ספר המצוות עשה רי


מצות עשה רי - לכבד האב והאם

הציווי שנצטווינו לכבד את ההורים. והוא אמרו יתעלה: "כבד את אביך ואת אמך" (שמות כ, יא), (דברים ה, טו).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בכמה מקומות בתלמוד, רובם בקידושין.

ולשון ספרא: "איזהו כבוד? מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא".

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase210