ספר המצוות עשה קפה


מצות עשה קפה - לאבד עבודה זרה ומשמשיה

היא שצונו לאבד עבודה זרה ובתיהם כולם, בכל מיני האבוד וההשחתה: בשבירה ושריפה והריסה וחתוך. כל מין – במה שיהיה יותר מופלג ויותר ממהר בהשחתות. והכונה שלא נניח להם רושם. והוא אמרו יתעלה "אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם" וגו' "ונתצתם את מזבחותם". ואמרו גם כן "כי את מזבחותם תתוצון".

ובעבור שנזכר בגמרא סנהדרין (דף צ.) אמרם מצות עשה דע"ז, אמרו על צד התמה בע"ז מאי מצות עשה? איכא תרגומא רב חסדא "ונתצתם". ולשון ספרי: מנין אתה אומר שאם קצץ עבודה זרה אפילו עשר פעמים, והחליפה, שחייב לקצצה? תלמוד לומר "אבד תאבדון".

ואמרו שם "ואבדתם את שמם", בארץ ישראל אתה מצווה לרדוף אחריהם ואי אתה מצווה לרדוף אחריהם בחוצה לארץ.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase185