געשיאל, גצקיאל,


שמות המלאכים ד

דאובית, דאינוט, דבאל, דבבאל, דבובאור, דבריאל, דנהיאל, דנונרא, דנריאל, דוכמסאל, דומיאל, דונרניא, דחניאל,

דיאם, דיבקיאל, דינל, דינרא, דידיאל, דידנאור, דידריוך,

דימהן, דימתמר, דינמור, דיקנא, דיראז, דיתרק, דכנסור,

דכריאל, דלניאל, דלנליאל, דלכת, דלקיאל, דלריאל, דמאל,

דמואל, דמולא, דמומיאל, דמימיאל, דמנא, דמנאי, דמשר,

דנהל, דעיהו,

דצנחיא, דרודיאל, דרומיאל, דרמיאל, דשווא,


שמות המלאכים ה

הנדיאב, הדריאל, הדרניאל, הוד, הודהוד, הודיאל, הודיה,

הונמורא, הופניאק, המך, המנכיאל, הניאל, הסעיאל, הסתר,

הצנירלפת, הרמאיאל, הרמור, הרמנע, התניאל, הזתן,


שמות המלאכים ו

ופאטנא, וודנא,


שמות המלאכים ז

זבדיאל, זביטור, זהאל, זאנום, זחזחאל, זכריאל, זלקיאל,

זמבות, זרנרי,


שמות המלאכים ח

חזאל, חנל, חנרא, חדיאל, חזאל, חטסיאל, חיליאל,

חלואל, חליאן, חלילאל, חלסיאל, חלזיאל, חממיאל, חמקיאל,

חניאל, חננאל, חסדיאל, חסטואל, חסיאל, חסניאל, חרהאל,

חריאל, חשנדרגום, חשתד, חתניאל,


שמות המלאכים ט

טהסיאל, טהריאל, טוביאל, טופומום, טמר, טסיאל, טעי,

טריפק, טרססו,


שמות המלאכים י

יאבוך יאבותיאו, יאלאל, יאמטך, יארן, יבניאל, ידואל,

יהאל, יהואל, יוק, יוצש, יוקמיאל, יותנה, יחיאל, יחסי,

יחספת, ייקר, יכמטן, יכפתיני, יכתי, ילדנב, ימומיאל, יע-באל, ירשיאל,

ישעיאל, ישריאל,


שמות המלאכים כ

כביר כדומיאל, כדיאל, כדיר, כאזיבא, כטבראל, כילדה,

כלוביאל, כלמיא, כלנה, כלנמייא, כלסתק, כמעו, כמשי'תל,

כנור, כנטק, כסיל, כפון, כפנייא, כרבא, כרבי, כרבתק,

כרהאל, כרימכא, כריתאל, כרכום, כרם, כרסק, כרקטא, כרתה,


שמות המלאכים ל

לביאל, לנח, להבא, להניאל, להתקוף,

לחסון, לטמיאל, ליבבאל, ליבראל, ליברנך, לינניאל, ללף,

למושי, למיאל, לפום, לתסרפאל,


שמות המלאכים מ

מגדיאל, מאות, מארינום, מארית, מבום, מדניאל, מהריאל, מואל,

מוכאל, מוכתיאל, מום, מוראל, מושיאל, מותאר, מחשין,

מיאל, מיכאל, מינאל, מכחיכאל, מכסאבו, מכסיאל, מלנדם, מלכיאל,

מלכיה, מלמיאל, מלתחיאל, מנהאל, מנהראל, מנוריאל,

מניתיאל, מנמלך, מסניאל, מסרוד, מסנור, מפניאל, מקסא,

מראות, מרבניאל, מרראל, מריאל, מרמאן, מרמואל, מרמראות,

מרמרין, מרניסאל, מרסום, משריאל, משתוב, מתאל,

שמות המלאכים נ

נבימאל, נבריאל, נהיאל, נהריאל, נודנייא, נוהריאל,

נוריאל, נחליאל, נחמיאל, נספיאל, ניממום, נינחיא,

נימליאל, נכבריאל, נכמרא, נמדיאל, נסבאאל, נענה, נפלי,

נפפמיות, נשחיאל, נקריאל, נרהאל, נרומיאל, נרנתק, נאיאל,

נאל,


שמות המלאכים ס

סאביאל, סביבאל, סבלה,

סדריאל, סדרכין, סוסיאל, סחאל, סחרורא, סטאל, סטרטו,

סיכברדום, סיקמה, סכאור, סכסיאל, סכתבאו, סלאואל, סלבידם, סלחיאל,

סמיכאל, סמכיאל, סמכיה, סמניאל, סניאל, ספום, ספיפיאל,

ספניב, ספריאל, סרוגיאל, סרורא, סרך, סרפיאל, סתריאל,

סבדיאל, עבר, עניאל, עדמק, עדנניאל, עחיאל, עזזיאל,


שמות המלאכים ע

עזי, עזמאל, עזריאל, עלזיאל, עלי, עמיאל, עמניאל,

ענבאל, עעיאל, ענשאל, עקב,

עקהיאל, עקריאל,


שמות המלאכים פ

פאאור, פנריאל, פדהאל, פדיתיאל, פסואל, פובון, פוכבום,

פורטניאל, פטכיא, פטרוסי, פיאל, פיתפרא, פכהור, פניאל,

פנימור, פסיכסוך, פסכיאל, פסכר, פכוץ. פססיאל, פסתמר,

פסאל, פסתש, פצאל, פצציאל, פראל, פרדיאל, פרואל, פרוב,

פרוטיאל, פרוכה, פרוסיאל, פרוץ, פרזירום, פרחנאל, פריאל,

פריאן, פריביאל, פריכיהו, פרנום, פרנינאל, פרנין,

פרסומק, פרסיאל, פרעתוף, פתואל, פתוניאל, פתחיאל, פתחיה,


שמות המלאכים צ

צבביאל, צביאל, צביודע, צבעקב-אסנב, צנריאל, צדק, צדקי,

צדקיאל, צחיאל, ציאל, צמיאל, צעקמיה, צסיקואל, צסליאל,

צסתף, צרמיאל, צרציאל,


שמות המלאכים ק

קדמיאל, קדשיאל, קודשיאל, קומיאל, קונאקריאל, קוף,

קחניאל, קטחנאל, קטיביא, קטיפור קיטר קליליאל קלעיאל

קמוניאל, קנאל, קנומיאל, קנז, קניאל, קסטסדיאל, קסמיאל,


קצסיאל, קרבא, קרוכנם, קרומיאל, קרתידן, קרסטום,

קשתיאל,


שמות המלאכים ר

ראלכה, רבאל, רבניא, רבעיאל, רבצאל, רנביאל, רדקיאל,

רדריאל, רהסיאל, רומאסי, רזיאל, רחביא, רחביאל, רחנל,

ריסיפים, רכילאל, רלביאל, רמנדל, רמיאל, רנזיאל, רנחיאל,

רססות, רסדיאל, רפדיאל, רפסיאל, רציאל, רקהתי,


שמות המלאכים ש

שאואל, שבכיריא, שבקיאל, שדריאל, שדרליאל, שווא, שטכדק,

שוסריאל, שיראיום, שכתתתך, שכניאל, שלהבין, שלמיאל, שלקיאל, שמאיאל, שמיאל, שמיהוד, שמשיאל, שעיסיאל, שעסיאל, שעפיאל, שפטיאל, שריאל, ששמע, שתקיאל,


שמות המלאכים ת

תאנישק, תבניאל, תבל, תנמליאל, תנריאל, תדהדיאל, תהזריאל, תוב, תוקפיאל, תוקסירם, תיאמיאל,

תינרה, תילה, תימונו, תימנהרק, תירום, תירלי, תכורכס,

תכת, תלבעף, תלניאל, תלהבם, תליאל, תמכיאל, תמעאל,

תמפניה, תנימזאל, תעזמא, תענבק, תקו,

תרנח, תרואור, תרוחון, תרורנר, תרטם, תרכיאל,

תרמיאל, תרסוניאל, תרקויה, תתבאל, תתקהה,שמות הרוחות

אובנית, הברקת, ההגרית, הגרגירות, כרדי,

עולפה, קריפורייא, רועית, שרוכית,

  דף זה מוגן ויכולים לערוך אותו רק משתמשים רשומים בעלי ותק של ארבעה ימים לפחות. לפרטים וסיבות עיינו ביומן ההגנות ובדף השיחה. אם אתם סבורים שיש לשנות את תוכן הדף, אנא ציינו זאת בדף השיחה.