ספר המצוות עשה רב


מצות עשה רב - לפרוק המשא מבהמתו של חברו שנפלה


היא שצונו להוריד המשא מעל הבהמה שנתייגעה במשאה בדרך. והוא אמרו יתעלה עזוב תעזוב עמו.

ולשון מכילתא עזוב תעזוב לשון פריקה ושם נאמר וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב, נמצינו למדין שהוא עובר על עשה ולא תעשה. כלומר שאנחנו נצטוינו לפרוק מעליה משאה והוזהרנו גם כן מהניח אותה רובצת תחת משאה, ואם הניחה עבר על עשה ועל לא תעשה. הנה התבאר עזוב תעזוב מצות עשה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק ב' ממציעא.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase202