ספר המצוות עשה רד


מצות עשה רד - להשיב אבידה לישראל

היא שצונו להשיב האבדה לבעליה. והוא אמרו יתעלה השב תשיבם לאחיך.

ובבאור אמרו השבת אבדה עשה היא. ואמרו גם כן באבדה נמצינו למדין שהוא עובר על עשה ועל לא תעשה. והנה נבאר לא תעשה של אבדה במקומו.

וכבר התבארו דיני מצוה זו בשני ממציעא.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase204