ספר חסידים תתא-תתק

תתעטעריכה

אם כתב אדם ספר יפה וכתב דף שאינו כל כך יפה כמו שאר הדפין, אף על פי שאין בו טעות, אם חפץ יסיר הדף ויגנוז ויכתוב אחר יפה, ואין לומר עובר משום בל תשחית לכך נאמר "זה אלי ואנוהו". וכן מלך פורץ גדר שנאמר ועלה הפורץ לפניהם וכתיב ויעבר מלכם לפניהם, ואין לומר עובר משום בל תשחית: